Regeling vervallen per 01-01-2025

Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein 2023

Geldend van 27-05-2023 t/m 31-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2023

Intitulé

Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein 2023

Het college van de gemeente IJsselstein,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

Reikwijdte

Deze beleidsregel is een tijdelijke aanvulling op artikel 5 lid 1 en 4 van de Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2018.

Artikel 1. Draagkracht en vermogen

  • 1. Voor aanvragen bijzondere bijstand van inwoners van de gemeente wordt de inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm gehanteerd.

  • 2. De overige bestaande draagkrachtregels voor inkomen en vermogen blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 2. De wijze en het moment van aanvragen

  • 1. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 mei 2023 via het aanvraagformulier van de bijzondere bijstand. Aanvragen die beoordeeld worden met toepassing van deze beleidsregel kunnen tot uiterlijk 1 januari 2024 worden ingediend.

  • 2. Een aanvraag die wordt ingediend vóór 1 mei 2023, maar ziet op de periode vanaf 1 mei 2023 wordt beoordeeld op basis van deze beleidsregel.

  • 3. Aanvragen die zijn ingediend na 1 mei 2023, maar waarvan de kosten al gestart zijn vóór 1 mei 2023 worden beoordeeld op basis van deze beleidsregel.

  • 4. Ingeval een belanghebbende een herziening vraagt van een lopende draagkrachtberekening wordt de draagkracht herzien vanaf 1 mei 2023. De lopende draagkrachtperiode wordt niet gewijzigd.

Artikel 3. Duur en inwerkingtreding beleidsregels

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking, werkt terug tot 1 mei 2023 en vervalt op 1 januari 2025.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein 2023.

Ondertekening

Vastgesteld op 9 mei 2023.

Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken

secretaris

mr. P.J.M. van Domburg

burgemeester