Subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeente Kampen

Geldend van 24-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen;

gelezen het voorstel van met het kenmerk 36719-2023;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Kampen;

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeente Kampen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Kampen;

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • Bebouwde kom: gebied als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • Bijgebouw: losstaande of aansluitende gebouwen zonder woon- of verblijfsbestemming. Hieronder vallen tuinhuisjes, schuren, garages etc.

 • Categorieën Bomen:

  • 1e categorie bomen: >12m hoogte,

  • 2e categorie bomen: 6-12m hoogte,

  • 3e categorie bomen: tot 6m hoogte;

 • Eigenaar: eigenaar van een gebouw. Hiertoe wordt tevens gerekend een opstaller, erfpachter, vruchtgebruiker, woningcorporatie of een Vereniging van Eigenaren;

 • Gebouw: maatschappelijk vastgoed, woning of bijgebouw;

 • Groengevel: bestaat uit planten die omhoog groeien tegen een bouwwerk vanuit de volle grond.

 • Huurder: bewoner of gebruiker van een gebouw niet zijnde de eigenaar;;

 • Nieuwbouw: een woning of gebouw dat nog niet is gebouwd of opgeleverd ten tijde van de subsidieaanvraag;

 • Maatschappelijk vastgoed: een gebouw met meerwaarde voor de samenleving waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd en waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door gemeentelijke publieke middelen wordt mogelijk gemaakt. Voorbeelden zijn (brede) scholen, buurthuizen, opvangcentra, zorginstellingen, sportaccommodaties, kerken, culturele centra, bibliotheken en andere voorzieningen met een maatschappelijke functie zonder winstoogmerk.

 • Subsidieplafond: het maximale bedrag dat aan inwoners van de gemeente Kampen wordt verleend in het kader van deze subsidieregeling;

 • Verticale tuin: bestaat uit verticaal geplaatste modules of panelen waarin beplanting wordt aangebracht. De modules zijn met een ophangsysteem bevestigd aan een bouwwerk, of zijn een zelfdragend onderdeel van de gevel of wand. Hieronder vallen geen losse plantenbakken aan balkons of muren.

 • Woning: ruimte met woonbestemming, een eigen toegang, waarbij de bewoners niet afhankelijk zijn van wezenlijke voorzieningen, welke buiten de woonruimte gelegen zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De Asv is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel

 • 1.

  Deze regeling heeft als doel een tegemoetkoming te bieden aan inwoners van de gemeente in de kosten voor het treffen van maatregelen binnen de bebouwde kom ter bevordering van klimaatbestendigheid in de gemeente Kampen.

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de in deze regeling genoemde activiteiten.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor de volgende maatregelen:

  • a.

   Het afkoppelen van hemelwater voor een dak van een gebouw met een minimaal dakoppervlak van 20 m²;

  • b.

   De aanleg van een groen dak volgens wettelijke bouwregels met een oppervlakte van minimaal 6 m², bestaande uit minimaal drie lagen: een wortelkerende-, substraat- en vegetatielaag;

  • c.

   Het plaatsen van een wadi;

  • d.

   Het ontstenen van ten minste 10 m² versteende oppervlakte, waarbij de verharding wordt vervangen door gras, andere beplanting of grind;

  • e.

   De aanleg van een boom met een minimale stamomtrek van 12 centimeter, afhankelijk van de grootte van de tuin:

   • i.

    Voor een tuin kleiner dan 50 m² kan uitsluitend subsidie verstrekt worden voor 3e categorie bomen,

   • ii.

    Voor een tuin tussen 50 en 200 m² kan uitsluitend subsidie verstrekt worden voor 2e en 3e categorie bomen,

   • iii.

    Voor een tuin van meer dan 200 m² kan subsidie verstrekt worden voor 1e, 2e en 3e categorie bomen.

  • f.

   Het plaatsen van een reservoir voor regenwater met een minimale omvang van 500 liter;

  • g.

   Het plaatsen van een regenton bij daken met een minimale oppervlakte van 5 m²;

  • h.

   Het plaatsen van een ondergrondse infiltratievoorziening.;

  • i.

   Het aanleggen van een verticale tuin of een groengevel (plantenmuur).

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor maatregelen bij bestaande gebouwen, gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Kampen. Nieuwbouw komt niet voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van een maatregel als bedoeld in het eerste lid onder f (het plaatsen van een reservoir).

Artikel 5 Aanvrager

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a.

   een eigenaar of huurder van een woning, gebouw of bijgebouw;

  • b.

   rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk.

 • 2.

  De subsidie kan niet gebruikt worden voor bedrijfspanden.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

De subsidie voor een maatregel als bedoeld in artikel 4 bedraagt voor:

 • a.

  het afkoppelen van hemelwater per m² afgekoppeld dakoppervlak: €8,- per m² met een maximum van €1.500 per aanvraag;

 • b.

  een groendak: € 20 per m2 aangelegd groen dak met een maximum van € 1.250 per aanvraag;

 • c.

  de aanleg van een wadi: € 100 per m3 waterberging in de aangelegde wadi met een maximum van €1.000 per aanvraag;

 • d.

  ontstenen: € 5 met een maximum van € 500 per aanvraag bij het verwijderen van minimaal 10 m2 versteende oppervlakte;

 • e.

  de aanleg van boom: € 35 per aangeplante boom, met een maximum van €175 per aanvraag;

 • f.

  hergebruik van regenwater: € 100 per m3 regenwateropslag met een maximum van € 500 per aanvraag;

 • g.

  de aanschaf van een regenton: de aanschafwaarde, met een maximum van € 50 per regenton met een maximum van twee regentonnen per aanvraag;

 • h.

  de aanleg van een infiltratievoorziening ondergronds: €0,20 per liter bergingscapaciteit met een maximum van €500 per aanvraag;

 • i.

  de aanleg van een verticale tuin of groengevel: 50% van de kosten tot een maximumbedrag van €250 per aanvraag.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €100.000 per kalenderjaar, waarbij voor elk van de in artikel 5 genoemde maatregelen maximaal €30.000 beschikbaar is.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Per adres kan per maatregel maximaal één keer subsidie aangevraagd worden;

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

 • 4.

  Indien het vastgestelde (deel)subsidieplafond wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn door middel van loting gerangschikt. Bij overschrijding van het deelplafond van €30.000 wordt alleen het deel van de aanvraag dat betrekking heeft op het deelplafond bij de loting betrokken.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk – met gebruikmaking van het daarvoor op de website van de gemeente Kampen, www.kampen.nl, beschikbare formulier – ingediend;

 • 2.

  Bij de aanvraag om subsidie worden de bijlagen gevoegd die vermeld staan op het formulier als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 • 3.

  Bij de aanvraag voor de subsidie moet de aanvrager een omgevingsvergunning of monumentenvergunning overleggen als deze op basis van wet- en regelgeving vereist is voor het realiseren van de maatregel.

 • 4.

  Bij een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, sub a, b, f of g moet de huurder bij de aanvraag van de subsidie een akkoordverklaring van de verhuurder overleggen;

 • 5.

  Bij een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, sub h is een ondergrond met een goede waterdoorlatendheid (zoals zand of grind) noodzakelijk. Dit moet gespecificeerd worden in de aanvraag.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7, lid 3 van de Asv, wordt de subsidieaanvraag ingediend voordat de maatregelen worden uitgevoerd;

Artikel 11 Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Asv, binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend. Het college kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengen.

Artikel 12 Verplichtingen

De subsidie wordt verleend onder de verplichting dat de maatregelen binnen 12 maanden na subsidieverlening worden uitgevoerd.

Artikel 13 Verantwoording subsidies

 • 1.

  In afwijking van artikel 13 en 14 van de Asv doet de subsidieontvanger binnen 13 weken na uitvoering van de laatste maatregel de aanvraag tot vaststelling.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling omvat:

  • a.

   Een aankoopbewijs of factuur met technische specificaties en een aankoopdatum gelegen na de datum waarop de verleningsbeschikking is aangevraagd;

  • b.

   Een foto van de oude en nieuwe situatie, waarbij de woning en/of het bijgebouw van de aanvrager op de foto duidelijk zichtbaar is.

 • 3.

  In afwijking van artikel 13, derde lid, Asv wordt geen voorschot verstrekt.

Artikel 14 Afwijkende bepaling regenton

 • 1.

  Dit artikel is van toepassing op een subsidieaanvraag voor een maatregel als bedoeld in artikel 4, sub g.

 • 2.

  De artikelen 10, 12 en 13 van deze regeling en artikel 7, derde lid van de Asv zijn niet van toepassing.

 • 3.

  De subsidieaanvraag wordt gedaan nadat de maatregel is uitgevoerd.

 • 4.

  De datum van aanschaf van de regenton(nen) is gelegen op of na 1 januari 2022.

 • 5.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld met de documenten als bedoeld in artikel 13, tweede lid.

 • 6.

  De subsidie wordt direct vastgesteld.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking;

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeente Kampen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 30 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

N.J. Middelbos,

secretaris

S de Rouwe,

burgemeester

Toelichting bij het wijzigingsbesluit

A

In artikel 1 wordt een aantal definities toegevoegd omdat de regeling nu van toepassing wordt op zowel particulieren als niet-commerciële maatschappelijke instellingen, zie ook de toelichting bij onderdeel C. Het is daarom van belang om te definiëren welke soort gebouwen wel en niet in aanmerking komen voor subsidie en geldt de subsidie net enkel meer voor woningen. Daarnaast zijn er meerdere vragen gesteld over wanneer een woning onder nieuwbouw valt, daarom is deze definitie toegevoegd. De toevoeging van verticale tuin en groengevel is gedaan, omdat de regeling wordt uitgebreid met deze maatregelen.

B

 • 1.

  Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gebouwen die voor of na 2012 zijn gebouwd en nog niet zijn afgekoppeld, omdat wanneer het hemelwater op eigen terrein wordt geïnfiltreerd dit altijd beter is dan als het naar het (regenwater)riool of naar een andere voorziening wordt afgevoerd.

 • 2.

  De zinsnede dat het moet gaan om percelen binnen de bebouwde kom volgt al uit artikel 3 van de regeling. Daarnaast is toegevoegd dat de verharding vervangen moet worden door gras, andere beplanting of grind, omdat het doel is dat de ontsteende ruimte klimaatadaptiever wordt. Wanneer alleen de voorwaarde wordt gesteld dat tegels verwijderd worden, bestaat de kans dat er bijvoorbeeld een vlonder geplaatst wordt. Dit draagt niet bij aan het doel van de regeling.

 • 3.

  Alle maatregelen zijn in enkelvoud opgenomen, daarom is dit ook gedaan voor de bomen.

 • 4.

  In de binnenstad is er niet altijd plek voor het planten van bomen. Door de regeling uit te breiden met een maatregel voor het aanleggen van verticale tuinen en/of groene gevels is er meer ruimte om groen in versteende gebieden aan te leggen. Op deze manier komen ook woningen zonder tuin in aanmerking voor vergroeningsmaatregelen.

 • 5.

  Een reservoir voor hergebruik regenwater is een oplossing die lastig in bestaande bouw kan worden ingepast. Het is vooral een logische optie om het in een nieuwbouwwoning toe te passen. Door deze maatregel wel toe te staan bij nieuwbouw is de kans dat deze maatregel wordt toegepast veel groter en kan er meer kostbaar drinkwater worden bespaard.

C

Er zijn twee scholen die naar aanleiding van een collegebesluit een bijdrage hebben ontvangen voor het afkoppelen van het hemelwater van het riool. Het klimaatadaptief maken van het schoolplein is een onderwerp dat leeft onder scholen. De bestaande regeling voor het vergroenen van schoolpleinen loopt eind 2023 af. Door deze subsidieregeling uit te breiden naar scholen en andere niet-commerciële maatschappelijke instellingen (zoals buurthuizen, verzorgingstehuizen en culturele centra) kan de impact van de subsidieregeling vergroot worden en wordt de druk op het aanpassen van de openbare ruimte iets verlicht.

D

 • 1.

  Door het toevoegen van een maximumbedrag aan de maatregel is het niet meer nodig om een onderscheid te maken in de vergoeding per vierkante meter dakoppervlak. Dit maximum is toegevoegd, omdat maatschappelijk vastgoed een groot dakoppervlak kan hebben en daarmee het subsidieplafond snel bereikt kan worden.

 • 2.

  Dit maximum is toegevoegd, omdat maatschappelijk vastgoed een grote wadi kan aanleggen en daarmee het subsidieplafond snel bereikt kan worden.

 • 3.

  Alle maatregelen zijn blijvend en het is hier dus overbodig dit expliciet te benoemen. Daarnaast is het lastig te handhaven.

 • 4.

  Bij alle maatregelen wordt een maximum bedrag genoemd. Om de consistentie te behouden is bij deze maategel ook een maximumbedrag genoemd in plaats van een maximum aantal bomen.

 • 5.

  De bezwarencommissie heeft gesteld dat de regeling niet duidelijk aangaf of er voor één of voor meerdere regentonnen subsidie kan worden aangevraagd. Twee bezwaarmakers hebben daarom alsnog subsidie voor meerdere regentonnen ontvangen. Door de regeling aan te passen naar maximaal twee regentonnen per aanvraag is de onduidelijkheid verholpen.

 • 6.

  Dit maximum is toegevoegd, omdat maatschappelijk vastgoed een grote regenwateropslag kan aanleggen en daarmee het subsidieplafond snel bereikt kan worden.

 • 7.

  Dit lid is toegevoegd naar aanleiding van de toelichting op B.3.

E

 • 1.

  Gebouw is gedefinieerd als maatschappelijk vastgoed, woning of bijgebouw. Dan is het niet logisch om bijgebouw afzonderlijk te benoemen. Om te voorkomen dat er voor ieder los gebouw op een adres apart subsidie wordt aangevraagd, is dit artikel aangepast naar ‘per adres’. Anders bestaat de kans dat er voor een woning of gebouw twee regentonnen kunnen worden aangevraagd en daarna ook nog twee voor een schuur.

 • 2.

  Een deelplafond kan overschreden worden. Verduidelijkt is dat in dat geval alleen wordt gekeken naar het deel van de subsidie dat betrekking heeft op dat deelplafond. Dus stel dat een subsidie is aangevraagd voor een wadi en voor een regenton, en het deelsubsidieplafond voor de wadi dreigt overschreden te worden, dan wordt alleen het deel van de aanvraag voor de wadi bij de loting betrokken. Daardoor kan het gebeuren dat de subsidie voor de wadi niet wordt toegekend (i.vm. bereiken subsidieplafond), maar de subsidie voor de regenton wel.

F

Dit artikel heeft maar één artikellid, daardoor is het niet nodig om dit aan te duiden met een ‘1’.

G

Vanwege het wijzigen van de subsidieregeling klopte de tekst onder artikel 14 niet meer en is dit artikel herschreven. Het doel is niet veranderd, alleen de formulering is aangepast.

H

Dit artikellid is door de wijziging overbodig geworden (de oude regeling is immers al ingetrokken).