Subsidieregeling pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam

Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam

Besluit van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam tot vaststelling van de Subsidieregeling Pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

overwegende dat het gemeentebestuur aan haar door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde specifieke middelen ten behoeve van het Nationaal Isolatie Programma [NIP gelden], wil kunnen besteden binnen de contouren van de uitvoering van de Subsidieregeling Pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

NIP Gelden:

Middelen die door de Rijksoverheid ter beschikking zijn en worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma [NIP].

NIP Pilot HG:

Het Pilot-project ontwikkeld en uitgevoerd middels een samenwerking van gemeente Hardinxveld-Giessendam, RES Regio Drechtsteden en het Regionaal Energieloket bedoeld om te komen tot een kopieerbare én schaalbare lokale manier van werken om de NIP gelden 2022 en -2023 in te zetten ten behoeve van het behalen van de bij de NIP-gelden gestelde doelen (namelijk het isoleren van laaglabel woningen in particulier bezit). Voor een omschrijving van de NIP-Pilot – zie bijlage 1.

Laaglabel Woning:

Woningen met een Energielabel in de categorie E, F of G.

Isolatiemaatregelen:

Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van een of meerdere maatregelen zoals vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie of HR++ of triple glas, al dan niet inclusief het vervangen van kozijnen.

REL:

Regionaal Energie Loket.

Leveranciers:

Voor deze pilot geïdentificeerde partners zoals opgenomen in bijlage 3.

Doelgroep:

Woningeigenaren met een energielabel E, F of G die met hun adres voor komen in het 'Overzicht woningselectie' zoals opgenomen in bijlage 2.

Woning:

Een woning waarvan Doelgroep bewoner en eigenaar is.

Artikel 2. Doelgroep en activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt ten behoeve van het nemen van Isolatiemaatregelen ten behoeve van een Woning van de Doelgroep die bijdrage aan de doelstelling van de NIP Pilot HG.

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie op grond van deze regeling komen uitsluitende de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

   Spouwmuurisolatie tussenwoning: maximaal € 500,00 per woning;

  • b.

   Spouwmuurisolatie hoekwoning maximaal € 750,00 per woning;

  • c.

   Vloer- of bodemisolatie maximaal € 750,00 per woning;

  • d.

   Dakisolatie maximaal € 1000,00 per woning;

  • e.

   Isolerend glas (al dan niet inclusief kozijnen) maximaal € 1000,00 per woning;

 • 2.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt per isolatiemaatregel als bedoeld in artikel 4, lid 1 van deze regeling voor een Woning slechts eenmalig verstrekt.

Artikel 4. Wijze van verdeling

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor de te nemen Isolatiemaatregelen.

Artikel 5. Aanvraag en vaststelling

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend binnen de volgende aanvraagperioden:

  • a.

   Aanvraagperiode 1: periode van 1 februari tot 1 maart 2023;

  • b.

   Aanvraagperiode 2: periode van 1 april tot 1 juni 2023.

 • 2.

  Een aanvraag in Aanvraagperiode 2 wordt slechts in behandeling genomen indien op 1 maart 2023 het subsidieplafond als bedoeld in artikel 7 nog niet is bereikt.

 • 3.

  Aanvragen binnen de aanvraagperiode worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij een onvolledige aanvraag wordt de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 4 weken in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de datum waarop de aanvraag is binnengekomen. Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien is voldaan aan de volgende indieningsvereisten:

  • a.

   de aanvrager behoort tot de Doelgroep;

  • b.

   de aanvraag heeft betrekking op Isolatiemaatregelen voor een Woning;

  • c.

   de aanvrager heeft voor de Woning niet eerder subsidie op grond van deze regeling verkregen;

  • d.

   in de aanvraag zijn tenminste naam, adres en woonplaats van aanvrager;

  • e.

   bij de aanvraag zijn één of meerdere, door aanvrager getekende offertes gevoegd die het resultaat zijn van het proces van de NIP-Pilot HG;

  • f.

   de aanvraag is ingediend binnen de in artikel 6, lid 1 van deze regeling genoemde aanvraagperiode.

 • 4.

  Indien het totaal aan aangevraagde subsidie binnen een aanvraagperiode het subsidieplafond als bedoeld in artikel 7 van deze regeling overschrijft, wordt met behulp van loting bepaald welke aanvragen in aanmerking komen voor subsidie.

 • 5.

  Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, tenzij de aanvraag moet worden aangevuld. In die gevallen beslist het college binnen 4 weken nadat de aanvraag is aangevuld. De beslistermijn kan met 4 weken worden verlengd.

Artikel 6. Subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van € 175.000,00.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 7, derde lid, aanhef en onder f, van de Algemene Subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  de aanvrager voorafgaand aan de aanvraag geen offerte(s) heeft ontvangen die het resultaat zijn van de proces voor de NIP-Pilot HG;

 • b.

  de aanvrager geen ontvankelijke aanvraag heeft ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor Investeringssubsidie Duurzame Energie voor aansluiting op een warmtenet, woningeigenaren (ISDE) voor het aardgasvrij maken van de woning;

 • c.

  het subsidieplafond als bedoeld in artikel 7 van deze regeling is bereikt.

Artikel 8. Uitvoering en verantwoording

 • 1.

  De uitvoering van deze regeling, waaronder in ieder geval begrepen het besluiten op een aanvraag en het uitkeren van de subsidiegelden, wordt gemandateerd aan het Regionaal Energieloket.

 • 2.

  Het REL legt over dit mandaat verantwoording af aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het mandaat als bedoelt in artikel 9, lid 1 heeft geen betrekking op de bevoegdheden als bedoeld in artikel 10, lid 1 en 2 van deze regeling.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager, gemotiveerd afwijken van een artikel of artikelen van deze regeling voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of waarin zij tot onredelijkheid leidt, kan het college van het bepaalde in deze regeling afwijken.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 februari 2023.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 14 maart 2023,

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris, de burgemeester,

Johan de Jager Dirk Heijkoop

Bijlage 1 – Omschrijving NIP Pilot Hardinxveld-Giessendam

Algemene beschrijving: De Pilot isolatieaanpak Laaglabel koopwoningen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam is onderdeel van de voorbereiding op een grootschalig uitvoeringsprogramma energiebesparing. Om een versnelling te creëren in de aanpak waarin we steeds efficiënter en effectiever willen worden in de ondersteuning van gebouweigenaren wordt deze pilot uitgevoerd. De pilot richt zich met name de perspectieven van bewoners en leveranciers:

Bewoners: Hoe bereiken we zoveel mogelijk gebouweigenaren met een eenduidige

boodschap over verduurzaming? Hoe sluiten we qua communicatie en tone of voice aan bij de leef en communicatiestijlen van bewoners? Hoe zorgt advisering en ontzorging ervoor dat zoveel mogelijk bewoners die willen ook daadwerkelijk maatregelen gaan nemen?

Leveranciers: Hoe sluit het voorwerk op het gebied van communicatie en advisering

zo goed mogelijk aan bij de werkwijze van marktpartijen? Hoe zorgen we ervoor dat marktpartijen zich zoveel mogelijk kunnen focussen op het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen? Hoe komen we tot een aanpak die zo interessant mogelijk is voor marktpartijen om aan deel te nemen?

Omvang: Voor de pilot is op basis van GIS-data een selectie gemaakt van 587 woningen [E, F of G label woningen, zie bijlage 2].

Onderzoek & monitoring: vanwege de doelstelling zoveel mogelijk te leren van deze pilot is het proces ingericht op onderzoek en monitoring. Naast het gebruik maken van data-analyse en -sturing zijn ook verschillende 'sporen' ontwikkeld. Op basis van het vergelijken van de resultaten van elk van de sporen kan worden afgeleid welke aanpak het best aansluit op de behoeften van de verschillende stakeholders.

2-sporen aanbod: De manier waarop een woningeigenaar geadviseerd kan worden kent twee verschillende sporen. Allereerst is er het spoor van de Adviseur aan huis. Deze adviseur neemt de woning op en adviseert op basis van deskundigheid specifieke isolatiemaatregelen. Het tweede spoor is Digital Twin. Dit betreft een digitalisatie van de woning welke door de gebruiker verder aangescherpt kan worden en ook leidt tot een advies op specifieke isolatiemaatregelen.

Processtappen:

Stap 1: Communicatie over het project. Geselecteerde woningeigenaren ontvangen een brief of folder (verschillende sporen) met een aanbod. Op basis hiervan kan de eigenaar kiezen al dan niet deel te nemen aan de pilot. Bij deelname kan gelijk naar stap 4 gegaan worden, of worden de stappen 2 en/of 3 eerst doorlopen.

Stap 2: Van deur tot deur gaan als opvolging van de communicatie. Bij het langs gaan van de deuren wordt gevraagd de motivatie van huiseigenaren al dan niet deel te nemen aan het project. En waar mogelijk wordt een extra stimulans gegeven deel te nemen. Deze stap is een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar wat inwoners nodig hebben op het gebied van advies en ondersteuning, en wat zij van de gemeente verwachten.

Stap 3: Voorlichtingsavonden (online) over het specifieke aanbod dan woningeigenaren hebben gekregen.

Stap 4: Bezoek adviseur aan huis (spoor 1) of verwerken van de woning in Digital Twin (spoor 2). Het resultaat is een advies op specifiek maatregelniveau voor het isoleren van: vloer/bodem, muur, glas/kozijnen en plafond/dak.

Stap 5: Offerteaanvraag voor één of meer specifieke maatregelen vanuit het aanbod van de bij de pilot betrokken leveranciers (bijlage 3). Deze indicatieve offerte is op basis van kengetallen zoals aangeleverd door de leveranciers, en houdt rekening met het ter beschikking stellen van NIP-subsidie per maatregel, waar mogelijk aangevuld met ISDE-subsidie.

Stap 6: Na akkoord op de indicatieve offerte door de betreffende woningeigenaar volgt een definitieve opname van de betreffende maatregelen door de leverancier. Enkel in de uitzonderingsgevallen dat het offertebedrag na definitieve opname meer dan €500,00 afwijkt van de indicatieve offerte kan de woningeigenaar nog afzien van de opdracht. In alle andere gevallen is het akkoord op de indicatieve offerte bindend, en geldt tevens als subsidieaanvraag voor de NIP-subsidie.

Stap 7: Het uitvoeren van genoemde maatregelen. Indien nodig maakt de woningeigenaar foto's ten behoeve van de ISDE-aanvraag.

Stap 8: Aanvraag ISDE-subsidie (indien van toepassing). Hierbij geldt het aanbod dat als onderdeel van de NIP-pilot ondersteuning bij het aanvragen van de ISDE-subsidie geboden kan worden middels het bureau 'simpel subsidie'. Deze dienstverlening wordt voor de woningeigenaar gratis aangeboden. Deze kan er echter ook voor kiezen de ISDE-subsidie zelf aan te vragen.

Stap 9: De woningeigenaar wordt bevraagd op tevredenheid over het project als geheel en de getroffen maatregelen specifiek. Hiermee wordt het project voor woningeigenaar afgerond.

Doorlooptijd: De NIP-pilot voorziet in een doorlooptijd van 1 februari 2023 tot uiterlijk 1 juni 2023.

Bijlage 2 - Overzicht woningselectie

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Postcode

Bouwjaar

Energielabel

Boorstraat

27

 

3371AA

1932

G

Boorstraat

11

 

3371AA

1926

G

Boorstraat

29

 

3371AA

1936

G

Damstraat

11

 

3371AC

1925

G

Damstraat

33

 

3371AC

1936

G

Damstraat

35

 

3371AC

1947

F

Damstraat

10

 

3371AD

1956

E

Damstraat

50

 

3371AD

1928

F

Damstraat

52

 

3371AD

1928

F

Damstraat

54

 

3371AD

1928

F

Damstraat

66

 

3371AD

1924

F

Kerkweg

1

A

3371AE

1936

G

Kerkweg

1

B

3371AE

1936

G

Kerkweg

19

 

3371AE

1936

G

Kerkweg

21

 

3371AE

1936

G

Kerkweg

17

 

3371AE

1936

G

Kerkweg

33

 

3371AE

1929

G

Kerkweg

43

 

3371AE

1927

G

Kerkweg

47

 

3371AE

1957

F

Kerkweg

49

 

3371AE

1957

F

Kerkweg

51

 

3371AE

1957

F

Kerkweg

55

 

3371AE

1962

F

Kerkweg

57

 

3371AE

1961

F

Kerkweg

20

 

3371AG

1946

F

Kerkweg

24

 

3371AG

1936

G

Kerkweg

52

 

3371AG

1925

G

Kerkweg

56

 

3371AG

1928

G

Kerkweg

60

 

3371AG

1925

G

Kerkweg

62

 

3371AG

1925

G

Kerkweg

70

 

3371AG

1933

G

Molenstraat

2

 

3371AH

1962

E

Molenstraat

4

 

3371AH

1962

E

Molenstraat

6

 

3371AH

1961

E

Molenstraat

3

 

3371AH

1963

E

Peulenstraat

147

 

3371AL

1935

G

Peulenstraat

149

 

3371AL

1962

F

Peulenstraat

181

 

3371AL

1950

E

Peulenstraat-zuid

15

 

3371AL

1929

G

Peulenstraat-zuid

23

 

3371AL

1926

G

Peulenstraat-zuid

27

 

3371AL

1945

G

Peulenstraat-zuid

31

 

3371AL

1931

G

Peulenstraat-zuid

39

 

3371AL

1932

F

Peulenstraat-zuid

53

 

3371AL

1961

F

Peulenstraat-zuid

75

 

3371AL

1928

G

Peulenstraat-zuid

97

 

3371AL

1935

G

Peulenstraat

229

A

3371AM

1940

G

Klein Diepje

1

 

3371 AN

1927

F

Peulenstraat

184

 

3371AR

1945

G

Peulenstraat

186

 

3371AR

1945

G

Peulenstraat-zuid

22

A

3371AR

1945

G

Peulenstraat-zuid

22

 

3371AR

1945

G

Peulenstraat-zuid

32

 

3371AR

1925

G

Peulenstraat-zuid

38

 

3371AR

1932

G

Peulenstraat

204

 

3371AS

1925

F

Peulenstraat

210

 

3371AS

1957

E

Peulenstraat

216

A

3371AS

1961

E

Peulenstraat

216

 

3371AS

1960

E

Peulenstraat

228

 

3371AS

1946

E

Peulenstraat

230

 

3371AS

1925

F

Pulsstraat

2

 

3371AT

1955

E

Pulsstraat

4

 

3371AT

1955

E

Pulsstraat

5

 

3371AT

1955

E

Pulsstraat

6

 

3371AT

1955

E

Pulsstraat

7

 

3371AT

1955

E

Pulsstraat

8

 

3371AT

1955

E

Stationsdwarsstraat

1

 

3371AV

1954

F

Stationsdwarsstraat

3

 

3371AV

1954

F

Schoolstraat

9

 

3371AW

1956

F

Schoolstraat

11

 

3371AW

1957

F

Schoolstraat

13

 

3371AW

1957

F

Schoolstraat

15

 

3371AW

1957

F

Schoolstraat

7

 

3371AW

1933

G

Stationsstraat

1

 

3371AX

1950

E

Stationsstraat

5

 

3371AX

1950

E

Stationsstraat

7

 

3371AX

1950

E

Stationsstraat

8

 

3371AX

1956

F

Stationsstraat

9

 

3371AX

1950

E

Stationsstraat

10

 

3371AX

1956

F

Stationsstraat

13

 

3371AX

1950

E

Stationsstraat

14

 

3371AX

1957

F

Stationsstraat

15

 

3371AX

1950

E

Stationsstraat

16

 

3371AX

1957

F

Stationsstraat

4

 

3371AX

1955

G

Stationsstraat

6

 

3371AX

1955

F

Buitendams

19

 

3371BA

1935

G

Buitendams

21

 

3371BA

1936

G

Buitendams

55

 

3371BA

1934

G

Buitendams

93

 

3371BB

1922

G

Buitendams

101

 

3371BB

1950

F

Buitendams

105

 

3371BB

1925

G

Buitendams

107

 

3371BB

1939

G

Buitendams

155

A

3371BC

1960

F

Buitendams

155

 

3371BC

1960

F

Buitendams

169

B

3371BC

1960

F

Buitendams

169

A

3371BC

1960

F

Buitendams

131

 

3371BC

1935

G

Buitendams

137

 

3371BC

1925

G

Buitendams

163

 

3371BC

1964

F

Buitendams

165

 

3371BC

1920

F

Buitendams

167

 

3371BC

1935

F

Buitendams

241

 

3371BD

1924

F

Buitendams

245

 

3371BD

1924

F

Buitendams

249

 

3371BE

1923

F

Buitendams

259

 

3371BE

1924

G

Buitendams

265

 

3371BE

1924

G

Buitendams

267

 

3371BE

1924

G

Buitendams

321

 

3371BG

1923

G

Buitendams

383

 

3371BH

1925

G

Buitendams

391

 

3371BH

1924

G

Buitendams

407

 

3371BH

1926

G

Buitendams

423

 

3371BH

1923

G

Buitendams

433

 

3371BJ

1935

G

Buitendams

441

 

3371BJ

1923

G

Buitendams

449

 

3371BJ

1927

G

Buitendams

469

 

3371BJ

1928

G

Buitendams

471

 

3371BJ

1932

G

Buitendams

473

B

3371BJ

1934

G

Buitendams

481

 

3371BK

1927

G

Buitendams

84

 

3371BM

1962

F

Buitendams

116

 

3371BN

1925

G

Buitendams

130

 

3371BN

1933

G

Buitendams

132

 

3371BN

1928

G

Buitendams

154

 

3371BN

1933

G

Buitendams

160

 

3371BN

1927

G

Buitendams

172

 

3371BP

1940

G

Buitendams

204

 

3371BP

1926

G

Buitendams

224

 

3371BP

1932

G

Buitendams

288

 

3371BR

1925

G

Buitendams

292

 

3371BS

1922

G

Buitendams

296

 

3371BS

1924

G

Buitendams

302

 

3371BS

1924

G

Buitendams

306

A

3371BS

1962

F

Buitendams

316

 

3371BS

1923

G

Buitendams

318

 

3371BS

1923

G

Buitendams

342

 

3371BT

1940

F

Buitendams

366

 

3371BT

1929

G

Buitendams

448

 

3371BV

1934

G

Buitendams

444

 

3371BV

1946

F

Buitendams

450

 

3371BW

1934

G

Buitendams

496

 

3371BX

1937

G

Buitendams

498

 

3371BX

1937

G

Langesteeg

3

 

3371BZ

1935

G

Langesteeg

7

 

3371BZ

1950

F

Groot Veldsweer

11

 

3371CA

1973

E

Lange Griendsweer

22

 

3371CH

1973

E

Lange Griendsweer

48

 

3371CH

1973

E

Nieuweweg

11

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

15

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

17

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

21

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

23

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

31

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

33

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

35

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

37

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

53

 

3371CJ

1932

G

Nieuweweg

55

 

3371CJ

1932

G

Nieuweweg

19

 

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

25

 

3371CJ

1933

G

Nieuweweg

27

 

3371CJ

1933

G

Nieuweweg

41

 

3371CJ

1928

G

Nieuweweg

43

 

3371CJ

1928

G

Nieuweweg

45

 

3371CJ

1928

G

Nieuweweg

47

 

3371CJ

1928

G

Nieuweweg

51

 

3371CJ

1932

G

Nieuweweg

63

 

3371CK

1927

G

Nieuweweg

65

 

3371CK

1929

G

Nieuweweg

67

 

3371CK

1927

G

Nieuweweg

69

 

3371CK

1926

G

Nieuweweg

71

 

3371CK

1942

G

Nieuweweg

73

 

3371CK

1924

G

Nieuweweg

77

 

3371CK

1934

G

Nieuweweg

79

 

3371CK

1925

G

Nieuweweg

81

 

3371CK

1924

G

Nieuweweg

83

 

3371CK

1924

G

Nieuweweg

85

 

3371CK

1924

G

Nieuweweg

109

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

111

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

113

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

115

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

117

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

119

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

121

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

123

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

125

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

127

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

129

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

131

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

133

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

135

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

137

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

139

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

141

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

143

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

145

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

147

 

3371CL

1939

G

Nieuweweg

151

 

3371CM

1939

G

Nieuweweg

153

 

3371CM

1939

G

Nieuweweg

155

 

3371CM

1939

G

Nieuweweg

157

 

3371CM

1939

G

Nieuweweg

159

 

3371CM

1939

G

Nieuweweg

161

 

3371CM

1939

G

Nieuweweg

163

 

3371CM

1939

G

Nieuweweg

165

 

3371CM

1939

G

Nieuweweg

173

 

3371CM

1936

G

Nieuweweg

183

 

3371CM

1933

G

Nieuweweg

185

 

3371CM

1933

G

Nieuweweg

167

 

3371CM

1928

G

Nieuweweg

169

 

3371CM

1928

G

Nieuweweg

177

 

3371CM

1933

G

Nieuweweg

179

 

3371CM

1933

G

Nieuweweg

181

 

3371CM

1933

G

Nieuweweg

187

 

3371CM

1930

G

Nieuweweg

189

 

3371CM

1933

G

Nieuweweg

197

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

199

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

223

 

3371CN

1931

G

Nieuweweg

225

 

3371CN

1931

G

Nieuweweg

215

 

3371CN

 
 

Nieuweweg

219

 

3371CN

 
 

Nieuweweg

191

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

193

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

195

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

201

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

203

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

205

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

207

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

209

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

211

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

213

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

215

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

219

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

221

 

3371CN

1933

G

Nieuweweg

227

 

3371CN

1929

G

Nieuweweg

229

 

3371CN

1924

G

Nieuweweg

231

 

3371CN

1924

G

Nieuweweg

233

 

3371CN

1924

G

Nieuweweg

235

 

3371CN

1924

G

Nieuweweg

237

 

3371CN

1924

G

Nieuweweg

239

 

3371CN

1932

G

Nieuweweg

180

 

3371CS

1936

G

Nieuweweg

182

 

3371CS

1937

G

Nieuweweg

160

 

3371CS

1928

G

Nieuweweg

162

 

3371CS

1928

G

Nieuweweg

164

 

3371CS

1928

G

Nieuweweg

166

 

3371CS

1929

G

Nieuweweg

168

 

3371CS

1921

G

Nieuweweg

170

 

3371CS

1939

G

Nieuweweg

172

 

3371CS

1921

G

Nieuweweg

176

 

3371CS

1931

G

Nieuweweg

178

 

3371CS

1922

G

Nieuweweg

184

 

3371CS

1928

G

Nieuweweg

188

A

3371CS

1935

E

Nieuweweg

190

 

3371CS

1926

G

Nieuweweg

194

 

3371CS

1927

G

Nieuweweg

196

 

3371CS

1926

G

Nieuweweg

198

 

3371CS

1924

G

Van Damstoep

14

 

3371CZ

1945

G

Van Damstoep

15

 

3371CZ

1945

G

Van Damstoep

16

 

3371CZ

1948

F

Van Damstoep

17

 

3371CZ

1948

F

Van Damstoep

1

 

3371CZ

1928

G

Van Damstoep

2

 

3371CZ

1928

G

Van Damstoep

3

 

3371CZ

1928

G

Van Damstoep

4

 

3371CZ

1928

G

Van Damstoep

5

 

3371CZ

1928

G

Van Damstoep

6

 

3371CZ

1928

G

Van Damstoep

7

 

3371CZ

1929

G

Van Damstoep

8

 

3371CZ

1922

G

Van Damstoep

9

 

3371CZ

1923

G

Van Damstoep

10

 

3371CZ

1927

G

Van Damstoep

11

 

3371CZ

1926

G

Van Damstoep

18

 

3371CZ

1930

G

Van Damstoep

19

 

3371CZ

1921

F

Van Damstoep

21

 

3371CZ

1922

F

Rivierdijk

521

 

3371EB

1935

G

Rivierdijk

522

 

3371EB

1935

G

Rivierdijk

524

 

3371EB

1950

F

Rivierdijk

576

 

3371EC

1962

F

Rivierdijk

577

 

3371EC

1962

F

Rivierdijk

556

 

3371EC

1932

G

Rivierdijk

574

 

3371EC

1929

G

Rivierdijk

575

 

3371EC

1958

F

Rivierdijk

579

 

3371EC

1935

G

Rivierdijk

594

 

3371ED

1937

G

Rivierdijk

611

 

3371ED

1920

G

Rivierdijk

617

 

3371EE

1958

F

Rivierdijk

618

 

3371EE

1958

F

Rivierdijk

634

 

3371EE

1952

F

Rivierdijk

653

 

3371EE

1955

E

Rivierdijk

656

 

3371EG

1958

F

Rivierdijk

677

 

3371EG

1932

G

Rivierdijk

678

 

3371EG

1932

G

Rivierdijk

689

 

3371EH

1930

G

Rivierdijk

690

 

3371EH

1925

G

Rivierdijk

691

 

3371EH

1925

G

Rivierdijk

692

 

3371EH

1925

G

Rivierdijk

693

 

3371EH

1925

G

Rivierdijk

714

 

3371EJ

1947

F

Rivierdijk

715

 

3371EJ

1921

G

Rivierdijk

756

 

3371EK

1934

G

Rivierdijk

782

 

3371EL

1941

G

Rivierdijk

785

 

3371EM

1946

F

Rivierdijk

800

 

3371EM

1920

G

Rivierdijk

803

 

3371EM

1948

F

Rivierdijk

830

 

3371EN

1932

F

Rivierdijk

815

 

3371EN

1922

G

Rivierdijk

823

 

3371EN

1960

F

Rivierdijk

830

 

3371EN

1946

F

Rivierdijk

830

 

3371EN

1960

F

Sluisweg

7

 

3371EP

1937

G

Sluisweg

9

 

3371EP

1936

G

Sluisweg

23

 

3371EP

1935

G

Sluisweg

25

 

3371EP

1935

G

Sluisweg

31

 

3371EP

1931

G

Sluisweg

1

 

3371EP

1937

G

Sluisweg

3

 

3371EP

1937

G

Sluisweg

11

 

3371EP

1938

G

Sluisweg

13

 

3371EP

1935

G

Sluisweg

15

 

3371EP

1939

G

Sluisweg

19

 

3371EP

1935

G

Sluisweg

21

 

3371EP

1939

G

Sluisweg

27

 

3371EP

1935

G

Sluisweg

29

 

3371EP

1935

G

Sluisweg

33

 

3371ER

1932

G

Sluisweg

39

 

3371ER

1938

G

Sluisweg

41

 

3371ER

1938

G

Sluisweg

43

 

3371ER

1938

G

Sluisweg

45

 

3371ER

1938

G

Sluisweg

47

 

3371ER

1938

G

Sluisweg

49

 

3371ER

1938

G

Sluisweg

51

 

3371ER

1949

F

Sluisweg

53

 

3371ER

1949

F

Sluisweg

35

 

3371ER

1931

G

Sluisweg

37

 

3371ER

1934

G

Sluisweg

53

A

3371ER

1950

F

Sluisweg

65

 

3371ER

1949

F

Sluisweg

2

A

3371EV

1954

F

Sluisweg

2

 

3371EV

1954

F

Sluisweg

10

 

3371EV

1934

G

Sluisweg

12

 

3371EV

1933

G

Sluisweg

18

 

3371EV

1931

G

Sluisweg

20

 

3371EV

1932

G

Sluisweg

22

 

3371EV

1934

G

Sluisweg

24

 

3371EV

1933

G

Sluisweg

26

 

3371EV

1935

G

Sluisweg

28

 

3371EV

1936

G

Sluisweg

30

 

3371EV

1939

G

Sluisweg

32

 

3371EV

1938

G

Sluisweg

34

 

3371EV

1938

G

Sluisweg

36

 

3371EV

1937

G

Sluisweg

46

 

3371EV

1933

G

Sluisweg

48

 

3371EV

1932

G

Sluisweg

50

 

3371EV

1936

G

Sluisweg

52

 

3371EV

1937

G

Sluisweg

4

 

3371EV

1935

G

Sluisweg

6

 

3371EV

1935

G

Sluisweg

8

 

3371EV

1936

G

Sluisweg

14

 

3371EV

1938

G

Sluisweg

16

 

3371EV

1939

G

Sluisweg

38

 

3371EV

1931

G

Sluisweg

40

 

3371EV

1939

G

Sluisweg

42

 

3371EV

1936

G

Sluisweg

44

 

3371EV

1932

G

Sluisweg

54

 

3371EV

1937

G

Sluisweg

56

 

3371EW

1935

G

Sluisweg

58

 

3371EW

1934

G

Sluisweg

60

 

3371EW

1935

G

Sluisweg

62

 

3371EW

1934

G

Sluisweg

64

 

3371EW

1932

G

Sluisweg

66

 

3371EW

1933

G

Sluisweg

78

 

3371EW

1938

G

Sluisweg

80

 

3371EW

1939

G

Sluisweg

82

 

3371EW

1933

G

Sluisweg

84

 

3371EW

1934

G

Sluisweg

90

 

3371EW

1938

G

Sluisweg

92

 

3371EW

1939

G

Sluisweg

94

 

3371EW

1935

G

Sluisweg

96

 

3371EW

1934

G

Sluisweg

102

 

3371EW

1937

G

Sluisweg

68

 

3371EW

1931

G

Sluisweg

70

 

3371EW

1935

G

Sluisweg

74

 

3371EW

1933

G

Sluisweg

76

 

3371EW

1937

G

Sluisweg

86

 

3371EW

1933

G

Sluisweg

88

 

3371EW

1932

G

Sluisweg

98

 

3371EW

1932

G

Sluisweg

100

 

3371EW

1931

G

Sluisweg

104

 

3371EX

1936

G

Sluisweg

114

 

3371EX

1937

G

Sluisweg

116

 

3371EX

1937

G

Sluisweg

106

 

3371EX

1931

G

Sluisweg

112

 

3371EX

1937

G

Helling

2

 

3371EZ

1928

G

Helling

4

 

3371EZ

1928

G

Helling

8

 

3371EZ

1920

G

Helling

10

 

3371EZ

1921

G

Parallelweg

3

 

3371GA

1957

F

Parallelweg

5

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

7

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

8

 

3371GA

1925

G

Parallelweg

9

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

14

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

15

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

16

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

18

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

20

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

22

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

23

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

26

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

27

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

28

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

29

 

3371GA

1923

G

Parallelweg

44

 

3371GB

1964

F

Parallelweg

45

 

3371GB

1964

F

Parallelweg

46

 

3371GB

1935

G

Parallelweg

47

 

3371GB

1936

G

Parallelweg

31

 

3371GB

1935

G

Parallelweg

33

 

3371GB

1925

G

Parallelweg

35

 

3371GB

1935

G

Parallelweg

36

 

3371GB

1925

G

Parallelweg

37

 

3371GB

1921

G

Parallelweg

40

 

3371GB

1930

G

Parallelweg

41

 

3371GB

1929

G

Parallelweg

42

 

3371GB

1930

G

Parallelweg

43

 

3371GB

1922

G

Parallelweg

48

 

3371GB

1929

G

Parallelweg

49

 

3371GB

1924

G

Parallelweg

63

 

3371GC

1935

G

Parallelweg

64

 

3371GC

1935

G

Parallelweg

66

 

3371GC

1935

G

Parallelweg

67

 

3371GC

1935

G

Parallelweg

68

 

3371GC

1935

G

Parallelweg

69

 

3371GC

1958

F

Parallelweg

56

 

3371GC

1944

G

Parallelweg

57

 

3371GC

1936

G

Parallelweg

58

 

3371GC

1936

G

Parallelweg

59

 

3371GC

1923

G

Parallelweg

60

 

3371GC

1924

G

Parallelweg

61

 

3371GC

1934

G

Parallelweg

62

 

3371GC

1934

G

Parallelweg

78

 

3371GD

1960

F

Parallelweg

82

 

3371GD

1928

G

Parallelweg

83

 

3371GD

1937

G

Parallelweg

84

 

3371GD

1933

G

Parallelweg

85

 

3371GD

1925

G

Parallelweg

86

 

3371GD

1935

G

Parallelweg

88

 

3371GD

1939

G

Parallelweg

89

 

3371GD

1922

G

Parallelweg

90

 

3371GD

1924

G

Parallelweg

92

 

3371GD

1926

G

Parallelweg

99

 

3371GE

1959

F

Parallelweg

100

 

3371GE

1959

F

Parallelweg

104

 

3371GE

1959

F

Parallelweg

105

 

3371GE

1959

F

Parallelweg

111

 

3371GE

1959

F

Parallelweg

112

 

3371GE

1959

F

Parallelweg

110

 

3371GE

1926

G

Parallelweg

118

 

3371GE

1961

F

Parallelweg

145

 

3371GG

1962

F

Parallelweg

146

 

3371GG

1962

F

Parallelweg

130

 

3371GG

1927

G

Parallelweg

133

 

3371GG

1928

G

Parallelweg

148

 

3371GG

1936

G

Parallelweg

149

 

3371GG

1962

F

Parallelweg

152

A

3371GG

1960

F

Parallelweg

156

A

3371GH

1962

F

Parallelweg

156

 

3371GH

1962

F

Parallelweg

162

 

3371GH

1937

G

Parallelweg

163

 

3371GH

1937

G

Parallelweg

170

 

3371GH

1937

G

Parallelweg

154

 

3371GH

1964

F

Parallelweg

160

 

3371GH

1937

G

Parallelweg

161

 

3371GH

1944

G

Parallelweg

166

 

3371GH

1937

G

Parallelweg

172

 

3371GH

1937

G

Parallelweg

173

 

3371GH

1937

G

Giessenzoom

2

 

3371GJ

1955

F

Giessenzoom

21

 

3371GJ

1927

G

Reepijzer

7

 

3371JC

1934

G

Grutto

14

 

3371JL

1960

F

Grutto

20

 

3371JL

1936

G

Grutto

22

 

3371JL

1934

G

Hakgriend

2

 

3371KA

1954

F

Giessenstraat

1

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

2

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

3

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

4

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

5

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

6

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

7

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

8

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

9

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

10

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

11

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

12

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

13

 

3371SC

1962

E

Giessenstraat

14

 

3371SC

1962

E

Lingestraat

5

 

3371SH

1962

E

Lingestraat

7

 

3371SH

1962

E

Lingestraat

9

 

3371SH

1962

E

Lingestraat

11

 

3371SH

1962

E

Maasstraat

5

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

7

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

9

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

11

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

13

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

15

 

3371SJ

1961

E

Maasstraat

17

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

19

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

21

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

27

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

29

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

31

 

3371SJ

1960

E

Maasstraat

33

 

3371SJ

1960

E

Merwedestraat

4

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

6

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

10

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

12

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

14

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

16

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

18

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

22

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

24

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

28

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

30

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

32

 

3371SN

1960

E

Merwedestraat

8

 

3371SN

1960

E

Rijnstraat

3

 

3371ST

1964

F

Rijnstraat

5

 

3371ST

1964

F

Waalstraat

2

 

3371SW

1961

E

Waalstraat

4

 

3371SW

1961

E

Waalstraat

6

 

3371SW

1961

E

Waalstraat

8

 

3371SW

1961

E

Waalstraat

10

 

3371SW

1961

E

Waalstraat

12

 

3371SW

1961

E

Waalstraat

14

 

3371SW

1961

E

Venusstraat

115

 

3371TP

1972

E

de Savornin Lohmanstraat

1

 

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

2

 

3371VA

1956

F

de Savornin Lohmanstraat

3

 

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

4

 

3371VA

1956

F

de Savornin Lohmanstraat

8

 

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

9

 

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

10

 

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

11

 

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

12

 

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

13

 

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

14

 

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

15

 

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

16

 

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

17

 

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

18

 

3371VA

1956

F

de Savornin Lohmanstraat

19

 

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

20

 

3371VA

1956

F

de Savornin Lohmanstraat

5

 

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

7

 

3371VA

1954

F

Groen van Prinstererstraat

2

 

3371VB

1956

E

Groen van Prinstererstraat

4

 

3371VB

1956

E

Groen van Prinstererstraat

6

 

3371VB

1956

E

Groen van Prinstererstraat

8

 

3371VB

1956

E

Kuyperstraat

1

 

3371VC

1955

F

Kuyperstraat

3

 

3371VC

1955

F

Kuyperstraat

5

 

3371VC

1955

F

Kuyperstraat

7

 

3371VC

1955

F

Kuyperstraat

9

 

3371VC

1957

E

Kuyperstraat

12

 

3371VC

1954

F

Kuyperstraat

13

 

3371VC

1957

E

Kuyperstraat

14

 

3371VC

1954

F

Kuyperstraat

15

 

3371VC

1957

F

Kuyperstraat

17

 

3371VC

1957

F

Kuyperstraat

19

 

3371VC

1957

F

Kuyperstraat

21

 

3371VC

1957

F

Kuyperstraat

2

 

3371VC

1953

F

Kuyperstraat

4

 

3371VC

1957

F

Kuyperstraat

6

 

3371VC

1953

F

Kuyperstraat

8

 

3371VC

1954

F

Kuyperstraat

10

 

3371VC

1956

F

Kuyperstraat

16

 

3371VC

1954

F

Kuyperstraat

18

 

3371VC

1954

F

Lelystraat

1

 

3371VD

1956

E

Lelystraat

3

 

3371VD

1956

E

Lelystraat

5

 

3371VD

1956

E

Lelystraat

7

 

3371VD

1956

E

Lelystraat

9

 

3371VD

1956

E

Lelystraat

11

 

3371VD

1956

E

Lelystraat

13

 

3371VD

1956

E

Lelystraat

15

 

3371VD

1956

E

Lelystraat

22

 

3371VD

1956

F

Thorbeckestraat

5

 

3371VH

1958

F

Thorbeckestraat

7

 

3371VH

1958

F

Thorbeckestraat

9

 

3371VH

 
 

Thorbeckestraat

1

 

3371VH

1958

F

Thorbeckestraat

3

 

3371VH

1958

F

Thorbeckestraat

9

 

3371VH

1958

F

Thorbeckestraat

11

 

3371VH

1958

F

Thorbeckestraat

13

 

3371VH

1959

F

Thorbeckestraat

15

 

3371VH

1959

F

Troelstrastraat

43

 

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

45

 

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

47

 

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

49

 

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

51

 

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

53

 

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

55

 

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

57

 

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

3

 

3371VJ

1953

F

Troelstrastraat

6

 

3371VK

1958

F

Troelstrastraat

16

 

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

18

 

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

30

 

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

32

 

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

2

 

3371VK

1963

F

Troelstrastraat

4

 

3371VK

1958

F

Troelstrastraat

14

 

3371VK

1952

F

Troelstrastraat

20

 

3371VK

1952

F

Troelstrastraat

22

 

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

24

 

3371VK

1957

F

Troelstrastraat

26

 

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

28

 

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

34

 

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

36

 

3371VK

1961

F

Troelstrastraat

42

 

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

44

 

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

46

 

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

48

 

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

50

 

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

52

 

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

54

 

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

56

 

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

58

 

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

60

 

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

66

 

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

68

 

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

70

 

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

72

 

3371VL

1958

F

Troelstrastraat

74

 

3371VL

1958

F

Troelstrastraat

40

 

3371VL

1953

F

Troelstrastraat

64

 

3371VL

1957

F

Uranusstraat

2

 

3371VN

1952

F

Wibautstraat

1

 

3371VP

1956

E

Wibautstraat

2

 

3371VP

1956

E

Wibautstraat

3

 

3371VP

1956

E

Wibautstraat

4

 

3371VP

1956

E

Wibautstraat

5

 

3371VP

1956

E

Wibautstraat

6

 

3371VP

1956

E

Wibautstraat

7

 

3371VP

1956

E

Wibautstraat

8

 

3371VP

1956

E

Wibautstraat

10

 

3371VP

1957

E

Wibautstraat

11

 

3371VP

1956

E

Wibautstraat

12

 

3371VP

1957

E

Wibautstraat

14

 

3371VP

1957

E

Peulenlaan

67

 

3371XH

1962

E

Peulenlaan

69

 

3371XH

1962

E

Peulenlaan

71

 

3371XH

1962

E

Peulenlaan

73

 

3371XH

1962

E

Peulenlaan

75

 

3371XH

1962

E

Peulenlaan

79

 

3371XH

1962

E

Peulenlaan

81

 

3371XH

1964

E

Peulenlaan

83

 

3371XH

1964

E

Peulenlaan

85

 

3371XH

1964

E

Peulenlaan

87

 

3371XH

1964

E

Peulenlaan

89

 

3371XH

1964

E

Peulenlaan

91

 

3371XH

1964

E

Peulenlaan

93

 

3371XH

1964

E

Peulenlaan

28

 

3371XM

1960

E

Peulenlaan

30

 

3371XM

1960

E

Peulenlaan

32

 

3371XM

1960

E

Peulenlaan

34

 

3371XM

1960

E

Peulenlaan

36

 

3371XM

1962

F

Peulenlaan

38

Via Rien

3371XM

1962

F

Peulenlaan

14

 

3371XM

1963

E

Peulenlaan

16

 

3371XM

1963

E

Peulenlaan

22

 

3371XM

1963

E

Peulenlaan

24

 

3371XM

1963

E

Peulenlaan

26

 

3371XM

1963

E

Peulenlaan

42

 

3371XN

1964

E

Peulenlaan

44

 

3371XN

1964

E

Peulenlaan

46

 

3371XN

1964

E

Peulenlaan

48

 

3371XN

1964

E

Peulenlaan

50

 

3371XN

1964

E

Peulenlaan

52

 

3371XN

1964

E

Peulenlaan

40

 

3371XN

1964

E

Koningin Wilhelminalaan

9

 

3372AA

1949

E

Koningin Wilhelminalaan

11

 

3372AA

1949

E

Koningin Wilhelminalaan

13

 

3372AA

1949

E

Koningin Wilhelminalaan

17

A

3372AA

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

109

 

3372AC

1934

G

Koningin Wilhelminalaan

111

 

3372AC

1934

G

Koningin Wilhelminalaan

113

 

3372AC

1934

G

Koningin Wilhelminalaan

115

 

3372AC

1934

G

Koningin Wilhelminalaan

105

 

3372AC

1931

G

Koningin Wilhelminalaan

107

 

3372AC

1939

G

Koningin Wilhelminalaan

117

 

3372AC

1931

G

Koningin Wilhelminalaan

119

 

3372AC

1933

G

Koningin Wilhelminalaan

121

 

3372AC

1932

G

Koningin Wilhelminalaan

123

 

3372AC

1933

G

Koningin Wilhelminalaan

125

 

3372AC

1931

G

Koningin Wilhelminalaan

131

 

3372AC

1929

G

Koningin Wilhelminalaan

133

 

3372AC

1929

G

Koningin Wilhelminalaan

2

 

3372AD

1950

F

Koningin Wilhelminalaan

24

 

3372AD

1924

G

Koningin Wilhelminalaan

26

 

3372AD

1927

G

Koningin Wilhelminalaan

74

 

3372AE

1928

G

Koningin Wilhelminalaan

78

 

3372AE

1929

G

Koningin Wilhelminalaan

80

 

3372AE

1929

G

Koningin Wilhelminalaan

88

 

3372AE

1929

G

Koningin Wilhelminalaan

92

 

3372AG

1931

G

Koningin Wilhelminalaan

94

 

3372AG

1931

G

Koningin Wilhelminalaan

108

 

3372AG

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

110

 

3372AG

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

112

 

3372AG

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

114

 

3372AG

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

116

C

3372AG

1938

G

Koningin Wilhelminalaan

116

B

3372AG

1938

G

Koningin Wilhelminalaan

118

 

3372AG

1938

G

Koningin Wilhelminalaan

120

 

3372AG

1938

G

Koningin Wilhelminalaan

98

 

3372AG

1934

G

Koningin Wilhelminalaan

102

 

3372AG

1940

G

Koningin Wilhelminalaan

116

A

3372AG

1938

G

Koningin Wilhelminalaan

116

 

3372AG

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

128

 

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

130

 

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

132

 

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

134

 

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

136

 

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

138

 

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

140

 

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

142

 

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

126

 

3372AH

1956

F

Havenstraat

2

 

3372BD

1963

F

Rivierdijk

18

 

3372BE

1940

G

Rivierdijk

19

 

3372BE

1940

G

Rivierdijk

8

 

3372BE

1926

G

Rivierdijk

9

 

3372BE

1937

G

Rivierdijk

12

 

3372BE

1928

G

Rivierdijk

13

 

3372BE

1927

G

Rivierdijk

20

 

3372BE

1961

F

Rivierdijk

42

 

3372BG

1939

G

Rivierdijk

43

 

3372BG

1939

G

Rivierdijk

56

 

3372BG

1955

F

Rivierdijk

57

 

3372BG

1955

F

Rivierdijk

58

 

3372BG

1955

F

Rivierdijk

59

 

3372BG

1955

F

Rivierdijk

36

 

3372BG

1923

G

Rivierdijk

62

 

3372BG

1936

G

Rivierdijk

63

 

3372BG

1923

G

Rivierdijk

67

 

3372BH

1926

G

Rivierdijk

75

 

3372BH

1958

F

Rivierdijk

82

 

3372BH

1926

G

Rivierdijk

83

 

3372BH

1926

G

Rivierdijk

85

 

3372BH

1938

G

Rivierdijk

96

 

3372BJ

1921

G

Rivierdijk

98

 

3372BJ

1935

G

Rivierdijk

100

 

3372BJ

1935

G

Rivierdijk

125

 

3372BJ

1928

G

Rivierdijk

134

 

3372BK

1926

G

Rivierdijk

136

 

3372BK

1961

F

Rivierdijk

137

 

3372BK

1925

G

Rivierdijk

138

 

3372BK

1926

G

Rivierdijk

146

 

3372BK

1932

G

Rivierdijk

157

 

3372BK

1935

G

Rivierdijk

169

 

3372BL

1946

F

Rivierdijk

182

 

3372BL

1935

G

Rivierdijk

193

 

3372BM

1926

G

Rivierdijk

194

 

3372BM

1963

F

Rivierdijk

213

 

3372BM

1935

G

Rivierdijk

214

 

3372BM

1963

F

Rivierdijk

226

 

3372BN

1963

F

Rivierdijk

254

 

3372BP

1932

G

Rivierdijk

255

 

3372BP

1932

G

Rivierdijk

359

 

3372BS

1922

G

Rivierdijk

360

 

3372BS

1922

G

Rivierdijk

361

 

3372BS

1922

G

Rivierdijk

377

 

3372BT

1960

F

Rivierdijk

378

 

3372BT

1960

F

Rivierdijk

381

 

3372BT

1952

F

Rivierdijk

382

 

3372BT

1952

F

Rivierdijk

385

 

3372BT

1935

F

Rivierdijk

388

 

3372BT

1935

F

Rivierdijk

389

 

3372BT

1935

F

Rivierdijk

393

 

3372BT

1934

G

Rivierdijk

394

 

3372BT

1934

G

Rivierdijk

368

 

3372BT

1922

G

Rivierdijk

369

 

3372BT

1922

G

Rivierdijk

370

 

3372BT

1922

G

Rivierdijk

386

 

3372BT

1935

G

Rivierdijk

390

 

3372BT

1922

G

Rivierdijk

391

 

3372BT

1934

G

Rivierdijk

392

 

3372BT

1924

G

Rivierdijk

403

 

3372BV

1956

F

Rivierdijk

408

 

3372BV

1935

G

Rivierdijk

423

 

3372BV

1922

G

Rivierdijk

425

 

3372BV

1924

G

Rivierdijk

426

 

3372BV

1921

G

Rivierdijk

427

 

3372BV

1936

G

Rivierdijk

428

 

3372BV

1940

G

Rivierdijk

453

 

3372BW

1931

G

Rivierdijk

460

 

3372BW

1927

G

Rivierdijk

464

 

3372BW

1962

F

Rivierdijk

465

 

3372BW

1936

G

Rivierdijk

487

 

3372BX

1934

G

Rivierdijk

488

 

3372BX

1933

G

Rivierdijk

470

 

3372BX

1926

G

Rivierdijk

471

 

3372BX

1931

G

Rivierdijk

472

 

3372BX

1930

G

Rivierdijk

473

 

3372BX

1924

G

Rivierdijk

474

 

3372BX

1925

G

Rivierdijk

489

 

3372BX

1938

G

Rivierdijk

490

 

3372BX

1937

G

Rivierdijk

507

 

3372BZ

1934

G

Rivierdijk

508

 

3372BZ

1934

G

Rivierdijk

500

 

3372BZ

1931

G

Rivierdijk

505

 

3372BZ

1934

G

Rivierdijk

514

 

3372BZ

1935

G

Rivierdijk

515

 

3372BZ

1935

G

Hofweerstraat

39

 

3372CE

1956

E

Hofweerstraat

41

 

3372CE

1956

E

Hofweerstraat

43

 

3372CE

1956

E

Hofweerstraat

45

 

3372CE

1956

E

Hofweerstraat

9

 

3372CE

1936

G

Hofweerstraat

13

 

3372CE

1930

G

Hofweerstraat

6

 

3372CG

1956

F

Prinses Marijkestraat

44

 

3372CP

1956

E

Prinses Marijkestraat

48

 

3372CP

1956

E

Prinses Marijkestraat

50

 

3372CP

1956

E

Prinses Marijkestraat

52

 

3372CP

1956

E

Weteringstraat

17

 

3372CR

1956

F

Weteringstraat

19

 

3372CR

1956

F

Weteringstraat

21

 

3372CR

1957

F

Weteringstraat

23

 

3372CR

1957

F

Weteringstraat

25

 

3372CR

1957

F

Weteringstraat

27

 

3372CR

1957

F

Weteringstraat

29

 

3372CR

1957

F

Weteringstraat

31

 

3372CR

1957

F

Weteringstraat

11

 

3372CR

1938

G

Weteringstraat

4

 

3372CS

1946

F

Weteringstraat

6

 

3372CS

1946

F

Weteringstraat

12

 

3372CS

1957

F

Weteringstraat

14

 

3372CS

1957

F

Weteringstraat

16

 

3372CS

1957

F

Weteringstraat

18

 

3372CS

1957

F

Weteringstraat

20

 

3372CS

1955

F

Weteringstraat

22

 

3372CS

1955

F

Weteringstraat

24

 

3372CS

1954

F

Weteringstraat

26

 

3372CS

1954

F

Weteringstraat

28

 

3372CS

1957

F

Weteringstraat

30

 

3372CS

1957

F

Weteringstraat

2

 

3372CS

1927

G

De Buurt

23

A

3372DA

1928

G

De Buurt

27

 

3372DA

1927

G

De Buurt

31

 

3372DA

1928

G

De Buurt

45

 

3372DB

1937

F

De Buurt

61

 

3372DB

1920

F

De Buurt

63

A

3372DB

1936

F

De Buurt

65

 

3372DB

1936 F

 

De Buurt

8

 

3372DC

1950

F

De Buurt

10

 

3372DC

1928

G

De Buurt

40

 

3372DC

1920

G

De Buurt

42

 

3372DD

1948

F

De Buurt

52

 

3372DD

1930

G

De Buurt

62

 

3372DD

1932

F

Kromme Gat

2

 

3372DH

1923

G

Kromme Gat

4

 

3372DH

1922

G

Kromme Gat

8

 

3372DH

1933

G

Kromme Gat

21

 

3372DH

1925

G

Akkerstraat

2

 

3372EA

1958

F

Akkerstraat

4

 

3372EA

1958

F

Akkerstraat

14

 

3372EA

1959

F

Akkerstraat

16

 

3372EA

1959

F

Akkerstraat

15

 

3372EA

1943

F

Akkerstraat

17

 

3372EA

1939

F

Akkerstraat

19

 

3372EA

1939

F

Koningin Julianastraat

45

 

3372EB

1956

F

Koningin Julianastraat

47

 

3372EB

1956

F

Koningin Julianastraat

1

B

3372EB

1952

F

Koningin Julianastraat

38

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

40

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

42

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

46

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

48

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

50

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

52

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

54

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

56

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

58

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

60

 

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

62

 

3372EC

1958

E

Koningin Julianastraat

64

 

3372EC

1958

E

Koningin Julianastraat

66

 

3372EC

1958

E

Prinses Beatrixstraat

25

 

3372EJ

1959

F

Prinses Beatrixstraat

27

 

3372EJ

1959

F

Prinses Beatrixstraat

38

 

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

40

 

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

42

 

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

44

 

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

46

 

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

48

 

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

50

 

3372EK

1956

E

Prins Bernhardstraat

25

 

3372EL

1958

F

Prins Bernhardstraat

1

 

3372EL

1930

G

Prins Bernhardstraat

3

 

3372EL

1932

G

Prins Bernhardstraat

7

 

3372EL

1929

G

Prins Bernhardstraat

9

 

3372EL

1928

G

Prins Bernhardstraat

11

 

3372EL

1926

G

Prins Bernhardstraat

13

 

3372EL

1922

G

Prins Bernhardstraat

15

 

3372EL

1933

G

Prins Bernhardstraat

17

 

3372EL

1935

G

Prins Bernhardstraat

19

 

3372EL

1922

G

Prins Bernhardstraat

21

 

3372EL

1925

G

Prins Bernhardstraat

2

 

3372EM

1933

G

Prins Bernhardstraat

4

 

3372EM

1933

G

Prins Bernhardstraat

10

 

3372EM

1935

G

Prins Bernhardstraat

12

 

3372EM

1935

G

Prins Bernhardstraat

8

 

3372EM

1935

G

Prinses Margrietstraat

2

 

3372EP

1942

G

Prinses Margrietstraat

6

 

3372EP

1929

G

Prinses Margrietstraat

8

 

3372EP

1929

G

Prinses Margrietstraat

12

 

3372EP

1935

G

Albert Cuypstraat

16

 

3372XA

1963

F

Frans Halsstraat

2

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

4

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

6

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

8

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

10

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

12

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

16

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

18

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

20

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

28

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

30

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

32

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

34

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

24

 

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

26

 

3372XD

1961

E

Gerard Doustraat

1

 

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

3

 

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

5

 

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

7

 

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

9

 

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

11

 

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

13

 

3372XE

1957

E

Hobbemastraat

2

 

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

4

 

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

6

 

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

8

 

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

10

 

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

12

 

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

14

 

3372XG

1957

E

Jan Steenstraat

18

 

3372XH

1963

E

Jan Steenstraat

20

 

3372XH

1963

E

Jan Steenstraat

22

 

3372XH

1963

E

Jan Steenstraat

24

 

3372XH

1963

E

Jan Steenstraat

26

 

3372XH

1963

E

Pieter de Hooghstraat

22

 

3372XJ

1959

E

Pieter de Hooghstraat

24

 

3372XJ

1959

E

Pieter de Hooghstraat

28

 

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

30

 

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

32

 

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

36

 

3372XJ

1958

F

Pieter de Hooghstraat

38

 

3372XJ

1958

F

Pieter de Hooghstraat

40

 

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

42

 

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

44

 

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

46

 

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

48

 

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

50

 

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

34

 

3372XJ

1958

E

Paulus Potterstraat

2

 

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

4

 

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

6

 

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

8

 

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

10

 

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

12

 

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

14

 

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

16

 

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

18

 

3372XL

1964

E

Rembrandtstraat

13

 

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

15

 

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

17

 

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

19

 

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

21

 

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

23

 

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

25

 

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

27

 

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

33

 

3372XM

1962

F

Rembrandtstraat

35

 

3372XM

1962

F

Rembrandtstraat

8

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

10

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

12

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

14

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

16

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

18

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

20

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

22

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

24

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

26

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

28

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

30

 

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

68

 

3372XN

1962

F

Van Ruysdaelstraat

2

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

3

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

4

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

5

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

6

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

7

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

8

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

9

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

10

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

11

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

12

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

13

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

14

 

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

1

 

3372XP

1957

E

Alexanderstraat

4

 

3373AA

1951

F

Alexanderstraat

6

 

3373AA

1957

F

Binnendams

5

A

3373AB

1964

F

Binnendams

5

B

3373AB

1964

F

Binnendams

19

A

3373AB

1960

F

Binnendams

19

B

3373AB

1960

F

Binnendams

25

 

3373AB

1936

G

Binnendams

27

 

3373AB

1936

G

Binnendams

31

 

3373AB

1936

G

Binnendams

5

C

3373AB

1921

G

Binnendams

5

D

3373AB

1922

G

Binnendams

9

 

3373AB

1936

G

Binnendams

13

 

3373AB

1926

F

Binnendams

15

 

3373AB

1936

F

Binnendams

17

 

3373AB

1936

F

Binnendams

23

 

3373AB

1960

F

Binnendams

33

 

3373AB

1938

G

Binnendams

45

 

3373AB

1960

F

Binnendams

55

 

3373AC

1960

F

Binnendams

61

 

3373AC

1922

G

Binnendams

63

 

3373AC

1930

G

Binnendams

69

 

3373AC

1936

G

Binnendams

73

 

3373AC

1922

G

Binnendams

77

 

3373AC

1956

F

Binnendams

103

 

3373AC

1956

F

Binnendams

42

 

3373AD

1955

F

Binnendams

86

 

3373AE

1930

G

Binnendams

74

 

3373AE

1928

G

Binnendams

76

 

3373AE

1929

G

Binnendams

78

 

3373AE

1924

G

Binnendams

80

 

3373AE

1923

G

Binnendams

88

 

3373AE

1929

G

Binnendams

96

 

3373AE

1935

G

Binnendams

106

 

3373AE

1955

F

Emmastraat

1

 

3373AG

1926

G

Emmastraat

2

 

3373AG

1938

F

Emmastraat

3

 

3373AG

1927

G

Emmastraat

4

 

3373AG

1933

F

Emmastraat

5

 

3373AG

1929

G

Emmastraat

6

 

3373AG

1930

F