Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rozendaal 2023

Geldend van 02-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rozendaal 2023

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de ministeriele regeling Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

Besluit:

Vast te stellen: de navolgende

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rozendaal 2023

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend:

 • leges, met uitzondering van het gemeentelijk aandeel in het onder titel 1 onderdeel 1.2.5.1 en 1.2.5.2 van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Niet van toepassing op gemeente Rozendaal.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de toepasselijke, in artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Intrekking Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Niet van toepassing op gemeente Rozendaal.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rozendaal 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 16 mei 2023

Klaas Schaap,

griffier

Ester Weststeijn,

burgemeester