Subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeente Kampen

Geldend van 07-06-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen;

gelezen het voorstel van met het kenmerk 36719-2023;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Kampen;

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeente Kampen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Kampen;

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • Bebouwde kom: gebied als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • Bijgebouw: losstaande of aansluitende gebouwen zonder woon- of verblijfsbestemming. Hieronder vallen tuinhuisjes, schuren, garages etc.

  • Categorieën Bomen:

  • 1e categorie bomen: >12m hoogte,

  • 2e categorie bomen: 6-12m hoogte,

  • 3e categorie bomen: tot 6m hoogte;

 • Eigenaar: eigenaar van een woning. Hiertoe wordt tevens gerekend een opstaller, erfpachter, vruchtgebruiker of een Vereniging van Eigenaren;

 • Huurder: bewoner van een woning of gebruiker van een woning of bijgebouw en niet zijnde de eigenaar;

 • Subsidieplafond: het maximale bedrag dat aan inwoners van de gemeente Kampen wordt verleend in het kader van deze subsidieregeling;

 • Woning: ruimte met woonbestemming, een eigen toegang, waarbij de bewoners niet afhankelijk zijn van wezenlijke voorzieningen, welke buiten de woonruimte gelegen zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De Asv is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel

 • 1.

  Deze regeling heeft als doel een tegemoetkoming te bieden aan inwoners van de gemeente in de kosten voor het treffen van maatregelen binnen de bebouwde kom ter bevordering van klimaatbestendigheid in de gemeente Kampen.

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de in deze regeling genoemde activiteiten.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor de volgende maatregelen:

  • a.

   Het afkoppelen van hemelwater voor woningen en bijgebouwen met een minimaal dakoppervlak van 20 m² die voor 2012 gebouwd zijn en nog niet zijn afgekoppeld;

  • b.

   De aanleg van een groen dak volgens wettelijke bouwregels met een oppervlakte van minimaal 6 m², bestaande uit minimaal drie lagen: een wortelkerende-, substraat- en vegetatielaag;

  • c.

   Het plaatsen van een wadi;

  • d.

   Het ontstenen van ten minste 10 m² versteende oppervlakte, voor zover het gaat om percelen rondom woningen die binnen de bebouwde kom zijn gelegen;

  • e.

   De aanleg van bomen met een minimale stamomtrek van 12 centimeter, afhankelijk van de grootte van de tuin:

   • i.

    Voor een tuin kleiner dan 50 m² kan uitsluitend subsidie verstrekt worden voor 3e categorie bomen,

   • ii.

    Voor een tuin tussen 50 en 200 m² kan uitsluitend subsidie verstrekt worden voor 2e en 3e categorie bomen,

   • iii.

    Voor een tuin van meer dan 200 m² kan subsidie verstrekt worden voor 1e, 2e en 3e categorie bomen.

  • f.

   Het plaatsen van een reservoir voor regenwater met een minimale omvang van 500 liter;

  • g.

   Het plaatsen van een regenton bij daken met een minimale oppervlakte van 5 m²;

  • h.

   Het plaatsen van een ondergrondse infiltratievoorziening.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor maatregelen bij bestaande woningen en bijgebouwen, gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Kampen. Nieuwbouw komt niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5 Aanvrager

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een particuliere eigenaar of huurder van een woning of bijgebouw. De subsidie kan niet gebruikt worden voor bedrijfspanden of panden van maatschappelijke organisaties.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

De subsidie voor een maatregel als bedoeld in artikel 4 bedraagt voor:

 • a.

  het afkoppelen van hemelwater per m² afgekoppeld dakoppervlak: €8,- per m² voor daken tot 1000 m², €6,- per m² voor daken tussen 1001 en 2000 m², en €4,- per m² voor daken groter dan 2000 m²;

 • b.

  een groendak: € 20 per m2 aangelegd groen dak met een maximum van € 1.250 per aanvraag;

 • c.

  de aanleg van een wadi: € 100 per m3 waterberging in de aangelegde wadi;

 • d.

  ontstenen: € 5 met een maximum van € 500 per aanvraag bij het blijvend verwijderen van minimaal 10 m2 versteende oppervlakte;

 • e.

  de aanleg van bo(o)m(en): € 35 per aangeplante boom, met een maximum van 5 bomen per aanvraag;

 • f.

  hergebruik van regenwater: € 100 per m3 regenwateropslag met een maximum van € 500 per aanvraag;

 • g.

  de aanschaf van een regenton: de aanschafwaarde, met een maximum van € 50 per regenton;

 • h.

  de aanleg van een infiltratievoorziening ondergronds: €0,20 per liter bergingscapaciteit.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €100.000 per kalenderjaar, waarbij voor elk van de in artikel 5 genoemde maatregelen maximaal €30.000 beschikbaar is.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Per woning en bijbehorend bijgebouw kan per maatregel maximaal één keer subsidie aangevraagd worden;

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

 • 4.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk – met gebruikmaking van het daarvoor op de website van de gemeente Kampen, www.kampen.nl, beschikbare formulier – ingediend;

 • 2.

  Bij de aanvraag om subsidie worden de bijlagen gevoegd die vermeld staan op het formulier als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 • 3.

  Bij de aanvraag voor de subsidie moet de aanvrager een omgevingsvergunning of monumentenvergunning overleggen als deze op basis van wet- en regelgeving vereist is voor het realiseren van de maatregel.

 • 4.

  Bij een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, sub a, b, f of g moet de huurder bij de aanvraag van de subsidie een akkoordverklaring van de verhuurder overleggen;

 • 5.

  Bij een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, sub h is een ondergrond met een goede waterdoorlatendheid (zoals zand of grind) noodzakelijk. Dit moet gespecificeerd worden in de aanvraag.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 7, lid 3 van de Asv, wordt de subsidieaanvraag ingediend voordat de maatregelen worden uitgevoerd;

Artikel 11 Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Asv, binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend. Het college kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengen.

Artikel 12 Verplichtingen

De subsidie wordt verleend onder de verplichting dat de maatregelen binnen 12 maanden na subsidieverlening worden uitgevoerd.

Artikel 13 Verantwoording subsidies

 • 1.

  In afwijking van artikel 13 en 14 van de Asv doet de subsidieontvanger binnen 13 weken na uitvoering van de laatste maatregel de aanvraag tot vaststelling.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling omvat:

  • a.

   Een aankoopbewijs of factuur met technische specificaties en een aankoopdatum gelegen na de datum waarop de verleningsbeschikking is aangevraagd;

  • b.

   Een foto van de oude en nieuwe situatie, waarbij de woning en/of het bijgebouw van de aanvrager op de foto duidelijk zichtbaar is.

 • 3.

  In afwijking van artikel 13, derde lid, Asv wordt geen voorschot verstrekt.

Artikel 14 Afwijkende bepaling regenton

 • 1.

  Voor het aanvragen van subsidie voor een regenton als bedoeld in artikel 6 sub g, die is aangeschaft tussen 1 januari 2022 en de ingangsdatum van deze regeling, zijn de artikelen 10 en 13 niet van toepassing.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld met de documenten als bedoeld in artikel 13, tweede lid.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag voor een regenton die is aangeschaft binnen het tijdvak als bedoeld in het eerste lid wordt direct vastgesteld.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking;

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de subsidieregeling regenton gemeente Kampen ingetrokken.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeente Kampen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 30 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

N.J. Middelbos,

secretaris

S de Rouwe,

burgemeester