Regeling vervallen per 01-01-2024

Mandaatbesluit gemeente Voorschoten voor de Omgevingsdienst West-Holland

Geldend van 09-06-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Voorschoten voor de Omgevingsdienst West-Holland

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorschoten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

gelet op de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland en de aan hen toegekende bevoegdheden krachtens de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht - in het bijzonder artikel 10:3 van deze wet;

besluiten

 • I.

  Tot het verlenen van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland dan wel diens plaatsvervanger voor wat betreft de bevoegdheid tot:

  • a.

   het uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden:

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het de onder artikel 2.1, eerste lid, onderdelen e en i, in samenhang met artikel 2.4 van deze wet toebedeelde taken en bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van enkelvoudige vergunningen betreft;

   de Wet milieubeheer, met uitzondering van titel 10.4;

   de Wet geluidhinder, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten met woningeigenaren ten behoeve van geluidsaneringsprojecten;

   de Wet bodembescherming;

   de Woningwet, voor zover het de taken en bevoegdheden betreffende asbest betreft;

   het Bouwbesluit 2012, voor zover het de taken en bevoegdheden betreffende asbest en sloopmeldingen betreft;

   de handhavings- en toezichtstaken in relatie tot de onder 1° tot en met 6° genoemde wetten en besluiten, waaronder tevens begrepen het nemen van handhavingsbeschikkingen, te weten last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikking en het intrekken van de vergunning op grond van hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   het uitoefenen van toezicht op en handhaving van de geluidsnormen, zoals opgenomen in een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020 (hierna te noemen “APV”);

  • c.

   het uitoefenen van toezicht op en handhaving van het gestelde in artikel 4:2 APV (aanwijzing collectieve festiviteiten);

  • d.

   het uitoefenen van toezicht op en handhaving van het gestelde in artikel 4:3 APV (melding incidentele festiviteiten);

  • e.

   het uitoefenen van toezicht op en handhaving van het gestelde in artikel 4:5b (geluidhinder in de openlucht);

  • f.

   het uitoefenen van toezicht op en handhaving van het gestelde in artikel 4:5c (geluidhinder door dieren);

  • g.

   het uitoefenen van toezicht op en handhaving van het gestelde in artikel 4:6 APV (overige geluidhinder en lichthinder);

  • h.

   de uitvoering van de Verordening Duurzaamheidslening Voorschoten 2020;

  • i.

   de uitvoering van de Verordening Duurzaamheidsvoucher Voorschoten 2020;

  • j.

   het in relatie met de onder sub a tot en met i genoemde wetgeving, besluiten en verordening(en) uitvoeren van taken en bevoegdheden bij of krachtens de navolgende wetten, waaronder begrepen het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester:

   Gemeentewet;

   Algemene wet bestuursrecht;

   Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen;

   Wet open overheid;

   Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

  • k.

   En de wet- en regelgeving die in de plaats treedt van de hierboven genoemde, voor zover de aard en strekking van de bevoegdheid niet wezenlijk verandert.

 • II.

  Dat de directeur de bevoegdheden, genoemd in artikel I, in ondermandaat kan opdragen aan onder zijn bevoegdheid ressorterende ambtenaren.

 • III.

  Dat voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen, voor zover van toepassing en in verband met de activiteiten waarvoor mandaat wordt verleend, met mandaat wordt gelijkgesteld de machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • IV.

  Dat het mandaatbesluit van 25 augustus 2020 met terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2022 wordt ingetrokken.

 • V.

  Dat het onderhavige besluit in werking treedt op de dag nadat het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt en terugwerkt tot en met 1 mei 2022.

 • VI.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als: “Mandaatbesluit gemeente Voorschoten voor de Omgevingsdienst West-Holland ”.

 • VII.

  Kennis te nemen van de instemming met de mandaatverlening door de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland dan wel diens plaatsvervanger.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten op 21 maart 2023.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorschoten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

A.R. de Graaf,

gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink,

burgemeester

Drs. N. Stemerdink,

burgemeester

voor akkoord,

Directeur Omgevingsdienst West-Holland

M.E. Krul-Seen