Openstellingsbesluit Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland

Geldend van 26-07-2023 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE FRYSLÂN

Gelet op:

 • -

  De Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland.

 • -

  ASR SNN 2019

BESLUITEN:

 • I.

  Vaststellen: De Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland open te stellen voor aanvragen in de periode 7 juni tot en met 31 juli 2023;

 • II.

  Vast te stellen: het subsidieplafond samen met Gedeputeerde Staten van [Drenthe en Fryslân/ Fryslân en Groningen/, Drenthe en Fryslân] op: € 22.500.000 voor aanvragen van 7 juni 2023 tot en met 31 juli 2023. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst conform artikel 9 van de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland.

 • III.

  Vast te stellen de volgende maatregelen waarvoor subsidie op grond van artikel 7 van Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland kan worden verkregen.

  Categorie

  Nummer

  Subsidiabel

  Advies t.b.v. het verminderen van de stikstofuitstoot

  1

  • Advies omtrent mogelijkheden voor het verhogen van het aantal uren weidegang van de veestapel.

  2

  • Advies omtrent mogelijkheden voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen van de veestapel, inclusief advies op het gebied van graslandmanagement met als doel een lager eiwitgehalte in het gras te realiseren. De streefwaarde is 150 g/kg DS.

  3

  • Advies m.b.t. de voor het betreffende bedrijf meest geschikte maatregelen om de ammoniakuitstoot te verlagen.

  Niet-productieve investeringen om de ammoniakemissie uit de stal te verminderen

  4

  • Mestrobots, met of zonder watersproeier. Voorwaarde is dat het vloeroppervlak minimaal 6 keer per dag gereinigd kan worden.

  5

  • Installaties en spoelleidingen voor het schoonsproeien van loopvloeren met water. Voorwaarde is meerdere malen daags sproeien met in totaal minimaal 10 liter water per m² bevuild oppervlak per dag

  6

  • Registratiesystemen die de activiteit en/of het watergebruik van sproei-installaties of mestrobots bijhouden.

  7

  • Installaties, spoelleidingen en additieven voor het sproeien van (verdund) magnesiumchloride op traditionele roostervloeren. Voorwaarde is overdag ieder uur (12 x) sproeien met magnesiumchloride (32%), aangelengd met water in een verhouding 1:8, in overeenstemming met de condities en instellingen die vast zijn gesteld op basis van het meest recente onderzoek.

  8

  • Aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag alleen in combinatie met een van de bovenstaande maatregelen

Ondertekening

Leeuwarden, 6 juni 2023

College van Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Drs. A.M.M. Brok, voorzitter,

A. Schepers, MSc, secretaris