Besluit aanwijzing crossterrein de Witte Ruijsheuvel Oss (art. 5:32 APV)

Geldend van 13-06-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing crossterrein de Witte Ruijsheuvel Oss (art. 5:32 APV)

Wie is er bevoegd?

Het college is bevoegd op grond van artikel 5:32 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss.

Waarom wordt dit besluit genomen?

Volgens artikel 5:32 van de APV Oss is het verboden om op een terrein met een motorvoertuig of bromfiets een wedstrijd te houden. Maar dit verbod geldt niet als het terrein door het college is aangewezen. Het college kan ook nadere regels stellen in het belang van het voorkomen of beperken van overlast.

Van deze bevoegdheid maakt het college nu gebruik.

Het bestaande crossterrein de Witte Ruijsheuvel wordt reeds vele jaren gebruikt als crossterrein. De locatie is gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied Oss-2020 en heeft de bestemming sport, waarbij de sportvoorzieningen voor deze locatie nader zijn aangewezen als fietscrossterrein. Gemotoriseerd crossen, al dan niet in wedstrijdverband is op grond van deze bestemming niet toegestaan. De gebruiker MCO doet beroep op overgangsrecht en voor het houden van één wedstrijd per jaar stemmen wij daar mee in.

Om gebruik te kunnen maken van dit overgangsrecht is het nodig om dit aanwijzingsbesluit te nemen, zodat het crossen ook op grond van de APV is toegestaan. Gezien de lange historie, het beperkt gebruik voor één evenement per jaar en de te stellen nadere regels vindt het college dat deze aanwijzing kan worden genomen.

Omdat het gaat over één evenement per jaar worden er geen eisen gesteld aan de motoren om luchtverontreiniging te voorkomen.

Naast dit besluit op grond van de APV gelden de regels uit andere wet- en regelgeving zoals:

 • -

  Het bestemmingsplan;

 • -

  Zorgplicht volgens artikel 1.11 Wet natuurbescherming;

 • -

  Zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming;

 • -

  Regels voor geluid van het Besluit Geluidproductie Sportmotoren;

 • -

  Zondagswet

 • -

  Alcoholwet.

Bovendien is de Motorclub Oss aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en de Motorsport Organisatie Nederland (MON) en hanteert de reglementen van deze verenigingen. Deze reglementen worden periodiek herzien en bevatten regels over o.a. geluid, veiligheid, medisch.

Wat houdt dit besluit in?

Artikel 1

Het college wijst het terrein de Witte Ruijsheuvel te Oss aan als terrein waar het verbod als bedoeld in artikel 5:32 van de APV Oss niet van toepassing is.

De omvang van het terrein wordt aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

Artikel 2

Voor deze aanwijzing gelden de volgende nadere regels.

 • a)

  op het terrein mag één motorcrossevenement per jaar worden gehouden van één, hooguit twee dagen;

 • b)

  de organisatie meld uiterlijk 8 weken vóór een evenement bij het college van burgemeester en wethouders wanneer het evenement plaats vindt;

 • c)

  de organisatie informeert omwonenden via een brief en via een publicatie in minimaal één lokale krant over de te houden wedstrijd;

 • d)

  de organisator van het motorcrossevenement gedraagt zich volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en/of de Motorsport Organisatie Nederland (MON);

 • e)

  crossen in de omgeving is niet toegestaan;

 • f)

  tijdens werkzaamheden op het terrein, zoals tanken, repareren worden maatregelen getroffen om verontreiniging van de bodem te voorkomen;

 • g)

  de organisatie draagt zorg voor een goede en veilige afwikkeling van het verkeer van en naar het terrein;

 • h)

  de organisatie draagt zorg voor een degelijke en veilige afscherming voor het publiek.

Artikel 3

Dit besluit is geldig tot intrekking.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 30 mei 2023;

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,

Drs. H. Mensink.

de burgemeester,

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans.

Bijlage: situatietekening terrein de Witte Ruijsheuvel Oss

LOCATIE Aengelbertlaan 60 5342 XC Oss

afbeelding binnen de regeling

Mogelijkheid om bezwaar te maken

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar maakt, is bekendgemaakt. U kunt uw bezwaarschrift per brief indienen.

Per brief bezwaar maken

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Oss t.a.v. afdeling VTH, Postbus 5, 5340 BA Oss.

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen.

U moet dit zelf aanvragen. Deze aanvraag moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).

Nadere informatie

Wilt u meer weten over dit besluit, dan kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Bijzondere Wetten, op telefoonnummer 14 0412.