Beleidsregels subsidie ‘Oost-Groningen bespaart energie’ Westerwolde

Geldend van 31-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleidsregels subsidie ‘Oost-Groningen bespaart energie’ Westerwolde

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van artikel 7 uit de ASV

Artikel 1 Een subsidie kan worden verleend als het wordt aangevraagd door:

 • 1. Huiseigenaren van de gemeente Westerwolde die middels een energiescan kunnen aantonen dat ze energiebesparende maatregelen nodig hebben;

Artikel 2 Om voor een basissubsidie van € 350,- euro in aanmerking te komen, moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1. De woning is in eigendom van de aanvrager.

 • 2. De aanvrager is een natuurlijk persoon die ingeschreven staat op het adres van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3. De woning moet staan in de Gemeente Westerwolde.

 • 4. De woning moet gebouwd zijn voor 1996.

 • 5. Er moet een energiescan (een EPA advies of een advies gelijkwaardig aan een EPA advies) gedaan zijn op de woning.

 • 6. Er moet minimaal één van de volgende maatregelen genomen worden:

  • 40m2 vloerisolatie met een minimale Rc waarde 3.5 m2K/W;

  • 20m2 gevelisolatie van minimaal Rc 3.5 m2 K/W;

  • 30m2 spouwmuurisolatie van minimaal Rc 1.6 m2 K/W;

  • 30m2 dakisolatie van minimaal Rc 3.5 m2 K/W en/of

  • 5m2 glas van minimaal HR++.

Artikel 3 Om in aanmerking te komen voor de extra subsidie moet de aanvraag aan 1 of beide van de volgende voorwaarden voldoen. Voor beide voorwaarden geldt een opslag van € 150,- euro.

 • 1. Het verzamelinkomen ligt onder de 130% van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2023 is dit:

  • Gehuwden of samenwonende mensen tot AOW gerechtigde leeftijd € 2.109,48

  • Alleenstaand of alleenstaande ouders met kinderen tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.476,64

  • Gehuwden of samenwonenden vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 2.231,89

  • Alleenstaand of alleenstaande ouders vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1.643,38

  Hiervoor dient een (gratis) inkomensverklaring van de Belastingdienst te worden aangeleverd.

 • 2. Er worden minimaal 2 labelstappen gedaan met een resultaat van minimaal label C.

Artikel 4 Procedure van indienen en beoordelen aanvragen:

 • 1. Inwoners moeten het aanvraagformulier indienen voor een subsidie. Dit aanvraagformulier mag zowel digitaal als fysiek worden ingevuld.

 • 2. Na de beoordeling ontvangt de aanvrager uiterlijk binnen 20 werkdagen het besluit.

 • 3. Als de subsidie wordt toegekend, wordt het bedrag circa 4 weken na bekendmaking overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer.

 • 4. Aanvragers dienen de facturen en/of bonnen te bewaren tot 1 januari 2024.

 • 5. Er wordt middels een steekproef gecontroleerd of de werkzaamheden aan de woning uitgevoerd zijn.

 • 6. In totaal is er € 150.000,- te besteden. De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien het subsidieplafond wordt overschreden. Voor de aanvragen geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt en bij gelijke binnenkomst wordt er geloot.

Artikel 5 Hoogte subsidie ‘Oost- Groningen bespaart energie’ Westerwolde

 • 1. De basissubsidie is € 350,- euro.

 • 2. De aanvullende subsidies zijn 2 x € 150,- euro.

 • 3. Totaal kan er maximaal een subsidie verkregen worden van € 650,- euro.

Artikel 6 Slotbepaling

In die gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien kan het college nadere besluiten nemen en afwijken van wat in deze beleidsregels is bepaald.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.

 • 2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ”Beleidsregels subsidie ‘Oost-Groningen bespaart energie’ Westerwolde”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college op 16 mei 2023.

J. Velema

Burgemeester

H. Scheper

gemeentesecretaris