Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting op de gemeentelijke centrale antenne-inrichting (Algemene voorwaarden CAI Edam-Volendam)

Geldend van 31-05-2023 t/m 24-11-2023

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting op de gemeentelijke centrale antenne-inrichting (Algemene voorwaarden CAI Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet, artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet en de artikelen 231 tot en met 247 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders een eigen kabelnetwerk voor televisie exploiteert waarover ook Ziggo zijn diensten levert;

dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen over de uitoefening van de privaatrechtelijke bevoegdheid tot contracteren bij het realiseren van een aansluiting op het CAI-netwerk;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende Algemene voorwaarden CAI Edam-Volendam.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • aansluiting: het verrichten van die werkzaamheden en het realiseren van technische voorzieningen die nodig zijn om de distributie van Signalen binnen een Perceel dan wel – ingeval van een pand met meer wooneenheden – de wooneenheid mogelijk te maken;

 • aansluitkosten: de op grond van een Aansluitingsovereenkomst door de Klant aan de Gemeente verschuldigde vergoeding zoals opgenomen op de op het moment van de Aanvraag geldende Tarievenlijst;

 • aansluitingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Gemeente en de Klant op grond waarvan de Gemeente in opdracht van de Klant een Aansluiting realiseert;

 • aanvraag: de aanvraag voor een Aansluiting of Abonnement;

 • aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon, die een Aanvraag heeft gedaan;

 • abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die partij is bij een Abonnement;

 • abonnee-overnamepunt: het punt binnen het Perceel tot waar de Gemeente de Signalen levert en deze worden overgenomen door apparatuur van de Klant;

 • abonnementskosten: de op grond van een Abonnement periodiek door de Klant aan de Gemeente verschuldigde vergoeding, waarvan de hoogte periodiek, in beginsel ieder jaar, opnieuw door de Gemeente wordt vastgesteld;

 • abonnement: de overeenkomst tussen de Gemeente en de Klant op grond waarvan de Klant een Dienst ontvangt;

 • algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

 • CAI: de gemeentelijke centrale antenne-inrichting, bestaande uit een samenstel van kabels en apparatuur geschikt om radio- en televisiesignalen te verspreiden;

 • dienst: de levering door de Gemeente van radio- en televisiesignalen via de CAI;

 • gemeente: de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Edam-Volendam;

 • perceel: het gebouw, het gedeelte van een gebouw of een complex van gebouwen, al of niet met terrein, of alleen het terrein, waar ten behoeve van een Aansluiting of uitvoering van de Dienst, ter beoordeling van de Gemeente, leidingen gelegd en apparatuur geplaatst moet worden;

 • klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Aanvraag heeft ingediend of een Aansluitingsovereenkomst of Abonnement is aangegaan;

 • signalen: de signalen van radio- of televisieomroepzenders en signalen afkomstig van andere bronnen, die via de CAI worden getransporteerd;

 • tarievenlijst: de tarievenlijst als bedoeld in Bijlage 1 zoals door de Gemeente is vastgesteld en van tijd tot tijd kan worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden;

 • Ziggo: de leverancier van de Signalen, waarmee de Klant zelfstandig een overeenkomst aangaat.

Definities die worden gebruikt in deze Algemene Voorwaarden omvatten zowel het meervoud als het enkelvoud van de betreffende definitie.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanvragen, offertes van de Gemeente verband houdende met Aansluitingen of Diensten en alle Abonnementen of Aansluitingsovereenkomsten.

 • 2. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Gemeente en de Klant verplichten zich, om in geval van ongeldigheid of nietigheid van een bepaling in overleg te treden en in plaats van de ongeldige, nietige of vernietigde bepaling een bepaling overeen te komen die de bedoeling en gevolgen van de ongeldige, nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 Totstandkoming abonnement

 • 1. Het aanbod van de Gemeente om een Abonnement of Aansluitingsovereenkomst af te sluiten, bestaat uit het beschikbaar stellen door de Gemeente van een aanvraagformulier, waarbij tevens de Algemene Voorwaarden en de Tarievenlijst zijn gevoegd. Een Abonnement of Aansluitingsovereenkomst komt tot stand op het moment waarop de Gemeente een door de Aanvrager ingevuld en ondertekend aanvraagformulier heeft ontvangen en door middel van bevestiging aan de Aanvrager of door uitvoering te geven aan de Aanvraag heeft geaccepteerd. De Gemeente kan een Aanvraag weigeren op grond van het bepaalde in artikel 3.2. De Gemeente kan voor de acceptatie van een Aanvraag ook nadere voorwaarden stellen.

 • 2. Een Aanvraag kan door de Gemeente steeds worden geweigerd,

  • a.

   (i) als sprake is van overmacht,

  • b.

   (ii) als sprake is van een situatie waarin een Aansluiting of Abonnement wegens technische of praktische omstandigheden met betrekking tot het aan te sluiten Perceel of de omgeving daarvan niet, of voor de Gemeente niet kostendekkend mogelijk is,

  • c.

   (iii) als de eigenaar, verhuurder of beheerder van een Perceel de Aansluiting weigert of daaromtrent onredelijke eisen stelt, als de Aanvrager onredelijke eisen stelt,

  • d.

   (iv) als de Aanvrager zijn verplichtingen voortvloeiend uit een andere Aansluitingsovereenkomst of Abonnement niet (volledig) heeft voldaan of

  • e.

   (v) als de Aanvrager niet aan één van de bij of krachtens deze Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen voldoet. Als tussen de Gemeente en de Klant al een Aansluitingsovereenkomst en/of Abonnement tot stand is gekomen en zich een situatie als hiervoor onder sub (i) tot en met (v) voordoet, is de Gemeente bevoegd de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door opzegging. De Klant blijft verplicht de tot de beëindiging verschuldigd geraakte kosten te voldoen.

 • 3. Wanneer de Aanvrager geen eigenaar of op andere wijze rechthebbende is met betrekking tot een Perceel, staat hij er ten opzichte van de Gemeente voor in, dat de rechthebbende instemt met de Aansluiting en daarbij behorende werkzaamheden en aanpassingen. De Aanvrager vrijwaart de Gemeente voor aanspraken van rechthebbenden en andere derden, die het gevolg zijn van het ontbreken van dergelijke instemming.

 • 4. Na ontvangst van een Aanvraag zorgt de Gemeente zo snel als redelijkerwijs mogelijk voor uitvoering. Als er termijnen zijn genoemd in de offerte, ander aanbod, Aanvraag, Aansluitingsovereenkomst of Abonnement, dan zijn deze termijnen altijd indicatief en hebben deze nooit een fataal karakter. Dit is alleen anders, als door de Gemeente schriftelijk en expliciet is toegezegd dat een termijn een fatale termijn is.

Artikel 4 Betaling

 • 1. Bij de Aanvraag van een Aansluiting zijn de Aansluitkosten verschuldigd zoals genoemd in de dan geldende Tarievenlijst. De Gemeente is niet verplicht over te gaan tot uitvoering van de Aansluitingsovereenkomst of een Dienst, zolang de Klant niet aan de op hem rustende verplichting tot betaling van Aansluitkosten of Abonnementskosten heeft voldaan.

 • 2. Betaling van de Abonnementskosten via automatische incasso is mogelijk. Het Reglement automatische incasso Edam-Volendam is van toepassing, met dien verstande dat met betrekking tot de incassotermijnen geldt, dat als de aanmelding voor automatische incasso uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur door de Gemeente is ontvangen, deze wordt verdeeld in vier termijnen. Als het bedrag minder dan € 50,00 is, wordt het bedrag in twee termijnen geïncasseerd.

 • 3. De Abonnementskosten zijn verschuldigd met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin het Abonnement tot stand is gekomen.

 • 4. Naast eventuele weigering van een Aanvraag zoals bedoeld in artikel 3.2 (ii) van deze Algemene Voorwaarden, is de Gemeente met betrekking tot Aansluitkosten bevoegd om deze voor iedere Aanvraag – in afwijking van de Tarievenlijst – vast te stellen op de werkelijk te maken kosten, wanneer de Aansluitkosten zoals genoemd in de Tarievenlijst de werkelijk te maken kosten niet dekken.

 • 5. De vergoeding voor het aansluiten van een complex van gebouwen of woningen, waaronder begrepen flats, bejaarden- en verzorgingstehuizen, etc., bedraagt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden, het in de Tarievenlijst aangegeven bedrag per Aansluiting vermenigvuldigd met het aantal Aansluitingen.

 • 6. Bij niet tijdige betaling van Abonnementskosten of Aansluitkosten, zal de Gemeente een schriftelijke aanmaning zenden, waarin een nadere termijn is opgenomen waarbinnen de Klant alsnog aan zijn betalingsverplichtingen moet voldoen. Als (volledige) betaling opnieuw achterwege blijft, komen de door de Gemeente in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Klant. De Gemeente is bevoegd haar verplichtingen ten opzichte van de Klant, waaronder levering van Signalen en uitvoering van werkzaamheden voor een Aansluiting, op te schorten, zolang de Gemeente een opeisbare vordering heeft op de Klant die ondanks aanmaning niet is voldaan. Dit kan ook een opeisbare vordering zijn die voortvloeit uit een ander Abonnement of andere Aansluitingsovereenkomst. Bij herstel van signaallevering is de Klant de heraansluitkosten verschuldigd zoals vermeld in de dan geldende Tarievenlijst.

Artikel 5 Duur en beëindiging abonnement

 • 1. Een Abonnement wordt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant en de Gemeente kunnen het Abonnement te allen tijde door opzegging beëindigen. Het Abonnement eindigt op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de Gemeente de opzegging schriftelijk heeft ontvangen. Een opzegging van een Abonnement leidt niet van rechtswege tot een opzegging van de overeenkomst tussen de Klant en Ziggo; de Klant is zelf verantwoordelijk voor de opzegging daarvan indien hij dat wenst.

 • 2. De Klant kan het Abonnement schriftelijk of via de website van de Gemeente opzeggen. Voor opzegging via de website van de Gemeente heeft de Klant DigiD of eHerkenning nodig. De Gemeente kan het Abonnement slechts schriftelijk opzeggen.

 • 3. De Abonnementskosten zijn tot het moment van het eindigen van het Abonnement verschuldigd. Als Abonnementskosten vooruit zijn betaald, dan worden de teveel betaalde Abonnementskosten gerestitueerd.

 • 4. Aansluitingsovereenkomsten kunnen na het sluiten daarvan niet worden opgezegd, behalve door de Gemeente in de situatie zoals bedoeld in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 Aanleg en onderhoud van de CAI

 • 1. Het kabelnet, de versterkereenheden in de openbare ruimte, en alle andere apparatuur tot en met het Abonnee-overnamepunt dat deel uitmaakt van de CAI wordt door, of in opdracht van de Gemeente aangebracht, onderhouden, gecontroleerd en zo nodig vervangen. Alleen de Gemeente en de door haar ingeschakelde derden zijn bevoegd werkzaamheden te (laten) verrichten of veranderingen aan te brengen aan de CAI. De Klant zal zich onthouden van het (doen) uitvoeren van werkzaamheden aan de CAI. De Klant staat ervoor in dat de tot de CAI behorende onderdelen altijd goed bereikbaar blijven.

 • 2. Het is de Klant toegestaan zelf kabels en versterkers te plaatsen tussen het Abonnee-overnamepunt en zijn eigen apparatuur. De Klant is hierbij verplicht gebruik te maken van een aansluitsnoer voor signaalontvangst, dat voldoet aan de door de Gemeente te stellen eisen. Bekabeling en eventuele versterkers die zich bevinden na het Abonnee-overnamepunt zijn voor rekening en risico van de Klant en moet door de Klant worden onderhouden en indien nodig worden vervangen.

 • 3. Het Abonnee-overnamepunt bevindt zich standaard in de meterkast. In bijzondere gevallen kan in overleg met de Klant gekozen worden voor een ander punt.

 • 4. De Gemeente is gerechtigd de levering van Signaal tijdelijk te onderbreken voor het plegen van onderhoud. De Gemeente zal een dergelijke onderbreking zo mogelijk tevoren aankondigen en de door de Klant te ondervinden hinder zoveel mogelijk beperken. Een beperking of onderbreking van Signaal in verband met onderhoud geeft geen recht op vergoeding van schade of kosten, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.

 • 5. De Klant verleent de monteur die in opdracht van de Gemeente werkt, toegang tot zijn of haar Perceel ten behoeve van werkzaamheden aan de CAI dan wel staat ervoor in dat de rechthebbende tot het Perceel deze toegang verleent. Indien noodzakelijk staat de Klant toe dat in, op of aan zijn/haar Perceel ten behoeve van andere aansluitingen kabels, apparatuur en de eventueel daarvoor benodigde kasten worden gelegd, geplaatst of gehouden. Op verzoek van de Klant zal de monteur zich legitimeren.

 • 6. Vervanging of wijziging van een Aansluiting of daarmee verband houdende apparatuur geschiedt voor rekening van de Klant, tenzij vervanging of wijziging naar het oordeel van de Gemeente noodzakelijk is voor de instandhouding van de Dienst.

 • 7. Na beëindiging van het Abonnement is de Gemeente gerechtigd de Aansluiting en de in het kader daarvan aangebrachte apparatuur binnen het Perceel te verwijderen.

Artikel 7 Gebruik van de dienst

 • 1. Het is de Klant niet toegestaan de op grond van de Dienst ontvangen Signalen door te leveren aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen en de kosten van elk onbevoegd gebruik van zijn Aansluiting door hemzelf en door derden.

 • 2. De Klant zal bij het gebruik van de Dienst geen storingen veroorzaken in de ontvangst bij anderen en zal de Dienst niet gebruiken voor doeleinden die onrechtmatig of illegaal zijn, of anderszins inbreuk maken op rechten van de Gemeente of van derden. Als de Gemeente door een derde aansprakelijk wordt gehouden in verband met een schending door de Klant van deze verplichting, dan zal de Klant de Gemeente vrijwaren voor dergelijke aanspraken.

Artikel 8 Programmapakket

De Gemeente biedt de programma’s die zijn opgenomen in de programmalijst die zij bij het aangaan van het Abonnement verstrekt. De Gemeente kan de samenstelling van het pakket wijzigen en het aantal programma’s vergroten of verkleinen.

Artikel 9 Storingen

 • 1. De Gemeente streeft er naar de Dienst, waaronder het leveren van Signalen, zoveel mogelijk beschikbaar te houden maar garandeert geen voortdurend en onverstoord gebruik van de Dienst. De Gemeente heft storingen zo spoedig als voor haar redelijkerwijs mogelijk is op.

 • 2. Bij een storing in de ontvangst zal de Klant allereerst nagaan of de oorzaak wellicht te wijten is aan het ontvangsttoestel, het aansluitsnoer, de door hem/haarzelf geplaatste versterkers of andere aansluitmaterialen dan wel de aansluiting op het elektriciteitsnet.

 • 3. Als de Gemeente op verzoek of na klacht van de Klant inspectie- en of herstelwerkzaamheden laat verrichten, en hieruit volgt dat een storing niet vóór maar na het Abonnee-overnamepunt in het Perceel is veroorzaakt, dan zal de Klant de door de Gemeente gemaakte voorrij-, inspectie- en/of herstelkosten vergoeden.

 • 4. De Gemeente is niet tot gehele of gedeeltelijke levering van Signalen verplicht als zij door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Onder overmacht wordt in dit kader verstaan hetgeen is bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, maar in het bijzonder ook de situatie waarin een derde waarvoor de Gemeente niet aansprakelijk is, niet aan haar verplichtingen voldoet of sprake is van een storing of defect in apparatuur of infrastructuur van een dergelijke derde.

Artikel 10 Schade en aansprakelijkheid

 • 1. De Klant staat ervoor in dat zijn/haar Aansluiting en andere delen van de CAI in, op, aan of boven zijn/haar Perceel niet worden beschadigd. De Gemeente zal op aanvraag van of namens de Klant inlichtingen verstrekken over de ligging van kabels van de CAI.

 • 2. Als bij uitvoering van de werkzaamheden in verband met een Aansluiting door de Gemeente of door de Gemeente ingeschakelde derden schade wordt toegebracht aan zaken op het Perceel van de Klant die aan de Gemeente toerekenbaar is, is de gemeente aansprakelijk voor die schade. Partijen komen overeen dat de Gemeente in dat geval de keuze heeft

  • a.

   (i) de schade zelf te (doen) herstellen, dan wel

  • b.

   (ii) dit herstel door of namens de Klant uit te laten voeren en de kosten daarvan te vergoeden. De Gemeente is in geen geval aansprakelijk voor kosten van herstel die door of namens de Klant zelf zijn gemaakt, voor zover zij niet in de gelegenheid is gesteld de schade zelf te (doen) herstellen.

 • 3. Schade veroorzaakt door de Gemeente moet onmiddellijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking daarvan, aan de Gemeente worden gemeld om voor herstel of vergoeding in aanmerking te komen.

 • 4. Tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald, is de Gemeente ten opzichte van de Klant niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met of voortvloeit uit de levering van Signaal of een verstoring daarvan.

 • 5. Voor zover de Klant geen natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, is de Gemeente niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade of gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan het verlies van inkomsten of verdienvermogen, stagnatie- of vertragingsschade, reputatieschade of schade ten gevolge van aanspraken van derden op de Klant.

Artikel 11 Tarieven

 • 1. De van toepassing zijnde Aansluitkosten en de Abonnementskosten zijn weergegeven op de Tarievenlijst.

 • 2. De Gemeente stelt periodiek, in beginsel een keer per jaar, een nieuwe Tarievenlijst vast. De gewijzigde Tarievenlijst wordt aan iedere Klant bekend gemaakt door een publicatie in het gemeenteblad. Op dit blad kan de Klant een e-mailabonnement nemen via de service ‘Berichten over uw buurt’ via de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. De beschikbaarstelling van de nieuwe Tarievenlijst kan tevens geschieden via post, e-mailbericht en via de website www.edam-volendam.nl. De tarieven in de gewijzigde Tarievenlijst zijn van toepassing vanaf de datum die de Gemeente communiceert. De ingangsdatum is altijd minimaal 30 dagen na wijziging van de Tarievenlijst en publicatie daarvan.

 • 3. De Klant is gerechtigd om bij wijziging van de voor hem geldende tarieven, het Abonnement uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de bekendmaking op te zeggen. Het Abonnement eindigt dan op de dag voor de inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven. Opzegging vindt plaats op de wijze zoals in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

Artikel 12 Wijziging algemene voorwaarden

De Gemeente is steeds bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Gemeente maakt iedere wijziging in ieder geval 30 dagen voordat de wijziging intreedt, bekend op de wijze zoals omschreven in artikel 11.2 van deze Algemene Voorwaarden. De Klant heeft het recht zijn Abonnement uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de bekendmaking van de wijziging op te zeggen, op deze wijze zoals in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

Artikel 13 Verwerking persoonsgegevens

 • 1. De Gemeente houdt zich bij het verwerken van een Aanvraag of het uitvoeren van een Abonnement of Aansluitingsovereenkomst aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • 2. De Gemeente verwerkt voor een Aanvraag of het uitvoeren van een Abonnement of Aansluitingsovereenkomst alleen persoonsgegevens van de Klant, die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de Aanvraag en de uitvoering van de betreffende overeenkomst en de gegevens die de Gemeente op grond van wettelijke verplichtingen moet bewaren. Hieronder zijn – afhankelijk van de Dienst – in ieder geval de naam en adresgegevens van de Klant en de eventuele betaalgegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

 • 3. Op de gegevensverwerking door de Gemeente is het privacybeleid van de Gemeente van toepassing, vindbaar op www.edam-volendam.nl/privacy-bescherming-persoonsgegevens. Hierin wordt onder meer uitgelegd of en hoe de Klant of andere betrokkene gebruik kan maken van zijn wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Gemeente.

Artikel 14 Regeling van geschillen

 • 1. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomsten waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn, kunnen zowel door de Klant die niet beroep- of bedrijfsmatig handelt, als door de Gemeente, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en bellen. Voor informatie over de geschillencommissie en de regels en voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil, zie www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/nlconnect-internet-tv-en-bellen, of telefoonnummer (070) 310 53 10. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen als de Klant het geschil eerst binnen twee maanden na het ontstaan van zijn/haar klacht schriftelijk of per e-mail aan de Gemeente heeft voorgelegd en de Klant en de Gemeente niet samen tot een oplossing komen. De Klant moet het geschil uiterlijk 12 maanden nadat de klacht bij de Gemeente is ingediend, aan de geschillencommissie hebben voorgelegd. De beslissing van de geschillencommissie is zowel voor de Klant als voor de Gemeente bindend.

 • 2. Geschillen met een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden, als zij niet onderling kunnen worden opgelost, door de Klant of de Gemeente voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.

 • 3. Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die verband houden met of voortvloeien uit een Aanvraag, Abonnement of Aansluitingsovereenkomst.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1. De Algemene Voorwaarden CAI van 20 december 2022 worden ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Algemene voorwaarden CAI Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 23 mei 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Bijlage als bedoeld in artikel 11 – Tarievenlijst

De bedragen zijn geldend vanaf 1 januari 2023 en inclusief BTW.

a.

eenmalige aansluitkosten (onverminderd artikel 4 lid 4)

€ 466,94

b.

heraansluitkosten

€ 53,26

c.

abonnementsbedrag per jaar

€ 112,07

d.

voorrijkosten, indien blijkt dat de storingsoorzaak is gelegen buiten CAI-aansluiting (bijvoorbeeld tv-toestel, video, snoer of extra aansluitingen)

€ 21,02

e.

overige tarieven

Niet vermelde kosten, werkzaamheden worden geoffreerd op basis van de werkelijke kosten. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van offerte.