Mandaat Regeling opvang ontheemden Oekraïners (RooO)

Geldend van 31-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Mandaat Regeling opvang ontheemden Oekraïners (RooO)

De burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard;

Gelet op:

 • *

  De Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO);

 • *

  Titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat het wenselijk is om binnen de gemeentelijke organisatie bevoegdheden op te dragen om uitvoering te geven aan de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

besluit:

Artikel 1 Verlening mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan de Teammanager Dienstverlening – Participatie/SDV en de consulent Werk en Inkomen van de gemeente Krimpenerwaard verleent de burgemeester:

 • mandaat voor het nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht alsmede, machtiging voor het verrichten van andere rechtshandelingen en feitelijke handelingen ter uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in de Regeling opvang ontheemde Oekraïners,

 • 2. Aan de Directeur Sociaal Maatschappelijk Domein, Teammanager Dienstverlening- Participatie/ SDV, adviseur juridische zaken, de (senior) beleidsmedewerkers, de (senior) juridisch adviseur en de medewerkers van het team Juridisch zaken (bedrijfsvoering) verleent de burgemeester:

 • mandaat, volmacht en machtiging voor het vertegenwoordigen van het college in de bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure, en het behandelen van klachten voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden in het eerste lid.

 • 3. De bevoegdheden in het tweede lid worden verleend met dien verstande dat de persoon die betrokken is bij het besluitvormingsproces van bezwaarschriften en het in rechte optreden in beroep of hoger beroep, niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

 • 4. Aan de teammanager Dienstverlening – Participatie/SDV, indien en voor zover het advies van de commissie bezwaarschriften geheel wordt overgenomen, alsmede aan de Directeur Sociaal Maatschappelijk Domein indien het advies van de commissie bezwaarschriften niet wordt overgenomen, dan wel indien het bezwaarschrift zich richt tegen een besluit dat door de burgemeester zelf is genomen (dus niet in mandaat is ondertekend), verleent de burgemeester:

 • mandaat tot het besluiten op bezwaarschriften voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden in het eerste lid.

Artikel 2 – Inwerkingtreding

Dit besluit treedt, na publicatie, in werking en werkt terug tot en met 1 april 2022.

Artikel 3 - Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat Regeling opvang ontheemden Oekraïners (RooO).

Ondertekening

Krimpenerwaard, 22 mei 2023

Burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard

P.J. Bouvy-Koene