Regeling vervallen per 19-03-2024

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2023

Geldend van 31-05-2023 t/m 18-03-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2023

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2022 nr. Z-23-112756/D/23/274333;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden; overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2023

Artikel 1 Kwijtschelding

Deze verordening is van toepassing op de mogelijkheid tot kwijtschelding bij de invordering van belasting in de zin van:

 • a.

  Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2023

 • b.

  Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2023

 • c.

  Verordening rioolheffing Stadskanaal 2023

 • d.

  Legesverordening Nederlandse Identiteitskaart, paspoort en rijbewijs 2023

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt geen kwijtschelding verleend van de belasting die verschuldigd is voor het aantal aanbiedingen in een kalenderjaar:

  • a.

   van een minicontainer, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, boven het aantal van 7;

  • b.

   van een minicontainer, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, boven het aantal van 8;

  • c.

   voor inworp in een ondergrondse container (trommel 70 liter), boven het aantal van 26.

 • 2.

  Voor de belasting, als bedoeld in hoofdstuk 1.2 de onderdelen 1.2.2 tot en met 1.2.6 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2023, wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 3.

  Kwijtschelding van leges uit de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Stadskanaal is alleen mogelijk voor de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij het berekenen van het bedrag van de kwijtschelding (OZB-woning eigenaar, rioolheffing en afvalstoffenheffing) wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  maximaal € 2.000,00 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Er kan alleen kwijtschelding worden aangevraagd voor het privégedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt één dag na bekendmaking in werking en werkt terug naar 1 januari 2023.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 mei 2023

De raad

de heer H. Kastermans

raadsgriffier