Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Maashorst

Geldend van 08-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Maashorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

Gelet op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, artikel 160, lid 1 onder c, van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T

vast te stellen de volgende:

Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Maashorst

Artikel 1 Definities

Buitengewoon ambtenaar

de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in het “Reglement Burgerlijke Stand Gemeente Maashorst 2022”, artikel 2 lid 2 onder a. (De door het college aangewezen personen, werkzaam bij de gemeente Maashorst, voor het voltrekken van een huwelijk of het voltrekken van een geregistreerd partnerschap.

Artikel 2 Arbeidsovereenkomst

Met de buitengewoon ambtenaar wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gesloten. De arbeidsovereenkomst is een oproepovereenkomst (arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht) zoals bedoeld in artikel 7:628a van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Artikel 3 Salaris en (reis)kosten

 • 1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan 5 maal het uurloon behorende bij het maximum van salarisschaal 8, zoals is opgenomen in de Cao Gemeenten.

 • 2. Het salaris als bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met 8% (voorheen vakantietoelage) en 6,75% (voorheen eindejaarsuitkering). Deze percentages worden conform aangepast als hierover in de Cao Gemeenten andere afspraken worden vastgelegd.

 • 3. Het salaris als bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

 • 4. Het salaris per huwelijk of geregistreerd partnerschap is inclusief representatievergoeding en werken op onregelmatige tijden.

 • 5. De vergoeding voor andere bedrijfsactiviteiten dan het voltrekken van huwelijken, zoals werkoverleg, opleiding en intervisie, bedraagt per uur 100 % van het salaris per uur zoals vermeld in artikel 3.1. Tevens zijn op de vergoeding van dit lid de ophogingen zoals omschreven in de artikelen 3.2 en 3.3 van toepassing. De feitelijk bestede uren aan de andere bedrijfsactiviteiten kunnen worden gedeclareerd. De feitelijk bestede uren mogen naar boven worden afgerond op halve uren.

 • 6. Een tegemoetkoming in de reiskosten wordt toegekend op basis van in het Personeelshandboek gemeente Maashorst vastgelegde tegemoetkoming voor dienstreizen.

  Gedeclareerd mag worden:

  • -

   De reisafstand van het huisadres van de buitengewoon ambtenaar naar het adres van het (huis)bezoek aan het aanstaand paar en terug, en

  • -

   De reisafstand van het huisadres van de buitengewoon ambtenaar naar het adres van de locatie van de plechtigheid en terug.

 • 7. De buitengewoon ambtenaar kan het printpapier benodigd voor de functie ophalen bij de gemeente. Ook kan de buitengewoon ambtenaar de benodigde documenten (laten) uitprinten op het gemeentehuis. Eventuele kosten van een cartridge voor de printer voor het thuis uitprinten van de benodigde documenten ten behoeve van de functie van buitengewoon ambtenaar komt voor vergoeding in aanmerking. Hiertoe dient de buitengewoon ambtenaar een bon te overleggen.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • 1. Bij ziekte/ arbeidsongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7.2 en 7.4 van de Cao Gemeenten van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Onder salaris wordt verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoeding over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat aan de buitengewoon ambtenaar gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin de buitengewoon ambtenaar in dienst is.

 • 3. Onder de eerste dag van ziekte/arbeidsongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar wordt verstaan: de dag waarop de buitengewoon ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor de buitengewoon ambtenaar wegens ziekte is verhinderd.

 • 4. De uitbetaling van het salaris bij ziekte/ arbeidsongeschiktheid vindt maandelijks plaats.

Artikel 5 Deelnemen ABP pensioen

De buitengewoon ambtenaar die voor bepaalde of voor onbepaalde tijd regelmatig een huwelijk of geregistreerd partnerschap per kalenderjaar voltrekt, bouwt pensioen op bij het ABP, tenzij deze buitengewoon ambtenaar hiervan afziet.

De buitengewoon ambtenaar die incidenteel of die zeer beperkt een huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekt, bouwt geen pensioen op bij het ABP.

Artikel 6 Verplichtingen vanuit de Ambtenarenwet 2017

In de hoedanigheid van ambtenaar gelden voor de buitengewoon ambtenaar de verplichtingen zoals genoemd in de artikelen 6 t/m 11 van de Ambtenarenwet 2017. Deze artikelen hebben onder meer betrekking op het gedrag van een goed ambtenaar, het afleggen van de ambtseed of -belofte, de geheimhoudingsplicht, het melden van nevenwerkzaamheden en financiële belangen en het aannemen van giften.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

De volgende artikelen uit de Cao Gemeenten zijn van overeenkomstige toepassing:

3:21 (reis- en verblijfskostenvergoeding), 8.1 (gesprek over functioneren), 11.1 (dragen uniform of dienstkleding), 11.2 (infectieziekten) en 11.3 (gebruik motorrijtuig).

Artikel 8 Onvoorzien

Het college kan in individuele gevallen, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, afwijken van deze regeling. Vooraf wordt hierover overleg gevoerd met de werknemersdelegatie van het Lokaal Overleg met vakbonden gemeente Maashorst.

Artikel 9 Inwerkingtreding per 1 januari 2022

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Maashorst” en treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 30 mei 2023

Door burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst

Toelichting op artikelen

Artikel 2 Arbeidsovereenkomst

Op de arbeidsovereenkomst met de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs) is de zgn. ketenbepaling uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing (artikel 7:668a BW). Dit betekent dat elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten (inclusief oproepovereenkomsten) voor bepaalde tijd, straks na de derde overeenkomst of na het verstrijken van een periode van drie jaar van rechtswege worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor de Babs die de AOW-leeftijd heeft bereikt, geldt een andere ketenbepaling, te weten zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal vier jaar (inclusief de tijdelijke aanstelling van vóór 1 januari 2020).

Artikel 3 Salaris

voorbeeldberekening huwelijk

peildatum: 1-1-2022

1-4-2022

Schaalsalaris schaal 8 periodiek 11

€ 3.645,00

€ 3.732,00

Per verrichting (5 x 1/156e deel van schaalsalaris 8-11):

€ 116,83

€ 119,62

Verhoging 8% salaris per verrichting (voorheen vakantietoelage): 

€ 9,35

€ 9,57

Verhoging 6,75% salaris per verrichting,

(voorheen eindejaarsuitkering):

€ 7,89

€ 8,07

Compensatie vakantie uren 8,6% van salaris verrichting

€ 10,05

€ 10,29

Totaal

€ 144,12

€ 147,55

voorbeeldberekening andere activiteit

Per uur activiteit (1/156e deel van schaalsalaris 8-11):

€ 23,36

€ 23,92

verhoging 8% salaris per activiteit (voorheen vakantietoelage):

€ 1,86

€ 1,92

verhoging 6,75% salaris per activiteit (voorheen eindejaarsuitkering):

€ 1,57

€ 1,61

compensatie vakantie uren 8,6% van salaris per activiteit 

€ 2,00

€ 2,05

Totaal

€ 28,79

€ 29,50

In het derde lid wordt het recht op vakantie-uren, dat de ‘normale’ gemeenteambtenaar heeft, afgekocht door het toekennen van een vergoeding van 8,6% van het salaris per verrichting. Vakantie-aanspraken worden afgekocht vanwege het oproepkarakter van de werkzaamheden.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

Bij ziekte van de Babs zijn de artikelen 7.2 en 7.4 van de Cao Gemeenten van overeenkomstige toepassing. Voor de Babs die ouder is dan de AOW-leeftijd geldt dat er gedurende maximaal 13 weken recht op doorbetaling van salaris bestaat. Gedurende deze periode kan de Babs niet worden ontslagen. Naast het recht op doorbetaling van het salaris staat de verplichting van de werkgever en werknemer zich in te spannen tot re-integratie in het arbeidsproces. In de praktijk wordt deze verplichting niet altijd als wenselijk beschouwd. De Babs is op grond van het Burgerlijk Wetboek immers uitsluitend benoemd tot het verrichten van de formaliteiten rondom de sluiting van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap. Bovendien heeft de Babs in de regel een hoofdfunctie waaruit re-integratieverplichtingen bestaan. In de praktijk zal bezien worden hoe arbodienstverleners en het UWV omgaan met de verplichting tot re-integratie van de Babs.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

Een aantal rechten en plichten uit de Cao Gemeenten is van toepassing op de Babs. Voor de inhoud van de artikelen wordt verwezen naar de Cao Gemeenten.