Hardheidsclausule Handreiking particuliere opvang Oekraïners

Geldend van 15-06-2023 t/m heden

Intitulé

Hardheidsclausule Handreiking particuliere opvang Oekraïners

Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (hierna “BSGR”);

Gelet op

 • Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • Artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland;

 • Het gestelde in de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 5 oktober 2022 met betrekking tot de heffing en invordering van gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 • Het besluit van het Algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland van 23 februari 2023;

Besluit

 • 1.

  Op een daartoe gedaan schriftelijk verzoek door een belastingplichtige, zijnde een natuurlijk persoon, de aan hem/haar opgelegde belastingaanslag van de BSGR vanaf het belastingjaar 2023 voor:

  • o

   Rioolheffing gebruik woning

  • o

   Afvalstoffenheffing

  • o

   Zuiveringsheffing/ verontreinigingsheffing woonruimte

 • te verminderen, op grond van het feit dat deze belastingplichtige tijdelijk een persoon of personen uit Oekraïne, die zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld in Oekraïne, in zijn/haar eigen woning opvangt op het adres zoals dat op de belastingaanslag, waarvoor vermindering wordt gevraagd, staat vermeld.

 • 2.

  De betreffende belastingaanslagen van de onder 1 genoemde heffingen worden alleen verminderd wanneer er:

  • o

   als gevolg van het laten inwonen van de vluchtelingen uit Oekraïne sprake is van een getalsmatig hoger aantal personen dat ingeschreven staat in de Basisregistratie personen op het adres, waarop de belastingaanslag waarvoor vermindering wordt gevraagd van toepassing is, dan voordat de vluchtelingen uit Oekraïne op dit adres in de Basisregistratie personen stonden ingeschreven;

  • o

   als gevolg van het laten inwonen van de vluchtelingen uit Oekraïne sprake is van een significant hoger waterverbruik (ten minste 20%) dan het waterverbruik waarvoor in belastingjaar 2022 de aanslag voor rioolheffing gebruik is opgelegd;

  • o

   als gevolg van het laten inwonen van de vluchtelingen uit Oekraïne sprake is van een significante afwijking van de hoeveelheid aangeboden afval/ledigingen/ingeworpen huisvuilzakken (ten minste 20%) ten opzichte van de hoeveelheid aangeboden afval/ledigingen/ingeworpen huisvuilzakken waarvoor in belastingjaar 2022 de aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing is opgelegd;

 • waardoor de heffingsgrondslag voor de onder 1 genoemde heffingen vanaf belastingjaar 2023 ten opzichte van de over het belastingjaar 2022 gehanteerde heffingsgrondslag voor deze heffingen hoger uitvalt.

 • 3.

  De aanslagen van de onder 1 genoemde heffingen worden maximaal verminderd:

  • o

   bij aanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte:

   • naar het tarief van een eenpersoonshuishouden.

  • o

   bij aanslagen afvalstoffenheffing:

   • naar een hoeveelheid aangeboden afval/ledigingen/ingeworpen huisvuilzakken waarvoor in belastingjaar 2022 de aanslag voor afvalstoffenheffing is opgelegd;

   • naar het aantal personen waarvoor in belastingjaar 2022 de aanslag afvalstoffenheffing is opgelegd.

  • o

   bij aanslagen rioolheffing:

   • naar het waterverbruik waarvoor in belastingjaar 2022 de aanslag voor rioolheffing gebruik is opgelegd;

   • naar het aantal personen waarvoor in belastingjaar 2022 de aanslag rioolheffing gebruik is opgelegd.

 • 4.

  In voorkomende vergelijkbare situaties aangaande particulier opvang van Oekraïense vluchtelingen waarin deze hardheidsclausule niet voorziet, neemt de heffingsambtenaar een besluit in de geest van de strekking van deze hardheidsclausule.

Ondertekening

Aldus besloten door het Dagelijks bestuur van de BSGR op 30 mei 2023

De directeur,

Mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren

de voorzitter,

de heer ir. C.L. Visser