Verordening op de Rekenkamer 2023 Geldrop-Mierlo

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de Rekenkamer 2023 Geldrop-Mierlo

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

voorgenomen het voorstel van de Auditcommissie d.d. 6 april 2023;

gehoord de Commissie Algemene Zaken d.d. 16 mei 2023;

gelet op Hoofdstuk IVa en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit :

Vast te stellen de Verordening op de Rekenkamer 2023 Geldrop-Mierlo:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Geldrop-Mierlo;

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit 2 leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3 Taken rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1. De raad benoemt de leden.

 • 2. De rekenkamer benoemt de voorzitter uit de leden van de rekenkamer.

 • 3. De leden worden voor een periode van zes jaar benoemd.

 • 4. De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal één keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5 Eed of belofte

Ten aanzien van de leden is artikel 81g Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Budget

 • 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden;

  • b.

   de secretaris;

  • c.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

  • d.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 7 Vergoeding

 • 1. De voorzitter en het lid van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden voor de rekenkamer een vaste vergoeding van € 250 resp. € 200 (bruto) per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • 2. Aan de leden wordt voor het gebruik van zijn/haar particulier motorvoertuig voor woon- werkverkeer een vergoeding van de aan dit gebruik verbonden kosten toegekend. De vergoeding wordt toegekend in de vorm van een bedrag per afgelegde kilometer van € 0,37 per gereden kilometer. Hierbij wordt aangesloten bij de reiskostenregeling gemeenteambtenaren.

 • 3. De vergoedingen genoemd in het eerste en tweede lid komen ten laste van het budget van de rekenkamer.

 • 4. De betaling van de vergoeding wordt bij een langdurige afwezigheid, ook bij ziekte, van langer dan 2 maanden opgeschort.

Artikel 8 Secretaris

De rekenkamer voorziet in haar eigen secretariaat.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1. De rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar.

 • 2. De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden en vergaderingen vast.

 • 3. De rekenkamer voert twee onderzoeken per jaar uit.

 • 4. In verband met het even aantal leden bvan de rekenkamer heeft de voorzitter - bij het staken van stemmen – een doorslaggevende stem.

 • 5. De rekenkamer gebruikt de Auditcommissie als klankbord, namens de raad.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening op de Rekenkamercommissie 2020.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de Rekenkamer 2023 Geldrop-Mierlo’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 30 mei 2023,

De raad voornoemd,

de griffier,

W. H.F. Geboers

de voorzitter,

J.C.J. van Bree

Bijlage 1 Verordening op de Rekenkamer 2023 Geldrop-Mierlo

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven.

Artikel 2

De verplichting tot het instellen van een rekenkamer en het vaststellen van het aantal leden van de rekenkamer vloeit rechtstreeks voort uit artikel 81a, artikel 81b van de Gemeentewet. Met deze verordening wordt gekozen voor een rekenkamer met twee leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3

Hierin zijn de taken van de rekenkamer vastgelegd. Deze taakomschrijving is ook wettelijk vastgelegd op grond van artikel 182 eerste lid Gemeentewet (zie bijlage 2). Om de taak expliciet zichtbaar te maken is de taakomschrijving ook in verordening opgenomen.

Artikel 4

De leden worden benoemd voor een periode van zes jaar.

De rekenkamer benoemt de voorzitter uit de leden.

De leden van de rekenkamer kunnen na hun zes jaar benoeming maximaal één keer worden herbenoemd.

Artikel 5

De verplichting deze eed of verklaring en belofte af te leggen vloeit voor de rekenkamer rechtstreeks voort uit artikel 81g van de Gemeentewet.

Artikel 6

De rekenkamer is verantwoordelijk voor de besteding van het budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Ten laste van het budget worden de in het tweede lid genoemde kosten gebracht

Artikel 7

In dit artikel is de vergoeding, die leden voor hun werkzaamheden ontvangen, vastgelegd en wanneer deze niet (meer) wordt uitbetaald.

Artikel 8

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 9

De rapporten van de rekenkamer zijn in beginsel openbaar maar op grond van de belangen genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt.

Prestatieafspraak. In dit artikel is een afspraak opgenomen over het aantal door de rekenkamer uit te (laten) voeren onderzoeken. De rekenkamer voert twee onderzoeken per jaar uit.

Artikel 10

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 11

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Bijlage 2 Verordening op de Rekenkamer 2023 Geldrop-Mierlo

Relevante artikelen Gemeentewet

HOOFDSTUK IVA. DE REKENKAMER

Artikel 81a

De raad stelt een rekenkamer in.

Artikel 81b

De raad stelt het aantal leden van de rekenkamer vast.

Artikel 81g

 • 1.

  Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de rekenkamer in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:

«Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»

(«Dat verklaar en beloof ik!»)

HOOFDSTUK IX. DE BEVOEGDHEID VAN DE RAAD

Artikel 149

De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

HOOFDSTUK XIA. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER

Artikel 182

 • 1.

  De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Een door de rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid.

 • 2.

  Op verzoek van de raad kan de rekenkamer een onderzoek instellen.

 • 3.

  Bij het uitvoeren van haar taken kan de rekenkamer gebruik maken van de resultaten van door anderen verrichte controles, onverminderd haar bevoegdheid tot het verrichten van onderzoek.

Artikel 185

 • 1.

  De rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten, met dien verstande dat hierin niet worden opgenomen gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn.

 • 2.

  Voordat de rekenkamer een rapport, bedoeld in het eerste lid, vaststelt, stelt zij in elk geval het onderzochte orgaan in de gelegenheid binnen redelijke termijn te reageren op haar bevindingen en voorlopige conclusies.

 • 3.

  Na de vaststelling van het rapport, deelt de rekenkamer aan de raad, aan het college en, indien van toepassing, aan de betrokken instelling, de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Aan de raad of het college kan zij ter zake voorstellen doen. Mededelingen aan de raad, die gegevens of bevindingen bevatten die naar hun aard vertrouwelijk zijn, kan de rekenkamer ter vertrouwelijke kennisneming verstrekken.

 • 4.

  De rekenkamer stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

 • 5.

  De rekenkamer zendt een afschrift van haar rapporten en haar verslag aan de raad en het college. Indien zij met toepassing van artikel 184 een onderzoek heeft ingesteld, zendt de rekenkamer tevens een afschrift van het rapport aan de betrokken instelling. Indien de rekenkamer een onderzoek heeft ingesteld bij een vennootschap als bedoeld in artikel 184, eerste lid, onderdeel c, zendt zij tevens een afschrift ter kennisneming van het rapport aan de colleges van de andere deelnemende gemeenten, de gedeputeerde staten van de deelnemende provincies of Onze Minister die het aangaat in het geval van deelneming van de Staat.

 • 6.

  De rapporten en de verslagen van de rekenkamer zijn openbaar.