Subsidieregeling pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam

Geldend van 10-06-2023 t/m 12-07-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2023

Intitulé

Subsidieregeling pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam

Besluit van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam tot vaststelling van de Subsidieregeling Pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

overwegende dat het gemeentebestuur aan haar door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde specifieke middelen ten behoeve van het Nationaal Isolatie Programma [NIP gelden], wil kunnen besteden binnen de contouren van de uitvoering van de Subsidieregeling Pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

NIP Gelden:

Middelen die door de Rijksoverheid ter beschikking zijn en worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma [NIP].

NIP Pilot HG:

Het Pilot-project ontwikkeld en uitgevoerd middels een samenwerking van gemeente Hardinxveld-Giessendam, RES Regio Drechtsteden en het Regionaal Energieloket bedoeld om te komen tot een kopieerbare én schaalbare lokale manier van werken om de NIP gelden 2022 en -2023 in te zetten ten behoeve van het behalen van de bij de NIP-gelden gestelde doelen (namelijk het isoleren van laaglabel woningen in particulier bezit). Voor een omschrijving van de NIP-Pilot – zie bijlage 1.

Laaglabel Woning:

Woningen met een Energielabel in de categorie E, F of G.

Isolatiemaatregelen:

Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van een of meerdere maatregelen zoals vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie of HR++ of triple glas, al dan niet inclusief het vervangen van kozijnen.

REL:

Regionaal Energie Loket.

Leveranciers:

Voor deze pilot geïdentificeerde partners zoals opgenomen in bijlage 3.

Doelgroep:

Woningeigenaren met een energielabel E, F of G die met hun adres voor komen in het 'Overzicht woningselectie' zoals opgenomen in bijlage 2.

Woning:

Een woning waarvan Doelgroep bewoner en eigenaar is.

Artikel 2. Doelgroep en activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt ten behoeve van het nemen van Isolatiemaatregelen ten behoeve van een Woning van de Doelgroep die bijdrage aan de doelstelling van de NIP Pilot HG.

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie op grond van deze regeling komen uitsluitende de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

   Spouwmuurisolatie tussenwoning: maximaal € 500,00 per woning;

  • b.

   Spouwmuurisolatie hoekwoning maximaal € 750,00 per woning;

  • c.

   Vloer- of bodemisolatie maximaal € 750,00 per woning;

  • d.

   Dakisolatie maximaal € 1000,00 per woning;

  • e.

   Isolerend glas (al dan niet inclusief kozijnen) maximaal € 1000,00 per woning;

 • 2.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt per isolatiemaatregel als bedoeld in artikel 4, lid 1 van deze regeling voor een Woning slechts eenmalig verstrekt.

Artikel 4. Wijze van verdeling

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor de te nemen Isolatiemaatregelen.

Artikel 5. Aanvraag en vaststelling

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend binnen de volgende aanvraagperioden:

  • a.

   Aanvraagperiode 1: periode van 1 februari tot 1 maart 2023;

  • b.

   Aanvraagperiode 2: periode van 1 april tot 1 juni 2023.

 • 2.

  Een aanvraag in Aanvraagperiode 2 wordt slechts in behandeling genomen indien op 1 maart 2023 het subsidieplafond als bedoeld in artikel 7 nog niet is bereikt.

 • 3.

  Aanvragen binnen de aanvraagperiode worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij een onvolledige aanvraag wordt de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 4 weken in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de datum waarop de aanvraag is binnengekomen. Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien is voldaan aan de volgende indieningsvereisten:

  • a.

   de aanvrager behoort tot de Doelgroep;

  • b.

   de aanvraag heeft betrekking op Isolatiemaatregelen voor een Woning;

  • c.

   de aanvrager heeft voor de Woning niet eerder subsidie op grond van deze regeling verkregen;

  • d.

   in de aanvraag zijn tenminste naam, adres en woonplaats van aanvrager;

  • e.

   bij de aanvraag zijn één of meerdere, door aanvrager getekende offertes gevoegd die het resultaat zijn van het proces van de NIP-Pilot HG;

  • f.

   de aanvraag is ingediend binnen de in artikel 6, lid 1 van deze regeling genoemde aanvraagperiode.

 • 4.

  Indien het totaal aan aangevraagde subsidie binnen een aanvraagperiode het subsidieplafond als bedoeld in artikel 7 van deze regeling overschrijft, wordt met behulp van loting bepaald welke aanvragen in aanmerking komen voor subsidie.

 • 5.

  Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, tenzij de aanvraag moet worden aangevuld. In die gevallen beslist het college binnen 4 weken nadat de aanvraag is aangevuld. De beslistermijn kan met 4 weken worden verlengd.

Artikel 6. Subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van € 175.000,00.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 7, derde lid, aanhef en onder f, van de Algemene Subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  de aanvrager voorafgaand aan de aanvraag geen offerte(s) heeft ontvangen die het resultaat zijn van de proces voor de NIP-Pilot HG;

 • b.

  de aanvrager geen ontvankelijke aanvraag heeft ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor Investeringssubsidie Duurzame Energie voor aansluiting op een warmtenet, woningeigenaren (ISDE) voor het aardgasvrij maken van de woning;

 • c.

  het subsidieplafond als bedoeld in artikel 7 van deze regeling is bereikt.

Artikel 8. Uitvoering en verantwoording

 • 1.

  De uitvoering van deze regeling, waaronder in ieder geval begrepen het besluiten op een aanvraag en het uitkeren van de subsidiegelden, wordt gemandateerd aan het Regionaal Energieloket.

 • 2.

  Het REL legt over dit mandaat verantwoording af aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het mandaat als bedoelt in artikel 9, lid 1 heeft geen betrekking op de bevoegdheden als bedoeld in artikel 10, lid 1 en 2 van deze regeling.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager, gemotiveerd afwijken van een artikel of artikelen van deze regeling voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of waarin zij tot onredelijkheid leidt, kan het college van het bepaalde in deze regeling afwijken.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 februari 2023.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Pilot Isolatieaanpak Laaglabel Koopwoningen Hardinxveld-Giessendam.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 14 maart 2023,

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris, de burgemeester,

Johan de Jager Dirk Heijkoop

Bijlage 1 – Omschrijving NIP Pilot Hardinxveld-Giessendam

Algemene beschrijving: De Pilot isolatieaanpak Laaglabel koopwoningen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam is onderdeel van de voorbereiding op een grootschalig uitvoeringsprogramma energiebesparing. Om een versnelling te creëren in de aanpak waarin we steeds efficiënter en effectiever willen worden in de ondersteuning van gebouweigenaren wordt deze pilot uitgevoerd. De pilot richt zich met name de perspectieven van bewoners en leveranciers:

Bewoners: Hoe bereiken we zoveel mogelijk gebouweigenaren met een eenduidige

boodschap over verduurzaming? Hoe sluiten we qua communicatie en tone of voice aan bij de leef en communicatiestijlen van bewoners? Hoe zorgt advisering en ontzorging ervoor dat zoveel mogelijk bewoners die willen ook daadwerkelijk maatregelen gaan nemen?

Leveranciers: Hoe sluit het voorwerk op het gebied van communicatie en advisering

zo goed mogelijk aan bij de werkwijze van marktpartijen? Hoe zorgen we ervoor dat marktpartijen zich zoveel mogelijk kunnen focussen op het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen? Hoe komen we tot een aanpak die zo interessant mogelijk is voor marktpartijen om aan deel te nemen?

Omvang: Voor de pilot is op basis van GIS-data een selectie gemaakt van 587 woningen [E, F of G label woningen, zie bijlage 2].

Onderzoek & monitoring: vanwege de doelstelling zoveel mogelijk te leren van deze pilot is het proces ingericht op onderzoek en monitoring. Naast het gebruik maken van data-analyse en -sturing zijn ook verschillende 'sporen' ontwikkeld. Op basis van het vergelijken van de resultaten van elk van de sporen kan worden afgeleid welke aanpak het best aansluit op de behoeften van de verschillende stakeholders.

2-sporen aanbod: De manier waarop een woningeigenaar geadviseerd kan worden kent twee verschillende sporen. Allereerst is er het spoor van de Adviseur aan huis. Deze adviseur neemt de woning op en adviseert op basis van deskundigheid specifieke isolatiemaatregelen. Het tweede spoor is Digital Twin. Dit betreft een digitalisatie van de woning welke door de gebruiker verder aangescherpt kan worden en ook leidt tot een advies op specifieke isolatiemaatregelen.

Processtappen:

Stap 1: Communicatie over het project. Geselecteerde woningeigenaren ontvangen een brief of folder (verschillende sporen) met een aanbod. Op basis hiervan kan de eigenaar kiezen al dan niet deel te nemen aan de pilot. Bij deelname kan gelijk naar stap 4 gegaan worden, of worden de stappen 2 en/of 3 eerst doorlopen.

Stap 2: Van deur tot deur gaan als opvolging van de communicatie. Bij het langs gaan van de deuren wordt gevraagd de motivatie van huiseigenaren al dan niet deel te nemen aan het project. En waar mogelijk wordt een extra stimulans gegeven deel te nemen. Deze stap is een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar wat inwoners nodig hebben op het gebied van advies en ondersteuning, en wat zij van de gemeente verwachten.

Stap 3: Voorlichtingsavonden (online) over het specifieke aanbod dan woningeigenaren hebben gekregen.

Stap 4: Bezoek adviseur aan huis (spoor 1) of verwerken van de woning in Digital Twin (spoor 2). Het resultaat is een advies op specifiek maatregelniveau voor het isoleren van: vloer/bodem, muur, glas/kozijnen en plafond/dak.

Stap 5: Offerteaanvraag voor één of meer specifieke maatregelen vanuit het aanbod van de bij de pilot betrokken leveranciers (bijlage 3). Deze indicatieve offerte is op basis van kengetallen zoals aangeleverd door de leveranciers, en houdt rekening met het ter beschikking stellen van NIP-subsidie per maatregel, waar mogelijk aangevuld met ISDE-subsidie.

Stap 6: Na akkoord op de indicatieve offerte door de betreffende woningeigenaar volgt een definitieve opname van de betreffende maatregelen door de leverancier. Enkel in de uitzonderingsgevallen dat het offertebedrag na definitieve opname meer dan €500,00 afwijkt van de indicatieve offerte kan de woningeigenaar nog afzien van de opdracht. In alle andere gevallen is het akkoord op de indicatieve offerte bindend, en geldt tevens als subsidieaanvraag voor de NIP-subsidie.

Stap 7: Het uitvoeren van genoemde maatregelen. Indien nodig maakt de woningeigenaar foto's ten behoeve van de ISDE-aanvraag.

Stap 8: Aanvraag ISDE-subsidie (indien van toepassing). Hierbij geldt het aanbod dat als onderdeel van de NIP-pilot ondersteuning bij het aanvragen van de ISDE-subsidie geboden kan worden middels het bureau 'simpel subsidie'. Deze dienstverlening wordt voor de woningeigenaar gratis aangeboden. Deze kan er echter ook voor kiezen de ISDE-subsidie zelf aan te vragen.

Stap 9: De woningeigenaar wordt bevraagd op tevredenheid over het project als geheel en de getroffen maatregelen specifiek. Hiermee wordt het project voor woningeigenaar afgerond.

Doorlooptijd: De NIP-pilot voorziet in een doorlooptijd van 1 februari 2023 tot uiterlijk 1 juni 2023.

Bijlage 2 - Overzicht woningselectie (maart 2023)

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Postcode

Bouwjaar

Energielabel

Boorstraat

27

3371AA

1932

G

Kerkweg

1

A

3371AE

1936

G

Kerkweg

1

B

3371AE

1936

G

Kerkweg

19

3371AE

1936

G

Kerkweg

21

3371AE

1936

G

Molenstraat

2

3371AH

1962

E

Molenstraat

4

3371AH

1962

E

Molenstraat

6

3371AH

1961

E

Peulenstraat

229

A

3371AM

1940

G

Peulenstraat-zuid

22

A

3371AR

1945

G

Peulenstraat-zuid

22

3371AR

1945

G

Peulenstraat

184

3371AR

1945

G

Peulenstraat

186

3371AR

1945

G

Pulsstraat

2

3371AT

1955

E

Pulsstraat

4

3371AT

1955

E

Pulsstraat

5

3371AT

1955

E

Pulsstraat

6

3371AT

1955

E

Pulsstraat

7

3371AT

1955

E

Pulsstraat

8

3371AT

1955

E

Stationsdwarsstraat

1

3371AV

1954

F

Stationsdwarsstraat

3

3371AV

1954

F

Schoolstraat

9

3371AW

1956

F

Schoolstraat

11

3371AW

1957

F

Schoolstraat

13

3371AW

1957

F

Schoolstraat

15

3371AW

1957

F

Stationsstraat

1

3371AX

1950

E

Stationsstraat

5

3371AX

1950

E

Stationsstraat

7

3371AX

1950

E

Stationsstraat

8

3371AX

1956

F

Stationsstraat

9

3371AX

1950

E

Stationsstraat

10

3371AX

1956

F

Stationsstraat

13

3371AX

1950

E

Stationsstraat

14

3371AX

1957

F

Stationsstraat

15

3371AX

1950

E

Stationsstraat

16

3371AX

1957

F

Buitendams

155

A

3371BC

1960

F

Buitendams

155

3371BC

1960

F

Buitendams

169

B

3371BC

1960

F

Buitendams

169

A

3371BC

1960

F

Buitendams

448

3371BV

1934

G

Buitendams

450

3371BW

1934

G

Groot Veldsweer

11

3371CA

1973

E

Lange Griendsweer

22

3371CH

1973

E

Lange Griendsweer

48

3371CH

1973

E

Nieuweweg

11

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

15

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

17

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

21

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

23

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

31

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

33

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

35

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

37

3371CJ

1934

G

Nieuweweg

53

3371CJ

1932

G

Nieuweweg

55

3371CJ

1932

G

Nieuweweg

109

3371CL

1939

G

Nieuweweg

111

3371CL

1939

G

Nieuweweg

113

3371CL

1939

G

Nieuweweg

115

3371CL

1939

G

Nieuweweg

117

3371CL

1939

G

Nieuweweg

119

3371CL

1939

G

Nieuweweg

121

3371CL

1939

G

Nieuweweg

123

3371CL

1939

G

Nieuweweg

125

3371CL

1939

G

Nieuweweg

127

3371CL

1939

G

Nieuweweg

129

3371CL

1939

G

Nieuweweg

131

3371CL

1939

G

Nieuweweg

133

3371CL

1939

G

Nieuweweg

135

3371CL

1939

G

Nieuweweg

137

3371CL

1939

G

Nieuweweg

139

3371CL

1939

G

Nieuweweg

141

3371CL

1939

G

Nieuweweg

143

3371CL

1939

G

Nieuweweg

145

3371CL

1939

G

Nieuweweg

147

3371CL

1939

G

Nieuweweg

151

3371CM

1939

G

Nieuweweg

153

3371CM

1939

G

Nieuweweg

155

3371CM

1939

G

Nieuweweg

157

3371CM

1939

G

Nieuweweg

159

3371CM

1939

G

Nieuweweg

161

3371CM

1939

G

Nieuweweg

163

3371CM

1939

G

Nieuweweg

165

3371CM

1939

G

Nieuweweg

173

3371CM

1936

G

Nieuweweg

183

3371CM

1933

G

Nieuweweg

185

3371CM

1933

G

Nieuweweg

197

3371CN

1933

G

Nieuweweg

199

3371CN

1933

G

Nieuweweg

223

3371CN

1931

G

Nieuweweg

225

3371CN

1931

G

Nieuweweg

180

3371CS

1936

G

Nieuweweg

182

3371CS

1937

G

Van Damstoep

14

3371CZ

1945

G

Van Damstoep

15

3371CZ

1945

G

Van Damstoep

16

3371CZ

1948

F

Van Damstoep

17

3371CZ

1948

F

Rivierdijk

521

3371EB

1935

G

Rivierdijk

522

3371EB

1935

G

Rivierdijk

576

3371EC

1962

F

Rivierdijk

577

3371EC

1962

F

Rivierdijk

830

3371EN

1932

F

Sluisweg

7

3371EP

1937

G

Sluisweg

9

3371EP

1936

G

Sluisweg

23

3371EP

1935

G

Sluisweg

25

3371EP

1935

G

Sluisweg

31

3371EP

1931

G

Sluisweg

33

3371ER

1932

G

Sluisweg

39

3371ER

1938

G

Sluisweg

41

3371ER

1938

G

Sluisweg

43

3371ER

1938

G

Sluisweg

45

3371ER

1938

G

Sluisweg

47

3371ER

1938

G

Sluisweg

49

3371ER

1938

G

Sluisweg

51

3371ER

1949

F

Sluisweg

53

3371ER

1949

F

Sluisweg

2

A

3371EV

1954

F

Sluisweg

2

3371EV

1954

F

Sluisweg

10

3371EV

1934

G

Sluisweg

12

3371EV

1933

G

Sluisweg

18

3371EV

1931

G

Sluisweg

20

3371EV

1932

G

Sluisweg

22

3371EV

1934

G

Sluisweg

24

3371EV

1933

G

Sluisweg

26

3371EV

1935

G

Sluisweg

28

3371EV

1936

G

Sluisweg

30

3371EV

1939

G

Sluisweg

32

3371EV

1938

G

Sluisweg

34

3371EV

1938

G

Sluisweg

36

3371EV

1937

G

Sluisweg

46

3371EV

1933

G

Sluisweg

48

3371EV

1932

G

Sluisweg

50

3371EV

1936

G

Sluisweg

52

3371EV

1937

G

Sluisweg

56

3371EW

1935

G

Sluisweg

58

3371EW

1934

G

Sluisweg

60

3371EW

1935

G

Sluisweg

62

3371EW

1934

G

Sluisweg

64

3371EW

1932

G

Sluisweg

66

3371EW

1933

G

Sluisweg

78

3371EW

1938

G

Sluisweg

80

3371EW

1939

G

Sluisweg

82

3371EW

1933

G

Sluisweg

84

3371EW

1934

G

Sluisweg

90

3371EW

1938

G

Sluisweg

92

3371EW

1939

G

Sluisweg

94

3371EW

1935

G

Sluisweg

96

3371EW

1934

G

Sluisweg

102

3371EW

1937

G

Sluisweg

104

3371EX

1936

G

Sluisweg

114

3371EX

1937

G

Sluisweg

116

3371EX

1937

G

Parallelweg

44

3371GB

1964

F

Parallelweg

45

3371GB

1964

F

Parallelweg

46

3371GB

1935

G

Parallelweg

47

3371GB

1936

G

Parallelweg

63

3371GC

1935

G

Parallelweg

64

3371GC

1935

G

Parallelweg

66

3371GC

1935

G

Parallelweg

67

3371GC

1935

G

Parallelweg

68

3371GC

1935

G

Parallelweg

69

3371GC

1958

F

Parallelweg

99

3371GE

1959

F

Parallelweg

100

3371GE

1959

F

Parallelweg

104

3371GE

1959

F

Parallelweg

105

3371GE

1959

F

Parallelweg

111

3371GE

1959

F

Parallelweg

112

3371GE

1959

F

Parallelweg

145

3371GG

1962

F

Parallelweg

146

3371GG

1962

F

Parallelweg

156

A

3371GH

1962

F

Parallelweg

156

3371GH

1962

F

Parallelweg

162

3371GH

1937

G

Parallelweg

163

3371GH

1937

G

Parallelweg

170

3371GH

1937

G

Giessenstraat

1

3371SC

1962

E

Giessenstraat

2

3371SC

1962

E

Giessenstraat

3

3371SC

1962

E

Giessenstraat

4

3371SC

1962

E

Giessenstraat

5

3371SC

1962

E

Giessenstraat

6

3371SC

1962

E

Giessenstraat

7

3371SC

1962

E

Giessenstraat

8

3371SC

1962

E

Giessenstraat

9

3371SC

1962

E

Giessenstraat

10

3371SC

1962

E

Giessenstraat

11

3371SC

1962

E

Giessenstraat

12

3371SC

1962

E

Giessenstraat

13

3371SC

1962

E

Giessenstraat

14

3371SC

1962

E

Lingestraat

5

3371SH

1962

E

Lingestraat

7

3371SH

1962

E

Lingestraat

9

3371SH

1962

E

Lingestraat

11

3371SH

1962

E

Maasstraat

5

3371SJ

1960

E

Maasstraat

7

3371SJ

1960

E

Maasstraat

9

3371SJ

1960

E

Maasstraat

11

3371SJ

1960

E

Maasstraat

13

3371SJ

1960

E

Maasstraat

15

3371SJ

1961

E

Maasstraat

17

3371SJ

1960

E

Maasstraat

19

3371SJ

1960

E

Maasstraat

21

3371SJ

1960

E

Maasstraat

27

3371SJ

1960

E

Maasstraat

29

3371SJ

1960

E

Maasstraat

31

3371SJ

1960

E

Maasstraat

33

3371SJ

1960

E

Merwedestraat

4

3371SN

1960

E

Merwedestraat

6

3371SN

1960

E

Merwedestraat

10

3371SN

1960

E

Merwedestraat

12

3371SN

1960

E

Merwedestraat

14

3371SN

1960

E

Merwedestraat

16

3371SN

1960

E

Merwedestraat

18

3371SN

1960

E

Merwedestraat

22

3371SN

1960

E

Merwedestraat

24

3371SN

1960

E

Merwedestraat

28

3371SN

1960

E

Merwedestraat

30

3371SN

1960

E

Merwedestraat

32

3371SN

1960

E

Waalstraat

2

3371SW

1961

E

Waalstraat

4

3371SW

1961

E

Waalstraat

6

3371SW

1961

E

Waalstraat

8

3371SW

1961

E

Waalstraat

10

3371SW

1961

E

Waalstraat

12

3371SW

1961

E

Waalstraat

14

3371SW

1961

E

de Savornin Lohmanstraat

1

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

2

3371VA

1956

F

de Savornin Lohmanstraat

3

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

4

3371VA

1956

F

de Savornin Lohmanstraat

8

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

9

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

10

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

11

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

12

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

13

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

14

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

15

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

16

3371VA

1957

F

de Savornin Lohmanstraat

17

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

18

3371VA

1956

F

de Savornin Lohmanstraat

19

3371VA

1954

F

de Savornin Lohmanstraat

20

3371VA

1956

F

Groen van Prinstererstraat

2

3371VB

1956

E

Groen van Prinstererstraat

4

3371VB

1956

E

Groen van Prinstererstraat

6

3371VB

1956

E

Groen van Prinstererstraat

8

3371VB

1956

E

Kuyperstraat

1

3371VC

1955

F

Kuyperstraat

3

3371VC

1955

F

Kuyperstraat

5

3371VC

1955

F

Kuyperstraat

7

3371VC

1955

F

Kuyperstraat

9

3371VC

1957

E

Kuyperstraat

12

3371VC

1954

F

Kuyperstraat

13

3371VC

1957

E

Kuyperstraat

14

3371VC

1954

F

Kuyperstraat

15

3371VC

1957

F

Kuyperstraat

17

3371VC

1957

F

Kuyperstraat

19

3371VC

1957

F

Kuyperstraat

21

3371VC

1957

F

Lelystraat

1

3371VD

1956

E

Lelystraat

3

3371VD

1956

E

Lelystraat

5

3371VD

1956

E

Lelystraat

7

3371VD

1956

E

Lelystraat

9

3371VD

1956

E

Lelystraat

11

3371VD

1956

E

Lelystraat

13

3371VD

1956

E

Lelystraat

15

3371VD

1956

E

Thorbeckestraat

5

3371VH

1958

F

Thorbeckestraat

7

3371VH

1958

F

Troelstrastraat

43

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

45

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

47

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

49

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

51

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

53

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

55

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

57

3371VJ

1958

E

Troelstrastraat

6

3371VK

1958

F

Troelstrastraat

16

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

18

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

30

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

32

3371VK

1954

F

Troelstrastraat

42

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

44

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

46

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

48

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

50

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

52

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

54

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

56

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

58

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

60

3371VL

1956

F

Troelstrastraat

66

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

68

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

70

3371VL

1958

E

Troelstrastraat

72

3371VL

1958

F

Troelstrastraat

74

3371VL

1958

F

Wibautstraat

1

3371VP

1956

E

Wibautstraat

2

3371VP

1956

E

Wibautstraat

3

3371VP

1956

E

Wibautstraat

4

3371VP

1956

E

Wibautstraat

5

3371VP

1956

E

Wibautstraat

6

3371VP

1956

E

Wibautstraat

7

3371VP

1956

E

Wibautstraat

8

3371VP

1956

E

Wibautstraat

10

3371VP

1957

E

Wibautstraat

11

3371VP

1956

E

Wibautstraat

12

3371VP

1957

E

Wibautstraat

14

3371VP

1957

E

Peulenlaan

67

3371XH

1962

E

Peulenlaan

69

3371XH

1962

E

Peulenlaan

71

3371XH

1962

E

Peulenlaan

73

3371XH

1962

E

Peulenlaan

75

3371XH

1962

E

Peulenlaan

79

3371XH

1962

E

Peulenlaan

81

3371XH

1964

E

Peulenlaan

83

3371XH

1964

E

Peulenlaan

85

3371XH

1964

E

Peulenlaan

87

3371XH

1964

E

Peulenlaan

89

3371XH

1964

E

Peulenlaan

91

3371XH

1964

E

Peulenlaan

93

3371XH

1964

E

Peulenlaan

28

3371XM

1960

E

Peulenlaan

30

3371XM

1960

E

Peulenlaan

32

3371XM

1960

E

Peulenlaan

34

3371XM

1960

E

Peulenlaan

36

3371XM

1962

F

Peulenlaan

38

3371XM

1962

F

Peulenlaan

42

3371XN

1964

E

Peulenlaan

44

3371XN

1964

E

Peulenlaan

46

3371XN

1964

E

Peulenlaan

48

3371XN

1964

E

Peulenlaan

50

3371XN

1964

E

Peulenlaan

52

3371XN

1964

E

Koningin Wilhelminalaan

9

3372AA

1949

E

Koningin Wilhelminalaan

11

3372AA

1949

E

Koningin Wilhelminalaan

13

3372AA

1949

E

Koningin Wilhelminalaan

109

3372AC

1934

G

Koningin Wilhelminalaan

111

3372AC

1934

G

Koningin Wilhelminalaan

113

3372AC

1934

G

Koningin Wilhelminalaan

115

3372AC

1934

G

Koningin Wilhelminalaan

92

3372AG

1931

G

Koningin Wilhelminalaan

94

3372AG

1931

G

Koningin Wilhelminalaan

108

3372AG

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

110

3372AG

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

112

3372AG

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

114

3372AG

1936

G

Koningin Wilhelminalaan

116

C

3372AG

1938

G

Koningin Wilhelminalaan

116

B

3372AG

1938

G

Koningin Wilhelminalaan

118

3372AG

1938

G

Koningin Wilhelminalaan

120

3372AG

1938

G

Koningin Wilhelminalaan

128

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

130

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

132

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

134

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

136

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

138

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

140

3372AH

1937

G

Koningin Wilhelminalaan

142

3372AH

1937

G

Rivierdijk

18

3372BE

1940

G

Rivierdijk

19

3372BE

1940

G

Rivierdijk

42

3372BG

1939

G

Rivierdijk

43

3372BG

1939

G

Rivierdijk

56

3372BG

1955

F

Rivierdijk

57

3372BG

1955

F

Rivierdijk

58

3372BG

1955

F

Rivierdijk

59

3372BG

1955

F

Rivierdijk

169

3372BL

1946

F

Rivierdijk

254

3372BP

1932

G

Rivierdijk

255

3372BP

1932

G

Rivierdijk

377

3372BT

1960

F

Rivierdijk

378

3372BT

1960

F

Rivierdijk

381

3372BT

1952

F

Rivierdijk

382

3372BT

1952

F

Rivierdijk

385

3372BT

1935

F

Rivierdijk

388

3372BT

1935

F

Rivierdijk

389

3372BT

1935

F

Rivierdijk

393

3372BT

1934

G

Rivierdijk

394

3372BT

1934

G

Rivierdijk

487

3372BX

1934

G

Rivierdijk

488

3372BX

1933

G

Rivierdijk

507

3372BZ

1934

G

Rivierdijk

508

3372BZ

1934

G

Hofweerstraat

39

3372CE

1956

E

Hofweerstraat

41

3372CE

1956

E

Hofweerstraat

43

3372CE

1956

E

Hofweerstraat

45

3372CE

1956

E

Prinses Marijkestraat

44

3372CP

1956

E

Prinses Marijkestraat

48

3372CP

1956

E

Prinses Marijkestraat

50

3372CP

1956

E

Prinses Marijkestraat

52

3372CP

1956

E

Weteringstraat

17

3372CR

1956

F

Weteringstraat

19

3372CR

1956

F

Weteringstraat

21

3372CR

1957

F

Weteringstraat

23

3372CR

1957

F

Weteringstraat

25

3372CR

1957

F

Weteringstraat

27

3372CR

1957

F

Weteringstraat

29

3372CR

1957

F

Weteringstraat

31

3372CR

1957

F

Weteringstraat

4

3372CS

1946

F

Weteringstraat

6

3372CS

1946

F

Weteringstraat

12

3372CS

1957

F

Weteringstraat

14

3372CS

1957

F

Weteringstraat

16

3372CS

1957

F

Weteringstraat

18

3372CS

1957

F

Weteringstraat

20

3372CS

1955

F

Weteringstraat

22

3372CS

1955

F

Weteringstraat

24

3372CS

1954

F

Weteringstraat

26

3372CS

1954

F

Weteringstraat

28

3372CS

1957

F

Weteringstraat

30

3372CS

1957

F

Akkerstraat

2

3372EA

1958

F

Akkerstraat

4

3372EA

1958

F

Akkerstraat

14

3372EA

1959

F

Akkerstraat

16

3372EA

1959

F

Koningin Julianastraat

45

3372EB

1956

F

Koningin Julianastraat

47

3372EB

1956

F

Koningin Julianastraat

38

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

40

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

42

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

46

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

48

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

50

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

52

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

54

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

56

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

58

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

60

3372EC

1953

E

Koningin Julianastraat

62

3372EC

1958

E

Koningin Julianastraat

64

3372EC

1958

E

Koningin Julianastraat

66

3372EC

1958

E

Prinses Beatrixstraat

25

3372EJ

1959

F

Prinses Beatrixstraat

27

3372EJ

1959

F

Prinses Beatrixstraat

38

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

40

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

42

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

44

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

46

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

48

3372EK

1956

E

Prinses Beatrixstraat

50

3372EK

1956

E

Prins Bernhardstraat

25

3372EL

1958

F

Prins Bernhardstraat

2

3372EM

1933

G

Prins Bernhardstraat

4

3372EM

1933

G

Prins Bernhardstraat

10

3372EM

1935

G

Prins Bernhardstraat

12

3372EM

1935

G

Frans Halsstraat

2

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

4

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

6

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

8

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

10

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

12

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

16

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

18

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

20

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

28

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

30

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

32

3372XD

1961

E

Frans Halsstraat

34

3372XD

1961

E

Gerard Doustraat

1

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

3

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

5

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

7

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

9

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

11

3372XE

1957

E

Gerard Doustraat

13

3372XE

1957

E

Hobbemastraat

2

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

4

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

6

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

8

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

10

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

12

3372XG

1957

E

Hobbemastraat

14

3372XG

1957

E

Jan Steenstraat

18

3372XH

1963

E

Jan Steenstraat

20

3372XH

1963

E

Jan Steenstraat

22

3372XH

1963

E

Jan Steenstraat

24

3372XH

1963

E

Jan Steenstraat

26

3372XH

1963

E

Pieter de Hooghstraat

22

3372XJ

1959

E

Pieter de Hooghstraat

24

3372XJ

1959

E

Pieter de Hooghstraat

28

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

30

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

32

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

36

3372XJ

1958

F

Pieter de Hooghstraat

38

3372XJ

1958

F

Pieter de Hooghstraat

40

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

42

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

44

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

46

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

48

3372XJ

1958

E

Pieter de Hooghstraat

50

3372XJ

1958

E

Paulus Potterstraat

2

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

4

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

6

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

8

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

10

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

12

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

14

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

16

3372XL

1964

E

Paulus Potterstraat

18

3372XL

1964

E

Rembrandtstraat

13

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

15

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

17

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

19

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

21

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

23

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

25

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

27

3372XM

1960

E

Rembrandtstraat

33

3372XM

1962

F

Rembrandtstraat

35

3372XM

1962

F

Rembrandtstraat

8

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

10

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

12

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

14

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

16

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

18

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

20

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

22

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

24

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

26

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

28

3372XN

1957

E

Rembrandtstraat

30

3372XN

1957

E

Van Ruysdaelstraat

2

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

3

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

4

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

5

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

6

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

7

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

8

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

9

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

10

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

11

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

12

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

13

3372XP

1957

E

Van Ruysdaelstraat

14

3372XP

1957

E

Binnendams

5

A

3373AB

1964

F

Binnendams

5

B

3373AB

1964

F

Binnendams

19

A

3373AB

1960

F

Binnendams

19

B

3373AB

1960

F

Binnendams

25

3373AB

1936

G

Binnendams

27

3373AB

1936

G

Binnendams

31

3373AB

1936

G

Binnendams

86

3373AE

1930

G

Oranjestraat

5

3373AJ

1940

G

Oranjestraat

7

3373AJ

1939

G

Oranjestraat

21

3373AJ

1938

G

Oranjestraat

23

3373AJ

1939

G

Oranjestraat

27

3373AJ

1936

G

Oranjestraat

29

3373AJ

1935

G

Oranjestraat

31

3373AJ

1934

G

Oranjestraat

33

3373AJ

1933

G

Oranjestraat

43

3373AJ

1932

G

Oranjestraat

45

3373AJ

1933

G

Oranjestraat

47

3373AK

1935

G

Oranjestraat

49

3373AK

1934

G

Oranjestraat

51

3373AK

1939

G

Oranjestraat

55

3373AK

1937

G

Oranjestraat

57

3373AK

1936

G

Oranjestraat

59

3373AK

1935

G

Oranjestraat

61

3373AK

1934

G

Oranjestraat

63

3373AK

1933

G

Oranjestraat

65

3373AK

1932

G

Oranjestraat

67

3373AK

1931

G

Oranjestraat

26

3373AL

1938

G

Oranjestraat

28

3373AL

1937

G

Oranjestraat

34

3373AL

1930

G

Prins Hendrikstraat

5

3373AM

1941

G

Prins Hendrikstraat

7

3373AM

1941

G

Prins Hendrikstraat

9

3373AM

1941

G

Prins Hendrikstraat

11

3373AM

1941

G

Prins Hendrikstraat

13

3373AM

1941

G

Prins Hendrikstraat

15

3373AM

1941

G

Prins Hendrikstraat

17

3373AM

1941

G

Prins Hendrikstraat

19

3373AM

1941

G

Prins Hendrikstraat

21

3373AM

1946

F

Prins Hendrikstraat

23

3373AM

1946

F

Prins Hendrikstraat

25

3373AM

1946

F

Prins Hendrikstraat

27

3373AM

1946

F

Prins Hendrikstraat

10

3373AN

1941

F

Prins Hendrikstraat

12

3373AN

1941

F

Prins Hendrikstraat

14

3373AN

1941

F

Prins Hendrikstraat

16

3373AN

1941

F

Prins Hendrikstraat

18

3373AN

1941

F

Prins Hendrikstraat

20

3373AN

1941

F

Prins Hendrikstraat

22

3373AN

1941

F

Prins Hendrikstraat

24

3373AN

1941

F

Wilhelminastraat

31

3373AR

1946

F

Wilhelminastraat

33

3373AR

1946

F

Wilhelminastraat

22

3373AS

1937

G

Wilhelminastraat

24

3373AS

1936

G

Bijlage 3 – Leveranciers NIP Pilot HG 2023

 • 1.

  Isolatiebeer b.v.

  Toermalijnring 1040

  3316 LC Dordrecht

 • 2.

  Isolatietechniek Brabant

  Dennenhof 57

  4921 MK, Made

 • 3.

  Quist Vloerisolatie

  Van Coulsterweg 1H

  Alblasserdam

 • 4.

  Koozijn

  Wiedhaak 1

  3371 KD Hardinxveld-Giessendam