Beleid feestverlichting Heemstede 2023

Geldend van 01-10-2023 t/m heden

Intitulé

Beleid feestverlichting Heemstede 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 23 mei 2023;

gelet op Artikel 2:10, eerste lid, van de APV;

besluit vast te stellen:

Beleid feestverlichting Heemstede 2023

Artikel 1 Inleiding

Feestverlichting is decoratieve verlichting die meestal in het kader van de feestdagen in de winterperiode in allerlei uitvoeringen in de openbare ruimte te zien is. Feestverlichting verrijkt de openbare ruimte met een andere aanblik. Deze verlichting wordt vrijwel altijd op initiatief en op kosten van ondernemers(verenigingen) in de openbare ruimte aangebracht. Waar voor het aanbrengen van feestverlichting het gebruik aan lichtmasten gewenst is, staat de gemeente dit toe als aan algemene regels voor het aanbrengen van feestverlichting is voldaan. De gemeente waardeert deze investeringen in de versiering van onze openbare ruimte. Daarnaast draagt de feestverlichting in de donkere dagen ook bij aan de beleving van een gezellige openbare ruimte. Het is echter wel belangrijk dat de feestverlichting op een veilige en, duurzame manier wordt aangebracht en in werking is. De feestverlichting die in de openbare ruimte wordt aangebracht, moet daarom voldoen aan een aantal regels.

Artikel 2 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • Feestverlichting: decoratieve verlichting die wordt aangebracht om het aanzien van de openbare ruimte te verrijken. Het betreft verlichtingselementen (ornamenten, armaturen, lichtslangen, etc.) of al dan niet verlichte decoratieve elementen die zijn aangebracht als overspanning boven de weg of aan- of langs de gevels van bebouwing, met als doel het aanzien van de openbare ruimte tijdelijk te verrijken dan wel de gevels tijdelijk te versieren of te verlichten om hun aanblik vanuit de openbare ruimte te verrijken. De installatie voor feestverlichting bestaat uit ornamenten, bekabeling, omvormer, beveiliging en aansluitmiddelen.

 • Initiator: de initiator is de ondernemer of ondernemersvereniging die het initiatief neemt om feestverlichting op te hangen in de openbare ruimte en de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie en uitvoering.

 • Armaturen: een omhulsel om verschillende onderdelen die worden gebruikt om een lichtbron te ondersteunen en te beschermen, zoals lampen/leds, reflectoren en behuizingen;

 • NEN 1010: een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche.

 • IP65: Op armaturen is vaak een IP klasse terug te vinden in de vorm van een tweecijferige aanduiding. IP betekent ‘International Protection’. Het eerste cijfer (minimaal 0 maximaal 6) informeert over de bescherming tegen aanraking van stroom voerende onderdelen en het binnendringen van voorwerpen en stof. Het tweede cijfer (minimaal 0, maximaal 8) informeert over de bescherming tegen het binnendringen van water. IP65 is stofdicht en kan tegen waterstralen.

 • Aardlekschakelaar: Als de totale stroom ongelijk is aan nul, is er sprake van een lekstroom. Deze foutstroom kan ontstaan als de behuizing van een toestel, door een defect, onverhoopt onder elektrische spanning komt te staan. Bij geaarde toestellen vloeit de lekstroom via de aarding weg. Hierdoor zal de aardlekschakelaar bij overschrijding van de aanspreekstroom in werking treden, waardoor de betreffende groepen spanningsloos worden.

 • 30mA: Een aardlekschakelaar van 30 mA schakelt af tussen 15 en 30 mA. Dit dient tevens binnen een bepaalde tijd te gebeuren 300ms.

Artikel 3 Periode en brandduur

 • 1. De verlichting mag vanaf 1 oktober van het betreffende jaar worden aangebracht en in werking zijn;

 • 2. De verlichting mag tot uiterlijk 31 januari aanwezig zijn;

 • 3. Met oog op lichthinder voor de omgeving en het beperken van energieverbruik mag feestverlichting niet branden tussen 22:00 uur en 07:00 uur;

 • 4. Afwijken van de brandduur van de feestverlichting is alleen mogelijk bij evenementen, waarvoor een evenementenvergunning is vereist.

Artikel 4 Duurzaamheid

 • 1. Voor de feestverlichting dient gebruik te worden gemaakt van LED-verlichting of gelijkwaardige energiezuinige armaturen;

 • 2. Er wordt gekeken naar de in- en uitschakeltijden van de feestverlichting om het aantal branduren en daarmee het energieverbruik te beperken.

Artikel 5 Bevestiging en veiligheid

 • 1. De feestverlichtingselementen dienen veilig en deugdelijk te zijn bevestigd, zodat het risico op losraken of ongevallen tot een minimum beperkt is;

 • 2. Indien feestverlichting bevestigd wordt aan lichtmasten en/of bomen dient hiervoor schriftelijk toestemming gegeven te zijn door de gemeente;

 • 3. Los aangebrachte elektrische bedrading dient strakgetrokken en netjes uit het zicht te worden aangebracht, met minimale bevestigingsmiddelen (zoals binddraad en tiewraps);

 • 4. Eventuele aanwijzingen van de politie, de brandweer of functionaris van de gemeente moeten onmiddellijk worden opgevolgd;

 • 5. De feestverlichting mag niet aanraakbaar zijn. De minimale hoogte vanaf het grondniveau tot aan de onderkant van de feestverlichting wordt gesteld op 2,5 meter;

 • 6. Indien feestverlichting over de weg wordt gespannen, dient het hangende element boven de openbare weg voldoende ruimte te bieden aan eventuele hulpdiensten en hangt op een minimale hoogte van 4,20 meter vanaf het grondniveau;

 • 7. Eventuele hangende elementen van de feestverlichting dienen te worden opgehangen aan staaldraad.

Artikel 6 Technische randvoorwaarden lichtmast en afbakening

 • 1. De feestverlichting wordt geplaatst, onderhouden en weggenomen door een erkend installateur in opdracht van de initiator;

 • 2. Het geheel van de feestverlichting vanaf het voedingspunt aan de lichtmast valt onder de verantwoordelijkheid van de initiator / installateur;

 • 3. De feestverlichting dient aangesloten te worden volgens de voorschriften uit de NEN1010;

 • 4. De feestverlichting mag geen verloopstuk gebruiken om het voedingspunt aan te sluiten op de aanwezige aansluitvoorziening op de lichtmast;

 • 5. In een IP65 behuizing wordt een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van 30mA en maximale uitschakeltijd van 300ms in het aansluitsnoer direct achter de stekker van de feestverlichting opgenomen;

 • 6. Als in geval van storingen de aardlekschakelaar aanspreekt is het resetten van de aardlekschakelaar de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de feestverlichting;

 • 7. Als door een storing in de feestverlichting een lichtpunt uitvalt, dient hiervan direct melding te worden gedaan bij de gemeente. De lichtmasten mogen niet door een installateur worden geopend.

Artikel 7 Aanbrengen van verlichting in bomen

Voor het aanbrengen van (feest)verlichting in bomen die in beheer zijn bij de gemeente Heemstede dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden. Hieraan zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

 • 1.

  Het aanbrengen van verlichting in bomen komt voor eigen risico van de initiator. De gemeente is niet aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt door de aangebrachte feestverlichting;

 • 2.

  De feestverlichting mag de groei van de boom niet beperken. Daarom dient gebruik te worden gemaakt van flexibele/elastische bevestigingsmethoden en van bevestigingsmethoden die gemakkelijk te verplaatsen of te verwijderen zijn. Verlichtingssnoeren en bedrading mogen niet rond de takken of de stam van de boom gewikkeld worden, maar dienen er langs geleid te worden;

 • 3.

  De feestverlichting mag alleen worden aangebracht in bomen van 10 jaar oud of ouder;

 • 4.

  De verlichting dient uiterlijk op 31 januari verwijderd te zijn, om snoei van de boom gedurende het snoeiseizoen mogelijk te maken;

 • 5.

  De feestverlichting en/of bedrading die in de boom hangt na 31 januari wordt verwijderd door of in opdracht van de gemeente wanneer er beheerwerkzaamheden aan de bomen plaatsvinden. De gemeente is daarbij niet aansprakelijk voor eventuele schade;

 • 6.

  De initiator is aansprakelijk voor eventuele schade aan de bomen als gevolg van het aanbrengen of verwijderen van verlichting en/of bedrading. Hierbij kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het herstellen van de schade.

Artikel 8 Rol gemeente

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen om het aanbrengen van feestverlichting in de openbare ruimte mogelijk te maken, zoals het leveren van elektriciteit en het aanleggen van aansluitpunten. Het is de verantwoordelijkheid van de initiator om te zorgen voor de verlichting en de bijbehorende kosten. De gemeente kan hierin ondersteunen door het geven van advies en informatie, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de initiator zelf. Wel is de gemeente bereid om experimenten te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame verlichting of innovatieve oplossingen voor feestverlichting. Op deze manier wil de gemeente bijdragen aan een veilige en duurzame omgeving voor alle inwoners en ondernemers.

Artikel 9 Handhaving

De initiator draagt verantwoordelijk voor dat de feestverlichting voldoet aan het Beleid feestverlichting 2023. De initiator is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een veilige en deugdelijke manier van bevestigen van de feestverlichting in de openbare ruimte. De gemeente kan handhavend optreden indien blijkt dat feestverlichting niet op een veilige en deugdelijke manier is bevestigd, of deze is bevestigd in afwijking van hetgeen dat in de algemene regels is opgenomen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleid feestverlichting Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 23 mei 2023.