Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Geldend van 15-09-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

De Raad der gemeente Stein;

Overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft minimaal drie keer tijdens zijn ambtsperiode van de raad te horen hoe over zijn functioneren wordt gedacht;

Voorts overwegende het voorstel van het presidium d.d. 9 november 2009Gelet op de artikelen 82, 147 en 149 van de gemeentewet

Besluit:

Vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a) Gesprekken; functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeesterb) Commissie; de commissie die is samengesteld uit leden van de raad die het functioneringsgesprek voeren (ex artikel 82 Gemeentewet);c) Commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie. 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. De raad voert gesprekken met de burgemeester en stelt daarvoor een commissie samen;

 • 2. De commissie voert ten minste drie en maximaal zes gesprekken per ambtsperiode.

Artikel 3 Procedure en tijdschema

 • 1. Het seniorenconvent agendeert en organiseert de functioneringsgesprekken.

 • 2. Voordat de Commissaris der Koningin met de burgemeester overleg voert over zijn eventuele herbenoeming dienen er ten minste drie functioneringsgesprekken gevoerd te zijn, waarbij het laatste gesprek plaatsvindt in ieder geval vier weken voorafgaand aan bovengenoemd overleg met de Commissaris der Koningin.

 • 3. De griffier onderhoudt de contacten met het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie.

Artikel 4 Samenstelling commissie

 • 1. De raad benoemd bij aanvang van de raadsperiode een commissie als bedoeld in artikel 3, lid 2.

 • 2. De commissie wordt samengesteld uit de fractievoorzitters van de raad. Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3. Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een commissielid kiest de raad een vervanger.

 • 4. De raad laat zich bijstaan door de griffier.

Artikel 5 Voorzitterschap van de commissie

 • 1. De commissie wijst uit haar midden een van de leden als voorzitter aan.

 • 2. De voorzitter leidt het gesprek.

 • 3. De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar buiten.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1. De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde tijdens de gesprekken.

 • 2. De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3. Betrokkenen voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en de geheimhouding in gevaar komt. In de voorbereiding kunnen betrokkenen daarom alleen gebruikmaken van eigen kennis en ervaring en van openbare bronnen. Het op andere wijze inwinnen van inlichtingen of informatie of overleg met derden is uitgesloten.

 • 4. De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de verslagen noch informatie daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 1 en artikel 9, lid 4.

 • 5. De commissie noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 6. De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van de documenten, voeren van de correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijd van de gesprekken.

 • 7. De geheimhoudingsplicht blijft na het ontbinden van de commissie van kracht.

 • 8. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de griffier.

Artikel 7 Voorbereiding gesprek

 • 1. Leden van de commissie en burgemeester krijgen de gelegenheid om, voorzover van toepassing, het voorgaande verslag in te zien.

 • 2. Leden commissie en burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3 Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de Burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging; die bevat in ieder geval plaats, tijdstip, agenda en bespreekpunten.

 • 4. Betrokkenen die niet in staat zijn het gesprek bij te wonen delen dit tijdig mee.

 • 5. Bij verhindering van meer dan twee leden van de commissie zorgt de griffier voor een nieuwe afspraak.

Artikel 8 Het gesprek

 • 1. Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.

 • 2. Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten.

 • 3. Uitgangspunt bij het gesprek gedurende de ambtstermijn is de profielschets waarop de burgemeester benoemd is.

 • 4. De volgende onderwerpen worden tijdens het gesprek besproken; de burgemeestera) Als voorzitter van de raad en zijn rol in het presidium of overleg met de fractievoorzitters in het seniorenconventb) In het proces van dualismec) Als voorzitter van het college d) Als coördinator van beleid, kwaliteitsbewaker met toepassing van artikel 170 van de Gemeentewete) Die invulling geeft aan zijn eigen portefeuille, met name de handhaving van de openbare orde en veiligheidf) En zijn contacten met de inwoners, organisaties en bedrijveng) Als ambassadeur en gezicht van de gemeente in de regio, provincie, rijk en Europah) En zijn contacten met ambtenaren, met de gemeentesecretaris, de griffier en het management van de gemeentelijke organisatiei) En zijn nevenfuncties en integriteitj) En zijn, aan de profielschets gerelateerde competenties.

 • 5. In een tweede deel van het gesprek kan worden gesproken over de ontwikkelingen van de gemeente.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1. Door de voorzitter wordt het verslag in conceptvorm in drievoud opgesteld en door de Commissie en de burgemeester door ondertekening vastgesteld.

 • 2. Het verslag bevat de feitelijke gegevens van tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek.

 • 3. Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene.

 • 4. Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de Commissaris van de Koningin in de provincie gestuurd.

Artikel 10 Archivering

 • 1. De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder een afschrift van het vastgestelde verslag.

 • 2. Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier vernietigd.

Artikel 11 Slotartikel

Deze verordening treedt in werking 15 september 2010.

Artikel 12 Slotartikel

Deze verordening wordt aangehaald als:  Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 februari 2010.
De Griffier.                                                                        De Voorzitter.