Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2023

Geldend van 09-06-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2023

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 april 2023;

Besluit

Vast te stellen de volgende

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2023

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Stimuleringslening Duurzaamheid;

 • b.

  aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een in de gemeente Geldrop-Mierlo gelegen woning (bestemd voor permanente bewoning), die een aanvraag voor een Stimuleringslening Duurzaamheid doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • c.

  eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon die het geheel of gedeeltelijk eigendomsrecht van de woning bezit en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de gemeente basisadministratie;

 • d.

  bestaande woning; een woning die is opgeleverd aan de eigenaar op het moment van of voorafgaand aan de indiening van de aanvraag om een Stimuleringslening;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Amersfoort.

 • g.

  Stimuleringslening Duurzaamheid: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan de aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in en aan de eigen woning van de aanvrager;

 • h.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • i.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, de kosten van de arbeidsuren die door een deskundig vakbedrijf gemaakt worden voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen eventueel vermeerderd met de kosten van een maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • j.

  toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Geldrop-Mierlo, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

Het college wijst stimuleringsleningen toe met inachtneming van het door de gemeenteraad vastgestelde beschikbare plafond.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Geldrop-Mierlo en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen of te weigeren en de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   Warmtepomp, waarbij een lucht-lucht warmtepomp alleen in aanmerking komt als ook zonnepanelen geplaatst zijn of worden op of bij de eigen woning

  • b)

   Zonnepanelen

  • c)

   Zonneboiler

  • d)

   Gevelisolatie

  • e)

   Dakisolatie

  • f)

   Vloerisolatie

  • g)

   Raamisolatie (minimaal HR++)

  • h)

   Installatie voor warmteterugwinning

  • i)

   Aansluiten op het warmtenet

  • j)

   Thuisbatterij

  • k)

   Maatwerkadvies

 • 2. Het college kan in haar beslissing in het voordeel van aanvrager afwijken van de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen als hiertoe aanleiding wordt gegeven. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als nieuwe duurzaamheidsontwikkelingen plaatsvinden die leiden tot nieuwe of aanvullende duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt digitaal bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes of een begroting bij doe-het-zelf);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

De behandeling van een aanvraag gebeurt overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Hoofdstuk 4) met dien verstande dat:

 • 1.

  het college de ontvangst van een aanvraag binnen twee weken bevestigt; de datum in het digitale loket is hierbij bepalend;

 • 2.

  bij toepassing van artikel 4:5 Awb (opvragen ontbrekende noodzakelijke gegevens) aanvrager vier weken de gelegenheid krijgt de aanvraag te completeren;

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  De in lid 5 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan om aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Geldrop-Mierlo en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten, en is niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000,- .

 • 2. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500,- dan is de looptijd maximaal 10 jaar.

 • 3. Het rentepercentage wordt door het college vastgesteld, en is opgebouwd uit drie componenten: de beheervergoeding voor SVn, het SVn opslagpercentage en een door het college vast te stellen marge. De rente wordt opgenomen in de toewijzingsbrief en staat gedurende de looptijd van de lening vast.

 • 4. De Stimuleringslening wordt terugbetaald op basis van annuïteiten, in overeenstemming met de Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening.

 • 5. Geheel of gedeeltelijke aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk met een minimaal bedrag van €250,-.

 • 6. Bij verkoop van de woning dient de restant schuld ineens en volledig te worden afgelost.

 • 7. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 8. Een aanvrager kan indien gewenst meermalen een Stimuleringslening Duurzaamheid van gemeente Geldrop-Mierlo afsluiten waarbij het bedrag van alle leningen bij elkaar opgeteld maximaal €15.000,- mag bedragen.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Toezicht

Het college kan controleren in hoeverre de energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1 waarvoor de Stimuleringslening is aangevraagd, aan de woning zijn uitgevoerd.

Artikel 17 Intrekking en terugvordering

Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Stimuleringslening intrekken indien:

 • a)

  de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • b)

  de Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 18 Overgangsrecht en inwerkingtreding

Aanvragen die bij de gemeente binnenkomen tot de dag van inwerkingtreding worden afgehandeld op basis van de Verordening Duurzaamheidslening Geldrop-Mierlo 2016. Aanvragen die bij de gemeente binnenkomen vanaf de dag van inwerkingtreding worden afgehandeld op basis van deze verordening Stimuleringslening Duurzaamheid 2023. De datum van ontvangst in het digitaal loket van de gemeente is bepalend.

Deze verordening treedt in werking vanaf één dag na publicatie. Bij inwerkingtreding wordt de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016 ingetrokken.

Artikel 29 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente Geldrop-Mierlo 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2023,

W.H.F. Geboers

griffier

J.C.J. van Bree

voorzitter