Regeling vervallen per 01-02-2024

Beleidsregels inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten De Ronde Venen 2023

Geldend van 09-06-2023 t/m 31-01-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleidsregels inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten De Ronde Venen 2023

Burgemeester en Wethouders van gemeente De Ronde Venen;

Overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor de uitvoering van de inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten;

gelet op artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

gelet op het raadsbesluit van 30 november 2020, betreffende de vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2020;

gelet op de bepalingen in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten De Ronde Venen 2023

Inleiding

In art. 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is opgenomen dat college aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming kan verstrekken ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2020 onder artikel 18 is opgenomen dat het college in de vorm van beleidsregels bevoegd is nadere uitwerking hieraan te geven.

Artikel 1. Begrippen omschrijvingen

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 • b.

  Wmo; Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • c.

  ICG: Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten;

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • e.

  Langdurig: 12 maanden of langer

Artikel 2 Doelgroep

 • 1. De doelgroep voor de inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten bestaat uit inwoners van De Ronde Venen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De inwoner heeft een onomkeerbare aandoening of beperking zonder uitzicht op volledig herstel en kan aannemelijk maken dat als gevolg van deze chronische ziekte of beperking meerkosten worden gemaakt of;

  • b.

   De inwoner heeft een langdurige indicatie voor thuiszorg voor verpleging en verzorging of;

  • c.

   De inwoner beschikt over een langdurige Wmo-indicatie voor een rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing of;

  • d.

   De inwoner ontvangt dubbele kinderbijslag vanwege een thuiswonend gehandicapt kind of;

  • e.

   De inwoner ontvangt een WAO/WIA/WAZ/Wajong uitkering op basis van 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid.

 • 2. Alleen inwoners met de Nederlandse nationaliteit, of inwoners die rechtmatig in Nederland verblijven of aan Nederlander zijn gelijkgesteld, komen voor deze regeling in aanmerking;

 • 3. Uitgesloten zijn inwoners die in de gevangenis of een huis van bewaring verblijven.

Artikel 3 Bedrag

De inkomensondersteuning wordt per kalenderjaar toegekend en is afhankelijk van de hoogte van het jaarinkomen van het voorafgaande kalenderjaar en de gezinssituatie.

 • 1.

  Voor alleenstaande inwoners geldt:

  • a.

   Bedraagt het inkomen 0% - 120% van de bijstandsnorm, dan bedraagt de ICG € 250,-

  • b.

   Bedraagt het inkomen 120% - 130% van de bijstandsnorm, dan bedraagt de ICG € 150,-

  • c.

   Bedraagt het inkomen 130% of meer van de bijstandsnorm, dan bedraagt de ICG € 50,-

 • 2.

  Voor gezinnen met 2 of meer chronisch zieke of gehandicapten inwoners geldt:

  • a.

   Bedraagt het inkomen 0% - 120% van de bijstandsnorm, dan bedraagt de ICG € 400,-

  • b.

   Bedraagt het inkomen 120% - 130% van de bijstandsnorm, dan bedraagt de ICG € 250,-

  • c.

   Bedraagt het inkomen 130% of meer van de bijstandsnorm, dan bedraagt de ICG € 100,-

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Om in aanmerking te komen voor de inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten moet gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten dat door het college ter beschikking wordt gesteld;

 • 2. Ter verificatie van de onder artikel 2 genoemde voorwaarden, dient de aanvrager bewijsstukken te overleggen zoals vermeld in het aanvraagformulier;

 • 3. Het college beoordeelt de aanvraag op basis van de in artikel 2 genoemde voorwaarden.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten kan per gezin één keer per kalenderjaar worden ingediend van 1 februari tot en met 31 december.

 • 2. De inkomensondersteuning kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

 • 3. Op lid 2 kan een uitzondering worden gemaakt indien de definitieve vaststelling inkomstenbelasting door de Belastingdienst na 31 december is verstuurd aan de inwoner.

Artikel 6 Uitbetaling

Het college neemt binnen 8 weken een besluit op de aanvraag voor de inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten waarop uitbetaling volgt.

Artikel 7 Afwijzingsgronden en buiten behandeling stellen

 • 1. Een aanvraag om inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten wordt afgewezen, indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 2 genoemde toetsingscriteria.

 • 2. Indien de aangeleverde gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag ICG krijgt de aanvrager gelegenheid deze binnen een redelijke termijn aan te leveren.

 • 3. Meerdere aanvragen per gezin per kalenderjaar, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbende afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 9 Intrekken oude uitvoeringsregels

Op het moment van inwerkingtreding van deze ‘Beleidsregels inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten De Ronde Venen 2023’, worden de Beleidsregels inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten De Ronde Venen 2021 gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten De Ronde Venen 2023.

 • 2. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2023.

Ondertekening

Mijdrecht, 30 mei 2023

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de gemeentesecretaris,

Marco Vonk

de burgemeester,

Maarten Divendal

Toelichting op de regeling:

Artikel 2:

De regeling Inkomensondersteuning Chronisch zieken en Gehandicapten (ICG) is in het leven geroepen om de voormalige Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) op lokaal niveau naar eigen inzicht te continueren. De tegemoetkoming in de kosten voor chronisch zieken en gehandicapten inwoners van De Ronde Venen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is uitdrukkelijk iets anders dan de voormalige regeling Compensatie Eigen Risico (CER) ten behoeve van het compenseren van het eigen risico uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) van het Rijk. De Rijksoverheid heeft de gemeenten bij de decentralisatie van 2015 niet opgedragen om de CER te continueren.

De ICG beoogt inwoners met een langdurige beperking te ondersteunen. De regeling is niet bedoeld voor inwoners die bijvoorbeeld een revalidatietraject volgen van minder dan 12 maanden op basis van de Zvw of tijdelijk een rolstoel ontvangen als gevolg van een beenbreuk.

Artikel 3:

Het college draagt zorg dat tabellen met bedragen uiterlijk 1 februari op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.

Artikel 5:

Inwoners / gezinnen die voor hun inkomsten enkel afhankelijk zijn van overheidsregelingen zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub e of gemeentelijke uitkeringen (Participatiewet, IOAW, IOAZ) kunnen op basis van hun jaaropgaaf vanaf 1 februari een aanvraag indienen.

Inwoners /gezinnen met inkomsten uit arbeid, pensioen en andere overheidsregelingen wordt aangeraden de ICG pas na binnenkomst van de definitieve aanslag inkomstenbelasting aan te vragen (medio juni/juli).

Uitzonderingen waarop in lid 2 wordt gedoeld zijn definitieve vaststellingen die door de Belastingdienst later worden verstuurd als gevolg van bezwaar en beroepszaken, alsmede latere indiening van de inkomstenbelasting door bijvoorbeeld zelfstandigen (ZZP-ers).

Artikel 7:

Indien de aangeleverde gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag ICG krijgt de aanvrager gelegenheid deze binnen een redelijke termijn aan te leveren. De redelijke termijn verschilt per soort bewijsdocument, daarom is geen eenduidige tijdsduur vastgelegd.