Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de rekenkamer gemeente Beesel 2023 [Verordening op de rekenkamer gemeente Beesel 2023]

Geldend van 06-06-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de rekenkamer gemeente Beesel 2023 [Verordening op de rekenkamer gemeente Beesel 2023]

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het presidium van Beesel;

gelet op het bepaalde in Hoofdstuk IVa, paragraaf 1 van de Gemeentewet en artikel 149 Gemeentewet;

b e s l u i t

 • 1.

  vast te stellen de verordening: Verordening op de rekenkamer gemeente Beesel 2023;

 • 2.

  in te trekken de verordening: Verordening rekenkamercommissie gemeente Beesel 2020, vastgesteld op 6 juli 2020;

 • 3.

  de lopende onderzoeken van de rekenkamercommissie Beesel over te dragen aan de rekenkamer Beesel.

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de wet.

 • 2.

  Wet: de Gemeentewet.

 • 3.

  Voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

 • 4.

  Auditcommissie: de auditcommissie van de gemeente Beesel.

 • 5.

  Begroting: de begroting van de gemeente Beesel.

 • 6.

  Onderzoeksprogramma: een overzicht van uit te voeren onderzoeken gedurende een kalenderjaar.

 • 7.

  Onderzoeksplan: een beschrijving van de gekozen aanpak van een onderzoek door de rekenkamer.

Artikel 2 Samenstelling rekenkamer

 • 1.

  De gemeente Beesel heeft een rekenkamer.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.

Artikel 3 Plaatsvervangend voorzitterschap

De rekenkamer benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.

Artikel 4 Herbenoeming leden

 • 1.

  Na afloop van de eerste wettelijke benoemingstermijn kunnen de leden van de rekenkamer eenmaal voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

 • 2.

  De raad besluit op een beargumenteerde voordracht van de rekenkamer ten minste zes maanden voor afloop van de benoemingsperiode over het al dan niet herbenoemen van een lid.

 • 3.

  De rekenkamer overlegt met een vertegenwoordiging van de raad over een voordracht tot benoeming of herbenoeming van een lid.

 • 4.

  De rekenkamer doet bij de voordracht voor benoeming van leden een verklaring van het kandidaat-lid met een overzicht van de openbare functies en nevenfuncties het kandidaat-lid bekleedt.

Artikel 5 Klankbord raad

 • 1.

  Er is een klankbord namens de raad voor de rekenkamer.

 • 2.

  De auditcommissie vervult de functie van klankbord namens de raad voor de rekenkamer.

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De rekenkamer wordt bijgestaan door een secretaris.

 • 2.

  De griffier van de gemeenteraad van Beesel vervult de rol van secretaris van de rekenkamer.

Artikel 7 Financiële middelen

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen te behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorige begrotingsjaar via de secretaris in de reguliere gemeentelijke begrotingscyclus. Tevens verantwoordt de rekenkamer de baten en lasten in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, lid 3 Gemeentewet.

 • 3.

  De rekenkamer doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de raad voor de benodigde middelen voor een goede uitoefening van haar taken. Dit voorstel bevat minimaal een indexering van het budget conform de consumentenprijsindex.

 • 4.

  Ten laste van het in het eerste lid bedoelde budget, worden de kosten gebracht van:

  • a.

   De vergoedingen aan de leden;

  • b.

   De inzet van externe onderzoekers en deskundigen;

  • c.

   Alle overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 5.

  Ingeval de raad voornemens is een korting door te voeren op het budget voor de rekenkamer voor het komend begrotingsjaar wordt daarover tijdig, maar tenminste vier maanden voor aanvang van het betreffende begrotingsjaar, overleg gevoerd met de rekenkamer.

Artikel 8 Verzoek raad tot instellen onderzoek

 • 1.

  De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek.

 • 2.

  De rekenkamer bericht de raad binnen een maand na ontvangst van het verzoek of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij dit inhoudelijk motiveren.

 • 3.

  Indien de rekenkamer niet beschikt over (voldoende) budget om gehoor te geven aan een verzoek van de raad, treedt de rekenkamer met de raad in overleg over het verstrekken van extra budget.

Artikel 9 Vergoeding leden

 • 1.

  De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of overleggen uit hoofde van de rekenkamer.

 • 2.

  De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 220 per bijgewoonde vergadering of overleg. De vergoeding wordt met ingang van 2024 jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden.

 • 3.

  De vergoeding voor het lid bedraagt € 190 per bijgewoonde vergadering of overleg. De vergoeding wordt met ingang van 2024 jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden.

 • 4.

  De vergoedingen genoemd in lid 2 en lid 3 zijn exclusief reis-, verblijf- en overige kosten.

 • 5.

  De hoogte van de vergoeding van reiskosten per kilometer is gelijk aan de geldende belastingvrije kilometervergoeding.

 • 6.

  Leden van de rekenkamer die in eigen beheer een onderzoek uitvoeren, ontvangen een vergoeding van € 40 per aan de uitvoering van het onderzoek besteed uur. De vergoeding wordt met ingang van 2024 jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden.

 • 7.

  Leden van de rekenkamer zijn zelf verantwoordelijk voor het doen van een onderbouwde declaratie van aan hen toekomende vergoedingen. De declaratie wordt gedaan middels een door de rekenkamer vastgesteld declaratieformulier. Declaraties worden per kwartaal ingediend bij de secretaris.

Artikel 10 Intrekken oude verordening

De Verordening rekenkamercommissie gemeente Beesel 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 6 juni 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de rekenkamer gemeente Beesel 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 5 juni 2023.

griffier,

N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,

B.C.M. Vostermans