Ondermandaatbesluit directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem gemeente Doesburg 2022

Geldend van 09-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 05-10-2022

Intitulé

Ondermandaatbesluit directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem gemeente Doesburg 2022

De directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem,

 • 1.

  gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

 • 2.

  gelet op de gemeenschappelijke regeling ODRA

 • 3.

  gelet op het algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem – gemeente Doesburg 2022

Besluit:

 • 1.

  Aan de (waarnemende) managers van Omgevingsdienst Regio Arnhem op te dragen:

De uitoefening van de bij bovengenoemde mandaatbesluiten aan de directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem toegekende bevoegdheden;

De ondertekening van stukken bij de uitoefening van de onder A genoemde bevoegdheden;

 • 1.

  Te bepalen dat de onder 1 genoemde bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig de hierboven genoemde mandaatbesluiten.

 • 1.

  Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing met mandaat gelijkgesteld:

 • 2.

  de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en

 • 3.

  de machtiging om (feitelijke) handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Het volgende te bepalen:

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “ondermandaatbesluit directeur ODRA gemeente Doesburg 2022”

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop deze wordt bekendgemaakt en heeft terugwerkende kracht ten aanzien van elke beslissing, die in de periode tot 5 oktober 2022 tot de dag van inwerkingtreding is genomen door gemandateerde die aan dit besluit de bevoegdheden ontleent om die beslissing in mandaat te nemen. Een dergelijke beslissing is daarmee van rechtswege bekrachtigd.

 • 3.

  Dat tegelijkertijd schriftelijk het “ondermandaatbesluit directeur ODRA - gemeente Doesburg, januari 2020 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem

De heer R.M. Vlaander

2 januari 2023