Besluit Ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg

Geldend van 07-06-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg

De teammanager Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg;

Overwegende dat:

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

BESLUIT:

 • 1.

  De aan de teammanager Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers/ functies.

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  De ondermandaatregeling van 18 oktober 2022 wordt op het moment van inwerktreding ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Ondertekening

Panningen, 30 mei 2023

Teammanager Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg,

Maike Horijon

Bijlage 1, behorende bij ondermandaat besluit d.d. 30 mei 2023 van de teammanager Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg

Jeugd

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Voorwaarden?

Mandaat voor het nemen van besluiten op grond van de Jeugdwet

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Juridisch

kwaliteitsmedewerker WIJZ

Coördinator WIJZ

Consulent zorg en ondersteuning

Consulent werk

 

Machtiging voor het opstellen van het gezinsplan

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging voor het doen uitgaan van brieven, faxen, e-mails etc. die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevatten, alsmede het verstrekken van (statistische) gegevens (niet gericht op enig rechtsgevolg, noch een beleidsopvatting of beleidsvoornemen bevattend)

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging voor de registratie van de ontvangst van de hulpvraag of verwijzing, het verzamelen van gegevens en het maken van een afspraak voor een gesprek

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging voor het verrichten van onderzoek op basis van een gezinsplan naar de hulpvraag, het gewenste resultaat en mogelijke oplossingsrichtingen

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging voor het informeren over een eventuele ouderbijdrage en de vervolgprocedure en het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging voor het in overleg met de jeugdige/ouders afzien van een gesprek

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging voor het opstellen van het gespreksverslag en (indien noodzakelijk) gezinsplan en het verstrekken hiervan aan de jeugdige/ouders

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging en volmacht voor het Inwinnen van advies bij specialisten t.b.v. de beoordeling aanvraag individuele voorziening of de voortgang hiervan

College en burgemeester

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

Mits toestemming van betrokkenen

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de bestedingen van pgb’s

College

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

Technisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

 

Overleg met bevoegd gezag van de school ingeval er een individuele voorziening wordt getroffen, mits toestemming van belanghebbende(n)

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Mandaat voor het zo spoedig mogelijk treffen van een tijdelijke maatregel in spoedeisende gevallen

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging en volmacht voor het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

College en burgemeester

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging voor het voeren van overleg met de gecertificeerde instelling

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Mandaat voor het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de gecertificeerde instelling, mits toestemming van belanghebbende(n)

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging tot het doen van een verzoek aan de inspectie om een oordeel te geven over de beslissing van de jeugdhulpaanbieder

College

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Mandaat en volmacht tot het indienen van een verzoek (bij rechter) tot verkrijging van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp

College en burgemeester

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging om gehoord te worden door de kinderrechter ingeval van verlenen machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of ingeval van een vervallenverklaring ogv artikel 6.1.7 Jeugdwet

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging voor het doen van mededeling (aan de Raad voor de Kinderbescherming) van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging voor het vooraf volledig inlichten van de jeugdige en zijn ouder over de te maken keuze voor een pgb dan wel een individuele voorziening in natura.

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Mandaat en machtiging tot het verlenen van instemming aan jeugdhulpaanbieder tot schorsing/intrekking van de machtiging (ivm gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen)

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

 

Machtiging om via de CORV berichten te versturen en notificaties te ontvangen

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

Functionaris moet in het bezit zijn van een VOG.

Machtiging om via de CORV berichten te versturen en notificaties te ontvangen in het kader van kinderbeschermings-maatregelen

College

Consulent Jeugd en Gezin

Gedragswetenschapper

Coördinator WIJZ

Functionaris moet in het bezit zijn van een VOG.

Mandaat voor hetnemen van besluiten op een aanvraag en wijzigingsverzoeken in het kader van kinderopvang

College

Senior medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling B

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling A

Uitvoerend Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen om verstrekking vervoersvoorziening voor schoolbezoek

College

Coördinator WIJZ

Juridische kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Jeugd en Gezin

Consulent zorg en ondersteuning

 

Werk en Inkomen

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Voorwaarden?

Mandaat voor het nemen van een besluit tot het doen van en volmacht voor het verrichten van aangifte ter zake van sociale zekerheidsfraude

College

Coördinator WIJZ

Juridisch

kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Consulent Werk

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Volmacht voor het vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van notariële akten tot vestiging van krediethypotheken

Burgemeester

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

 

Mandaat voor het opleggen van een administratieve boete

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Medewerker inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake aanvragen bijstand zelfstandigen

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat en volmacht voor het nemen van besluiten tot het aangaan en het ondertekenen van contracten voor trajecten re-integratie

College resp. burgemeester

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake herziening, terugvordering en invordering op grond van de Participatiewet

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Consulent Werk

Medewerker inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat en volmacht voor de bevoegdheid om in het kader van terugvordering van bijstand een dwangbevel uit te vaardigen

College en burgemeester

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake verhaalonderzoeken en verhaal in rechte

College

Coördinator WIJZ

Juridisch

kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen uitkering en toeslagen op grond van Participatiewet, Ioaw, en de Ioaz (incl. aanvragen van ouderen zonder arbeidsplicht)

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Consulent Werk

Medewerker inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten omtrent opschorting en herziening van de uitkering op grond van de Participatiewet

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Medewerker inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten tot beëindiging van de uitkering/ bijzondere bijstand

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Consulent Werk

Medewerker inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten tot het verlagen van de bijstand

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

Consulent Inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten om bij wijze van voorschot bijstand te verlenen in de vorm van een renteloze lening

College

Coördinator WIJZ

Juridisch

kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Medewerker inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat en volmacht voor het indienen van een verzoekschrift in verband met verhaal in rechte

College en burgemeester

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen om uitkering van bijstand in de vorm van geldlening of borgtocht

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Consulent Werk

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen tot het verstrekken van voorschotten

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Consulent Werk

Medewerker inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet, en minimaregelingen (incl. ingeval van niet-uitkeringsgerechtigden)

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Medewerker Inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van een beluit op een aanvraag in kader van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

college

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

 

Mandaat voor het nemen van een beluit tot beëindiging van de schuldhulpverlening (in kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

college

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake verhaalonderzoeken en verhaal in rechte (incl. ingeval van niet uitkeringsgerechtigden)

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Medewerker terugvordering, verhaal en financieel beheer

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen voor het volgen van een traject door niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

College

Coördinator WIJZ

Juridisch

kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

 

Mandaat voor het vaststellen of iemand medisch uren beperkt is.

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

 

Mandaat om specifieke voorzieningen aan te bieden in een traject naar werk

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

Consulent zorg en ondersteuning

Consulent Jeugd en Gezin

 

Mandaat om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden op te dragen

College

Coördinator WIJZ

Juridische kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

 

Mandaat tot het verlenen van ontheffing van de arbeidsverplichting

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

Consulent Inkomen

 

Mandaat tot het aanwijzen van een participatieplaats

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

 

Mandaat voor het verstrekken van een premie (inkomensvrijstelling)

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Inkomen

Consulent Werk

 

Mandaat voor het toelaten tot de doelgroep Participatievoorziening beschut werken

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

 

Mandaat voor het vaststellen doelgroep loonkostensubsidie

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

 

Mandaat voor het vaststellen van de loonwaarde en de hoogte van de loonkostensubsidie

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Werk

Consulent Inkomen

Consulent Zorg en Ondersteuning

 

Zorg en Ondersteuning

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Voorwaarden?

Mandaat voor het nemen van besluiten op grond van de Wmo 2015

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent zorg en ondersteuning

Consulent Jeugd en Gezin

Consulent werk

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op een aanvraag om een gehandicaptenparkeer-kaart

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent zorg en ondersteuning

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake herziening, terugvordering en invordering op grond van de Wmo 2015

College

Coördinator WIJZ

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

Consulent Zorg en

Ondersteuning

 

Bezwaar en beroep

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Voorwaarden?

Mandaat voor het verdagen van de termijn voor het nemen van beslissing op bezwaar bij bezwaarprocedures inzake de Participatiewet, Wmo 2015, Gws en Jeugdwet

College

Juridisch kwaliteitsmedewerker WIJZ

 

Teammanager Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg,

Maike Horijon