Regeling vervallen per 01-09-2024

Subsidieregeling Eenmalige compensatie Wet bestuur & toezicht rechtspersonen voor maatschappelijke organisaties gemeente Loon op Zand 2021-2024

Geldend van 10-06-2023 t/m 31-08-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Subsidieregeling Eenmalige compensatie Wet bestuur & toezicht rechtspersonen voor maatschappelijke organisaties gemeente Loon op Zand 2021-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand,

gezien het voorstel d.d. 28 maart 2023,

gelet op het bepaalde in titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en op de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019, 1e herziening;

b e s l u i t :

 • 1.

  de Subsidieregeling Eenmalige compensatie Wet bestuur & toezicht rechtspersonen voor maatschappelijke organisaties gemeente Loon op Zand 2021-2024 als volgt vast te stellen:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv : Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019, 1e herziening;

 • b.

  Awb : Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand;

 • d.

  Maatschappelijke organisatie: dit is een organisatie die activiteiten ontplooit op sociaal maatschappelijk en/of sociaal-cultureel niveau op niet commerciële basis (bv. een (sport)vereniging, stichting, buurthuis, jeugd- en jongerencentrum, culturele instelling of anderszins);

 • e.

  Wbtr : Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Op 1 juli 2021 is de Wbtr in werking getreden. Deze wet brengt een aantal verplichtingen met zich mee die in de statuten van een maatschappelijke organisatie moeten worden vastgelegd. Een wijziging van de statuten kan alleen plaatsvinden bij een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Omdat maatschappelijke organisaties in onze gemeente hiermee geconfronteerd worden kan het college de kosten van deze statutenwijziging vergoeden in de vorm van een eenmalige subsidie.

Artikel 3 Reikwijdte

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde subsidiabele kosten.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten die een maatschappelijke organisatie moet maken zoals omschreven in artikel 2 van deze regeling tot een maximum van € 423,50 (zijnde € 350,- plus 21% btw).

Artikel 5. Vereisten van de aanvraag

 • 1. De aanvrager:

  • a.

   is een maatschappelijke organisatie, zijnde een vereniging of stichting;

  • b.

   is statutair gevestigd in de gemeente Loon op Zand en organiseert sociaal maatschappelijke en/of sociaal-culturele activiteiten die in de gemeente Loon op Zand plaatsvinden;

  • c.

   heeft niet meer dan 2 fte in dienst.

 • 2. Per maatschappelijke organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend voor eenmalige compensatie als gevolg van een statutenwijziging in het kader van de op 1 juli 2021 in werking getreden Wbtr.

Artikel 6. Procedure

 • 1. Aanvrager dient gebruik te maken van een aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden via www.loonopzand.nl/subsidie.

 • 2. Aanvrager toont bij de aanvraag aan dat

  • a.

   haar statuten overeenkomstig de Wbtr zijn gewijzigd;

  • b.

   de statutenwijziging heeft plaatsgevonden in de periode 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2024;

  • c.

   de statutenwijziging door een erkende notaris is uitgevoerd en overlegt daarbij de desbetreffende factuur.

 • 3. De subsidieaanvraag dient uiterlijk 1 juli 2024 te zijn ingediend. Onvolledige aanvragen kunnen door het college buiten behandeling worden gelaten.

 • 4. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop deze is aangevuld.

 • 5. Het college verstrekt op grond van deze regeling een eenmalige subsidie zoals vermeld in artikel 4 en stelt deze direct vast.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt maximaal € 85.000,-.

 • 2. Vanaf het moment dat tijdens de looptijd van deze subsidieregeling het subsidieplafond, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel is bereikt, worden aanvragen voor een subsidie op grond van deze regeling afgewezen.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Het college kan de subsidie (deels) weigeren op grond van de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en artikel 10 van de Asv.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen van één of meerdere bepalingen in deze subsidieregeling afwijken of buiten toepassing laten. Dit voor zover de toepassing van die bepalingen voor de aanvrager of subsidieontvanger gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021, de dag van de inwerkingtreding van de Wbtr, en geldt tot en met 31 augustus 2024.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Dit is een regeling zoals bedoeld in artikel 3 van de Asv. De bepalingen van de Asv zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken;

 • 2. Deze subsidieregeling blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verleend en op bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies. Deze regeling blijft eveneens van toepassing op aanvragen om subsidies waarop voor de vervaldatum nog niet is beslist.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Eenmalige compensatie Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor maatschappelijke organisaties gemeente Loon op Zand 2021-2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand van 28 maart 2023.

Kaatsheuvel,

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

V.D.A. Pouw

de burgemeester,

J. van Aart