Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Geldend van 14-06-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR);

Gelet op artikel 18 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord;

Besluiten vast te stellen het:

Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  de regeling: de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord;

 • b.

  het reglement: het reglement van orde van het algemeen bestuur, zoals vermeld in artikel 18, eerste lid van de regeling;

 • c.

  MGR: het openbaar lichaam de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord;

 • e.

  de voorzitter: het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 12 van de regeling;

 • f.

  de secretaris: de persoon zoals bedoeld in artikel 20 van de regeling.

Artikel 2 Verdeling werkzaamheden (portefeuilleverdeling)

Het algemeen bestuur kan zijn werkzaamheden onderling verdelen.

Artikel 3 Tijdstip van de vergaderingen van het algemeen bestuur

 • 1. Het algemeen bestuur vergadert volgens een in onderling overleg vast te stellen tijdschema en voorts als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of ten minste twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken.

 • 2. Indien tenminste twee leden van het algemeen bestuur een extra vergadering nodig achten, verzoeken zij schriftelijk onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

Artikel 4 Locatie van de vergaderingen van het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur vergadert fysiek op locatie in een van de deelnemende gemeenten.

Artikel 5 Verhindering

 • 1. Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter.

 • 2. Wanneer een lid verhinderd is een vergadering bij te wonen, kan hij tot uiterlijk acht werkuren voor de vergadering zijn vragen of standpunt kenbaar maken bij de voorzitter of de secretaris.

 • 3. Wanneer de voorzitter verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan degene die hem overeenkomstig artikel 12, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling vervangt, alsmede aan de secretaris.

Artikel 6 Vergaderingen van het algemeen bestuur

 • 1. Voor elke vergadering van het algemeen bestuur zendt de secretaris, als regel 9 werkdagen van tevoren, de agenda en de bijbehorende stukken toe aan de leden van het algemeen bestuur.

 • 2. De agenda en stukken die dienen ter toelichting van onderwerpen of voorstellen op de agenda, worden na het verzenden van de schriftelijke oproep voor eenieder openbaar gemaakt op de website van de MGR.

 • 3. De openbare kennisgeving op de website van de MGR vermeldt datum, aanvangstijdstip en plaats van de vergadering en de wijze waarop de agenda en de daarbij behorende stukken kunnen worden ingezien.

 • 4. Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgaaf van reden(en) van urgentie uiterlijk acht werkuren voor de vergadering worden aangemeld bij de voorzitter. De voorzitter besluit over agendering van deze onderwerpen en geeft daarvan kennis aan de secretaris. De secretaris zendt de toegevoegde onderwerpen en bijbehorende stukken zo spoedig mogelijk toe aan de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 7 Opening vergadering en quorum

 • 1. De voorzitter opent de vergadering niet voordat blijkens opgave van de secretaris minimaal het aantal leden van het algemeen bestuur, als bedoeld in artikel 8 van de regeling, aanwezig is.

 • 2. Indien de vergadering ingevolge het eerste lid niet kan worden geopend, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen van de afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering tegen een tijdstip dat ten minste 24 uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst minimaal het aantal leden, als bedoeld in artikel 8 van de regeling, aanwezig is.

Artikel 8 Deelneming derden aan een vergadering

 • 1. Het algemeen bestuur kan een ambtelijk medewerker of een derde uitnodigen deel te nemen aan de beraadslagingen teneinde een nadere toelichting te verschaffen op een agendapunt dan wel om zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven.

 • 2. Het algemeen bestuur kan al dan niet op voorstel van het dagelijks bestuur deskundigen, niet- leden in zijn vergadering horen.

Artikel 9 Stemmingen

 • 1. Indien geen van de leden van het algemeen bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2. Indien een lid van het algemeen bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd. Indien de stemmen staken en de vergadering niet voltallig is, heeft een tweede stemming plaats in een opnieuw belegde vergadering. Indien de vergadering bij de eerste stemming wel voltallig is of indien bij de tweede stemming de stemmen staken, is het besluit niet aangenomen.

 • 3. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim. Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.

Artikel 10 Verslag en besluitenlijst van het algemeen bestuur

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een kort conceptverslag van de vergadering.

 • 2. Het verslag bevat uitsluitend:

  • a.

   de namen van de aanwezige en de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een formulering van de door het bestuur genomen besluiten (besluitenlijst);

  • d.

   stemverhoudingen, doch alleen als een lid van het bestuur daarom vraagt.

 • 3. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 4. Voorts wordt, voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, ,het verslag zo spoedig mogelijk na vaststelling openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de MGR.

Artikel 11 Openbaarheid vergaderingen

Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar. Als de voorzitter het nodig oordeelt of als ten minste twee van de aanwezige leden daarom verzoekt, worden de deuren gesloten. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of wordt vergaderd met gesloten deuren.

Artikel 12 Informatieplicht

 • 1. De in artikel 16, eerste lid van de regeling opgenomen verplichting tot informatie, welke ongevraagd aan de raden der deelnemende gemeenten wordt verstrekt, geschiedt schriftelijk of digitaal.

 • 2. Het afleggen van verantwoording als bedoeld in artikel 16 en 17 van de regeling geschiedt op basis van een schriftelijk of digitaal verzoek afkomstig van de betreffende raad of college, gericht aan het betrokken lid van het algemeen bestuur of de voorzitter, zulks met inachtneming van hetgeen in het reglement van orde van de betreffende raad of college is bepaald.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking zodra het door het algemeen bestuur is vastgesteld.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 25 mei 2023.

De secretaris,

John van Putten

De voorzitter,

Martin Leenders