Verordening nadeelcompensatie waterschap Aa en Maas 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening nadeelcompensatie waterschap Aa en Maas 2023

Het algemeen bestuur van het waterschap Aa en Maas 18 november 2022

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 20 september 2022

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening nadeelcompensatie waterschap Aa en Maas 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade indient;

 • b.

  bestuursorgaan: het bestuursorgaan van het waterschap dat bevoegd is te beslissen op de aanvraag om tegemoetkoming in schade;

 • c.

  belanghebbenden:

  • -

   degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid, van de Omgevingswet is gesloten, en

  • -

   als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals geregeld in artikel 13.3d van de Omgevingswet: de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht.

 • d.

  adviseur: een door het bestuursorgaan aan te wijzen deskundige;

 • e.

  adviescommissie: een schadebeoordelingscommissie, bestaande uit meerdere adviseurs.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening heeft betrekking op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waarvan de aanvrager stelt dat die wordt veroorzaakt door een bestuursorgaan van het waterschap;

 • 2. Deze verordening heeft geen betrekking op aanvragen om schadevergoeding waarop een bijzondere schadevergoedingsregeling van toepassing is.

Artikel 3. Inschakeling van een adviseur of adviescommissie

 • 1. Advies bij een adviseur of adviescommissie wordt slechts ingewonnen voor zover dat noodzakelijk is om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen.

 • 2. Advies als bedoeld in het eerste lid, wordt niet ingewonnen als:

  • a.

   de aanvraag kennelijk ongegrond is, omdat zich kennelijk een weigeringsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4:126, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   de schade kennelijk niet kan worden toegerekend aan een door een bestuursorgaan van het waterschap genomen besluit of verrichte handeling;

  • c.

   naar het oordeel van het bestuursorgaan in de ambtelijke organisatie voldoende deskundigheid voor de beoordeling van de aanvraag aanwezig is.

 • 3. Het besluit om de aanvraag af te wijzen zonder inschakeling van een adviseur of adviescommissie wordt genomen binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag, onderscheidenlijk binnen acht weken nadat de termijn verstreken is gedurende welke de aanvrager de aanvraag kon aanvullen.

Artikel 4. Werkwijze van de adviseur of adviescommissie

 • 1. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie stelt de aanvrager, het bestuursorgaan en de belanghebbenden in de gelegenheid een toelichting te geven, dan wel een standpunt over de aanvraag kenbaar te maken.

 • 2. Indien dit voor het uitbrengen van het advies nodig is, wordt door de adviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse bezichtigd. Het tijdstip waarop deze plaatsopneming plaatsvindt wordt bepaald door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie

 • 3. Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie een concept daarvan aan het bestuursorgaan, aan de aanvrager en aan de belanghebbenden.

 • 4. De aanvrager, het bestuursorgaan en de belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen een door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie te bepalen termijn, na de toezending van het conceptadvies schriftelijk hierop te reageren;

 • 5. Na het verstrijken van de in het vierde lid bedoelde termijn brengt de adviseur of de adviescommissie, een advies uit aan het bestuursorgaan, waarbij de ingediende reacties zijn betrokken.

Artikel 5. Uitbetaling

Bij geheel of gedeeltelijke toewijzing van een aanvraag om schadevergoeding wordt de toegewezen schadevergoeding uiterlijk betaald bij het onherroepelijk worden van het besluit op de aanvraag om schadevergoeding.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat de Omgevingswet en titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht in werking treden;

 • 2. Op het in lid 1 genoemde tijdstip wordt de Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas 2015 ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening nadeelcompensatie waterschap Aa en Maas 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn openbare vergadering van 18 november 2022,

De secretaris,

Pieter Sennema

De dijkgraaf,

Mario Jacobs