Subsidieregeling startende ondernemers gemeente Maashorst 2024

Geldend van 09-06-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling startende ondernemers gemeente Maashorst 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat

 • -

  startende ondernemers bijdragen aan de versterking van het economisch klimaat in de gemeente Maashorst;

 • -

  de gemeente zich graag blijft inzetten om lokale startende ondernemers te ondersteunen en te faciliteren;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling startende ondernemers gemeente Maashorst 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

 • b.

  College: College van burgemeester en wethouders.

 • c.

  startende ondernemer: een ondernemer die tot maximaal vijf jaar geleden (peildatum inschrijving Kamer van Koophandel) is gestart met zijn/haar onderneming, gerekend vanaf het eerste contactmoment met het startersloket;

 • d.

  startersloket: een contactpunt waar startende ondernemers zich kunnen melden voor ondersteuning met betrekking tot hun onderneming.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de ondersteuning van startende ondernemers in de gemeente Maashorst, zoals coaching, training, informatievoorziening en kennisdeling.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan een organisatie die gevestigd is in de gemeente Maashorst en die uitsluitend ondernemers in de gemeente Maashorst vertegenwoordigt en startende ondernemers in de hele gemeente Maashorst ondersteunt door middel van activiteiten zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Procedurebepalingen

 • 1. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Subsidie wordt steeds toegekend voor een periode van drie jaar onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de gemeentelijke begroting ter beschikking worden gesteld en dat de subsidieaanvrager aan de voorwaarden van deze regeling voldoet. Wel dient de subsidieontvanger jaarlijks een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, overeenkomstig artikel 15 van de ASV.

 • 3. Deze regeling is voor het eerst van toepassing op subsidie voor het jaar 2024.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het College noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van startende ondernemers.

Artikel 6. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het College stelt voor deze regeling ieder jaar een subsidieplafond (€60.000 peiljaar 2023) vast.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal € 60.000 per jaar (peiljaar 2023).

 • 3. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de index die de gemeente hanteert binnen de begroting van het betreffende jaar.

Artikel 7. Verdeling van het subsidieplafond

Indien er meerdere ontvankelijke aanvragen worden ingediend, wordt de subsidie verstrekt aan de organisatie met het grootste aantal deelnemende startende ondernemers in de gemeente Maashorst en die ook voor het overige voldoet aan de criteria van deze regeling.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1. Alle startende ondernemers in de gemeente Maashorst moeten in contact kunnen komen met het startersloket.

 • 2. De subsidie ontvanger moet inzichtelijk maken wat de bijdragen van eventuele samenwerkingspartners zijn.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling startende ondernemers gemeente Maashorst 2024.

Ondertekening

Maashorst, 30 mei 2023

de secretaris

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)