Regeling vervallen per 16-07-2024

Uitvoeringsregeling subsidie afkoppelen particulier hemelwater 2023

Geldend van 01-06-2023 t/m 15-07-2024

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie afkoppelen particulier hemelwater 2023

Burgemeester en wethouders van Texel;

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het klimaatrobuuster maken van het rioolsysteem door schoon- en vuilwaterstromen te scheiden binnen de gemeente Texel;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

Besluiten

Vast te stellen de

Uitvoeringsregeling subsidie afkoppelen particulier hemelwater 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Gemeente: de gemeente Texel;

 • d.

  Subsidieplafond: het maximale bedrag dat door de raad beschikbaar wordt gesteld voor subsidies die op grond van deze regeling kunnen worden verstrekt;

 • e.

  Eigendom: het volledig eigendom van de opstal of het huur- of pachtafhankelijke recht van opstal, vastgelegd in het Kadaster;

 • f.

  Afkoppelen: het beëindigen van de afvoer van op verhard oppervlak vallend hemelwater via een openbaar vuilwaterriool, door dit hemelwater te benutten, te infiltreren in de bodem dan wel te brengen in een hemelwaterriool of oppervlaktewater;

 • g.

  Hemelwater: regenwater, ijzel, sneeuw en hagel;

 • h.

  Openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

 • i.

  Schoon verhard oppervlak: het oppervlak zoals daken, wegen, verharde terreinen, waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor werkzaamheden voor het afkoppelen van hemelwater op een perceel binnen de gemeente dat in eigendom is van de aanvrager.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan rechtspersonen en natuurlijke personen.

Artikel 4 Procedurebepalingen

Gelet op het bepaalde in artikel 6, eerste lid van de Verordening wordt een aanvraag om subsidie schriftelijk ingediend bij het college.

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 6, vierde lid van de Verordening kan bij subsidieregeling worden afgeweken van de andere leden van artikel 6 van de Verordening.

 • 2.

  Bij de aanvraag overlegt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   het adres van het perceel waarop de werkzaamheden hebben plaatsgevonden;

  • b.

   het IBAN van de rekening ten name van de eigenaar van het perceel waarop de subsidie overgemaakt kan worden;

  • c.

   een kopie van de factuur, offerte en/of een gespecifieerd overzicht van de gemaakte kosten van de werkzaamheden;

  • d.

   een betaalbewijs van de gemaakte kosten.

 • 3.

  Gelet op het bepaalde in artikel 7, derde lid van de Verordening kan bij subsidieregeling een andere aanvraagtermijn worden gesteld.

 • 4.

  Een aanvraag op grond van deze regeling wordt ingediend na afloop van de werkzaamheden.

 • 5.

  Een aanvraag op grond van deze regeling kan worden ingediend gedurende de looptijd van deze regeling.

 • 6.

  De aanvragen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Hierbij geldt de datum waarop de aanvraag door de gemeente compleet is bevonden.

Artikel 5 Voorwaarden

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  in het geval dat voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning is vereist, is deze voor de start van de werkzaamheden verkregen, en;

 • b.

  de aanvrager is eigenaar van het perceel waarop de werkzaamheden voor het afkoppelen van hemelwater zijn uitgevoerd, en;

 • c.

  de werkzaamheden hebben plaatsgevonden aan bestaande objecten, en;

 • d.

  er is nog niet eerder voor dezelfde werkzaamheden een subsidie door de gemeente verstrekt.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de werkelijk gemaakte kosten die naar het oordeel van het college billijk zijn voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorzieningen. Het gaat hier om kosten voor materialen en arbeid. Voor zelfwerkzaamheid kunnen geen kosten worden geraamd.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten, zoals die onder artikel 6 nader bepaald en geaccepteerd zijn. De subsidie wordt verstrekt per perceel en bedraagt tevens maximaal € 300,00.

Artikel 8 Verdeling van de beschikbare subsidie

De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag daarvoor. Subsidie kan worden verstrekt zolang het beschikbaar gestelde subsidieplafond van € 30.000,-- niet is bereikt.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling nadere verplichtingen opleggen, zoals verwoord in artikel 10 van de verordening.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze uitvoeringsregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2023.

Ondertekening

Den Burg, 16 mei 2023,

Burgemeester & wethouders van Texel,

De secretaris, De burgemeester,

M. Oudshoorn M.C. Uitdehaag