Besluit tot het stellen van openbaarheidsbeperkingen bij overbrenging archiefblok gemeente Uden 1981 - 2000

Geldend van 09-06-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit tot het stellen van openbaarheidsbeperkingen bij overbrenging archiefblok gemeente Uden 1981 - 2000

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst,

gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en gehoord het advies van de gemeentearchivaris van het Brabants Historisch Informatiecentrum,

BESLUITEN :

 • 1.

  tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van de volgende archiefbescheiden met het oog op het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden

  Nummer

  Periode

  Openbaar per

  118

  1995-1999

  1-1-2030

 • Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de hierboven aangeduide archiefbescheiden is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

 • 2.

  tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van de volgende archiefbescheiden met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

  Nummer

  Periode

  Openbaar per

  406

  1993-2000

  1-1-2052

  407

  1993-2000

  1-1-2052

  408

  1993-2000

  1-1-2052

  409

  1993-2000

  1-1-2052

  410

  1993-2000

  1-1-2052

  11679

  1977-1995

  1-1-2049

  11680

  1977-1995

  1-1-2049

  11748

  1994-1996

  1-1-2058

  12390

  1997

  1-1-2060

  12391

  1998

  1-1-2060

 • Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de hierboven aangeduide archiefbescheiden is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archiefbescheiden.

Ondertekening

Uden, 16 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst,

J.A.G.M. van Aaken

Secretaris

M.J.D. Donders-de Leest (wnd)

Burgemeester

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst, postbus 83 5400 AB Uden. Dit besluit ligt met een korte omschrijving digitaal ter inzage op de gemeentelijke website gedurende de bezwaarperiode Officiële bekendmakingen | Gemeente Maashorst

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.