Subsidieplafond energiebesparende maatregelen maatschappelijke accommodaties gemeente Midden-Groningen 2023

Geldend van 13-06-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieplafond energiebesparende maatregelen maatschappelijke accommodaties gemeente Midden-Groningen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 4:25, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit het volgende Subsidieplafond energiebesparende maatregelen maatschappelijke accommodaties gemeente Midden-Groningen 2023 vast te stellen.

Artikel 1 Beschikbare bedrag

Het subsidieplafond energiebesparende maatregelen maatschappelijke accommodaties gemeente Midden-Groningen 2023 voor de periode 1 mei 2023 tot en met 31 december 2025 wordt vastgesteld op € 250.000 voor de subsidie als bedoeld in artikel 3 van de Nadere regels energiebesparende maatregelen maatschappelijke accommodaties gemeente Midden-Groningen 2023.

Artikel 2 Wijze van verdeling

Aanvragen worden volledig gehonoreerd tot de aanvraag waarmee het subsidieplafond wordt bereikt. Die aanvraag wordt gehonoreerd tot aan het plafond. Latere aanvragen worden geweigerd.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafond energiebesparende maatregelen maatschappelijke accommodaties gemeente Midden-Groningen 2023.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door per brief of fax –dus niet per e-mail- een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Uw bezwaarschrift dient aan een paar eisen te voldoen, anders kan het bestuursorgaan besluiten uw bezwaar niet in behandeling te nemen. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en u vermeldt in ieder geval:

 • a.

  Uw naam en adres

 • b.

  De datum van het bezwaarschrift

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht

 • d.

  De gronden (motivering) van uw bezwaar

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit door het bestuursorgaan zijn ingediend. Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee.

U kunt uw bezwaarschrift verzenden naar: de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waartegen u bezwaar maakt nog steeds geldig is en ook in werking treedt. Wanneer sprake is van grote spoed, bijvoorbeeld omdat uw belangen worden geschaad door de inwerkingtreding van het besluit, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter bekijkt of een voorlopige tussenoplossing noodzakelijk is.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen door een verzoekschrift te sturen aan de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150,9700 AD Groningen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 juni 2023.

Burgemeester

Gemeentesecretaris