Beleidsregel gegevensverstrekking BRP overheidsorganen Vaals 2022

Geldend van 01-06-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gegevensverstrekking BRP overheidsorganen Vaals 2022

[Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2023-91 .]

Burgemeester en Wethouders van Vaals

gelet op artikel 3.8 van de Wet BRP en de Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022

besluit vast te stellen

De beleidsregel gegevensverstrekking BRP overheidsorganen Vaals 2022

Inclusief bijlage 1 binnengemeentelijke verstrekkingen

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente Vaals

  • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet BRP, kunnen gegevens uit de BRP aan organen van de gemeente Vaals worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken, op basis van bijlage 1.

  • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van systematische verstrekkingen, incidentele verstrekkingen, spontane verstrekkingen, selectie verstrekkingen, ad-hoc verstrekkingen en rechtstreekse inzage.

  • 3. Indien de functionaris kwaliteitsbeheer BRP dat nodig acht, zal een verzoek tot binnengemeentelijke verstrekking met een advies aan de leidinggevende van het KlantContactCentrum ter besluitvorming voorgelegd worden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

  • 2. Deze beleidsregel kan aangehaald worden als “De beleidsregel gegevensverstrekking BRP overheidsorganen Vaals 2022”

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

Bijlage 1 GABA-matrix wijzigingen 2019

GABA-matrix wijzigingen 2019