Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Groene Daken Bloemendaal 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Groene Daken Bloemendaal 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal,

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 4:23, eerste lid van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 3,derde lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Bloemendaal 2017,

overwegende dat:

 • -

  groene daken bijdragen aan biodiversiteit in en om een gebouw;

 • -

  groene daken bijdragen aan waterbuffering en berging;

 • -

  groene daken kunnen bijdragen aan een koeler binnenklimaat op hete dagen;

 • -

  in verband hiermee het wenselijk is om de aanleg van groene daken te stimuleren, door middel van subsidie,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Groene Daken Bloemendaal 2023.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Subsidieregeling: Subsidieregeling Groene Daken Bloemendaal 2023.

  • b.

   Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening gemeente Bloemendaal 2017.

  • c.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal.

  • d.

   Dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-/ regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie.

  • e.

   Eigenaar: iedere particulier of privaatrechtelijke rechtspersoon die in de gemeente Bloemendaal een bestaand woongebouw in eigendom heeft als bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

  • f.

   Woongebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten verblijfsruimte vormt (niet zijnde overkappingen, carports en dergelijke).

  • g.

   Groen dak: een vegetatiepakket op het dakoppervlak van een bestaand woongebouw dat tenminste bestaat uit een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag (eventueel aangevuld met dakbeschermingsvlies en wortelwerend filtervlies). De beplanting bestaat vaak grotendeels uit vetplantjes (Sedum). Een dikkere substraatlaag biedt mogelijkheden voor de groei van meer soorten beplanting zoals grassen, kruiden of struiken.

  • h.

   Verhuurdersverklaring: een door de verhuurder ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de verhuurder instemt met het aanbrengen van het groene dak op het woongebouw.

 • 2. Voor zover in deze Subsidieregeling begrippen worden gebruikt die niet nader worden omschreven, hebben deze dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening.

Artikel 2. Afstemming Algemene subsidieverordening Bloemendaal

Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de Algemene subsidieverordening gemeente Bloemendaal 2017 van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

Met deze regeling wordt beoogd om het aantal dan wel het oppervlak aan groene daken op gebouwen binnen de gemeente Bloemendaal te vergroten.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten en kosten

 • 1. Het college kan een eenmalige subsidie verstrekken voor de aanschaf van een groen dak op een woongebouw in de gemeente Bloemendaal.

 • 2. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten voor aanschaf van materiaal.

 • 3. De kosten voor het bouwen of veranderen van een dakconstructie om het groene dak te kunnen dragen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 5. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het jaar 2023 bedraagt € 50.000,-.

Artikel 6. De aanvrager

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar of huurder van een woongebouw in de gemeente Bloemendaal.

 • 2. De volgende partijen kunnen in aanmerking komen voor de subsidie:

  • a.

   Particuliere woningeigenaren.

  • b.

   Particuliere woningeigenaren die gezamenlijk een aanvraag indienen voor minimaal 2 adressen (in het geval Verenigingen van Eigenaren), met één contactpersoon.

  • c.

   Huurders met een verhuurdersverklaring.

Artikel 7. Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende algemene eisen:

 • 1.

  Het initiatief past binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling;

 • 2.

  Het gebouw waarop de subsidie betrekking heeft, bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Bloemendaal;

 • 3.

  Het groen dak heeft een minimale oppervlakte van 10 m²;

 • 4.

  Het waterbergend vermogen van het groen dak bedraagt minimaal 25 liter per vierkante meter;

 • 5.

  Het groen dak wordt op een bestaand dak aangelegd;

 • 6.

  Het groen dak moet minstens vijf (5) jaar in goede staat blijven. De verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd als na voornoemde periode blijkt dat niet aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Artikel 8. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag voor subsidie voor een groen dak wordt ingediend via het formulier dat door het college beschikbaar wordt gesteld.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend voorafgaand aan de start van de realisatie van het groene dak.

 • 3. Bij de aanvraag wordt meegestuurd:

  • a.

   Adres en aanduiding van de locatie van het dak;

  • b.

   Een offerte voor de aanschaf van het groene dak;

  • c.

   Indien dit niet uit de offerte naar voren komt, ander schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals benoemd in artikel 7;

  • d.

   Schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het minimaal waterbergend vermogen van 25 liter per vierkante meter groen dak.

  • e.

   Als 50% of meer van het oppervlak van een groen dak bestaat uit andere planten dan Sedum en het dak daarmee een extra meerwaarde heeft voor biodiversiteit, dan moet dit blijken uit de offerte of andere meegezonden informatie en dient tevens een opgave van de plantensoorten die toegepast zijn meegezonden te worden.

  • f.

   Als het een groen dak betreft gecombineerd met zonnepanelen (groen-geel), dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie.

  • g.

   Als het groen dak een waterbergend vermogen heeft van minimaal 50 liter per vierkante meter, dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie.

  • h.

   Een opgave van de andere subsidies die de aanvrager voor realisatie van het groen dak heeft of zal ontvangen;

  • i.

   Indien de aanvrager een Vereniging van Eigenaars is, een volledig overzicht van deelnemende adressen die onderdeel uitmaken van de VvE.

  • j.

   Indien een aanvrager een huurder is, een verhuurdersverklaring waarin goedkeuring voor het aanleggen van het groene dak staat.

 • 4. Per adres kan éénmaal een aanvraag ingediend worden voor subsidie in het kader van deze regeling.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag.

 • 6. Het college kan de termijn als bedoeld in het vorige lid eenmaal met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 7. Aanvragen kunnen tot 1 december 2023 worden ingediend.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   € 25,- per m2 groen dak, maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

  • b.

   € 35,- per m2 groen dak indien het groene dak aantoonbaar voor minimaal 50% oppervlakte uit andere planten (grassen en kruiden) dan Sedum bestaat en daarmee een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit, maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

  • c.

   € 35,- per m2 groen dak indien het een groen-geel dak betreft (een groen dak waarbij zonnepanelen bovenop het groene dak worden geplaatst), maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

  • d.

   € 35,- per m2 groen dak indien het waterbergend vermogen van het groene dak minimaal 50 liter betreft per vierkante meter, maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

  • e.

   De subsidie bedraagt voor individuele particulieren maximaal € 1.000,- per aanvraag;

  • f.

   De subsidie bedraagt voor Verenigingen van Eigenaren maximaal € 1.000,- per adres, met een totaal van maximaal € 5.000,-.

 • 2. Indien de aanvrager voor dezelfde activiteit ook andere subsidies ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig berekend dat de totale gecombineerde ontvangen subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de werkelijke kosten van de aanleg van het groene dak.

Artikel 10. Verdeelregels

 • 1. Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de uitvoering van de activiteiten op volgorde van ontvangst van ingediende volledige aanvragen.

 • 2. De datum en het tijdstip van ontvangst is de datum en tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3. De subsidie wordt toegekend zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 11. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en genoemd in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie tevens wanneer:

 • 1.

  De aanvraag of de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet voldoet aan het gestelde in deze subsidieregeling;

 • 2.

  Reeds begonnen is met de realisatie van het groen dak voordat de aanvraag tot subsidieverlening is ingediend;

 • 3.

  De aanvraag het herstel of reparatie van een groen dak betreft;

 • 4.

  Het college reeds eerder subsidie heeft verstrekt ten behoeve van een groen dak op hetzelfde adres.

Artikel 12. Aanvullende verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening is de ontvanger van een subsidie verplicht het groene dak volledig aan te leggen binnen zes maanden na de dagtekening van de subsidiebeschikking.

Artikel 13. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1. Subsidies kleiner dan € 500,- worden bij toekenning direct vastgesteld. Bij deze subsidies kan gecontroleerd worden of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd.

 • 2. Bij een subsidieverlening van € 500,- of meer dient de subsidie ontvanger uiterlijk dertien (13) weken nadat het groene dak is aangelegd een verzoek om subsidievaststelling in te dienen met daarbij de volgende gegevens:

  • a.

   een factuur of facturen van de aanschaf en eventueel aanbrengen van het groene dak, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en hoeveel de werkelijke subsidiabele kosten bedragen;

  • b.

   een foto van het aangelegde groene dak.

Artikel 14. Publicatie

Deze subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in het Gemeenteblad alsmede middels bekendmaking op de webpagina Overheid.nl.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2023 en loopt tot en met 31 december 2023.

Artikel 16. Citeertitel

Deze subsidieregeling worden aangehaald als: Subsidieregeling Groene Daken Bloemendaal 2023

Ondertekening