Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Goes 2023

Geldend van 09-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Goes 2023

Burgemeester en wethouders van Goes;

overwegende dat het om actualiteits- en organisatorische redenen wenselijk wordt geacht de ter zake neergelegde bevoegdheden opnieuw in een besluitvorm te verwoorden;

gelet op de artikelen 1.2 en 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente (CAR UWO);

alsmede artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c;

b e s l u i t e n:

Artikel 1 (aanwijzing heffingsambtenaar)

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

het afdelingshoofd Concern,

waarbij deze aanwijzing niet van toepassing is

 • -

  voor zover het door tussenkomst van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Belastingen en Waardebepaling Zeeland (SaBeWa Zeeland) opgelegde heffingen betreft, zoals de afvalstoffenheffing, de onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing en

 • -

  voor zover het de heffing van de in artikel 225 van de Gemeentewet genoemde gemeentelijke parkeerbelastingen betreft waarvoor het hoofd van de afdeling Omgeving en Economie bij besluit d.d. 3 februari 2014 (“aanwijzingsbesluit ambtenaren parkeerbelastingen”) als heffingsambtenaar is aangewezen.

Artikel 2 (aanwijzing invorderingsambtenaar)

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

de sr medewerker Planning & Control van de afdeling Concern,

waarbij deze aanwijzing niet van toepassing is

 • -

  voor zover het door tussenkomst van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Belastingen en Waardebepaling Zeeland (SaBeWa Zeeland), opgelegde heffingen betreft, zoals de afvalstoffenheffing, de onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing en

 • -

  voor zover het de heffing van de in artikel 225 van de Gemeentewet genoemde gemeentelijke parkeerbelastingen betreft waarvoor het hoofd van de afdeling Omgeving en Economie bij besluit d.d. 3 februari 2014 (“aanwijzingsbesluit ambtenaren parkeerbelastingen”) als heffingsambtenaar is aangewezen.

Artikel 3 (vervanging)

Bij afwezigheid of ontstentenis van de hierboven aangewezen ambtenaar wordt deze vervangen door een andere ambtenaar overeenkomstig een daartoe strekkende vervangingsregeling.

Artikel 4 (mandatering)

De op grond van de in te trekken besluiten bestaande mandatering van bevoegdheden van de onder de artikelen 1 en 2 genoemde ambtenaren blijft met de vaststelling van dit besluit ongewijzigd.

Artikel 5 (intrekking)

De eerder vastgestelde besluiten tot aanwijzing van de onder de artikelen 1 en 2 genoemde ambtenaren, dat wil zeggen met uitzondering van het aangehaalde “aanwijzingsbesluit ambtenaren parkeerbelastingen” d.d. 3 februari 2014, worden ingetrokken op het moment dat dit besluit in werking treedt.

Artikel 6 (inwerkingtreding)

Dit besluit treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2023.

Artikel 7 (citeerartikel)

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Goes 2023”.

Ondertekening

Goes, 30 mei 2023

Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild

Secretaris

drs. M. Mulder MSc.

Burgemeester