Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar parkeerbelastingen gemeente Goes 2023

Geldend van 09-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar parkeerbelastingen gemeente Goes 2023

Burgemeester en wethouders van Goes;

overwegende dat het om actualiteits- en organisatorische redenen wenselijk wordt geacht de ter zake neergelegde bevoegdheden opnieuw in een besluitvorm te verwoorden;

Gelet op de artikelen 231, tweede lid, aanhef en onderdeel c, d en e van de Gemeentewet, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990, de bepalingen van artikel 1, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017, artikel 2 aanhef, sub b en c van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet en de overeenkomst van tussen gemeente Goes en Mandaat B.V. handelend onder de naam Cannock Chase Public, met looptijd 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024;

b e s l u i t e n:

Artikel 1 aanwijzing invorderingsambtenaar parkeerbelastingen (Cannock Chase)

Als degene die is belast met de invordering van gemeentelijke parkeerbelastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, wordt aangewezen:

De Manager Operations van Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public)

Artikel 2. Gemeentelijke (invorderings)belastingambtenaren (Cannock Chase)

Als degenen die zijn belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (informatie opvragen in het kader van de heffing en invordering van gemeentelijke parkeerbelastingen), als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet , te noemen ‘gemeentelijke ambtenaren parkeerbelastingen’, worden aangewezen:

De bij MANDAAT B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public) werkzame administratieve heffings- en invorderingsmedewerkers op gebied van parkeerrechten.

De aanwijzing als heffings- en invorderingsambtenaar van de in dit artikel 2 genoemde medewerkers van MANDAAT B.V. eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van heffings- en invorderingsambtenaar geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende medewerker van MANDAAT B.V.

Artikel 3. Deurwaarder (Cannock Chase)

Als belastingdeurwaarder bij de gemeente, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet, voor zover deze bevoegdheid ziet op de in Nederland uitgevaardigde en in zowel Nederland als het buitenland te innen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, worden aangewezen:

De bij MANDAAT B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public) werkzame belastingdeurwaarders.

De aanwijzing als deurwaarder van de in dit artikel 3 genoemde medewerkers van MANDAAT B.V. eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van deurwaarder geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende medewerker van MANDAAT B.V.

De eerder vastgestelde besluiten tot aanwijzing van de onder de artikelen 1, 2 en 3 genoemde ambtenaren worden ingetrokken op het moment dat dit besluit in werking treedt.

Artikel 4 (inwerkingtreding)

Dit besluit treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2023.

Artikel 5 (citeerartikel)

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar gemeente Goes 2023”.

Ondertekening

Goes, 30 mei 2023

Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild

Secretaris

drs. M. Mulder MSc.

Burgemeester