Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Gooise Meren

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Gooise Meren

De burgemeester van de gemeente Gooise Meren,

Gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overwegende dat:

het wenselijk is om gemeentelijke invulling te geven aan een aantal bevoegdheden dat is opgenomen in de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne

besluit vast te stellen de Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Gooise Meren.

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. Regeling

Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO)

b. Belanghebbende

De ontheemde bedoeld in artikel 1, sub c, van de RooO

c. Gezin

Tot een gezin behoren:

 • echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners;

 • hun minderjarige kinderen mits zij ongehuwd en van hun afhankelijk zijn;

 • de vader, moeder of andere volwassene die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen.

d. Gemeentelijke opvang

Een opvanglocatie als bedoeld in artikel 2, sub h, van de Regeling

e. Particuliere opvang

Een opvanglocatie als bedoeld in artikel 2, sub i, van de Regeling

f. Locatiemanager

De persoon die is belast met de coördinatie op de gemeentelijke opvanglocatie

g. Leefgeld

De financiële toelage als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b, van de Regeling

h. Inkomen

Onder inkomen wordt verstaan:

 • Inkomen uit arbeid;

 • Inkomen uit pensioen;

 • Inkomen uit alimentatie;

 • Inkomen uit uitkering wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Artikel 2 Recht op leefgeld

 • 1. De belanghebbende heeft recht op leefgeld

  • a.

   indien hij is ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij de gemeente Gooise Meren en in het bezit is van een Burgerservicenummer; en

  • b.

   verblijft in een gemeentelijke opvanglocatie of in een particuliere opvang.

 • 2. De belanghebbende heeft geen recht op leefgeld

  • a.

   indien hij verblijft in een door hemzelf gehuurde of gekochte woning;

  • b.

   ook de Nederlandse nationaliteit bezit;

  • c.

   op grond van de wet zijn vrijheid is ontnomen; of

  • d.

   tijdelijke bescherming op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie is geweigerd.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1. De gemeente verstrekt op aanvraag van de belanghebbende leefgeld aan de belanghebbende en zijn gezin.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend via het formulier dat daarvoor door of namens de burgemeester is vastgesteld.

Artikel 4 Beëindigen van leefgeld

 • 1. Indien de belanghebbende of een gezinslid een inkomen heeft dat hoger is dan de voor het gezin geldende hoogte van het gezamenlijke bedrag aan leefgeld, wordt het leefgeld van het hele gezin beëindigd.

 • 2. Het leefgeld wordt beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarop voor het eerst inkomen is ontvangen.

 • 3. Indien de belanghebbende kan aantonen dat het inkomen lager is dan de voor het gezin geldende hoogte van het gezamenlijke bedrag aan leefgeld, dan wordt het verschil betaald.

 • 4. Wanneer de belanghebbende stopt met werken is er niet automatisch opnieuw recht op leefgeld. Belanghebbende moet een nieuwe aanvraag indienen.

Artikel 5 Vertrek uit de opvanglocatie

 • 1. Tijdelijk vertrek bestaat maximaal uit 28 dagen. Het leefgeld wordt beëindigd indien de belanghebbende langer dan 28 dagen niet in de opvangvoorziening is verschenen zonder de locatiemanager hiervan op de hoogte te stellen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van vaststelling dat de belanghebbende afwezig is.

 • 2. Geplande afwezigheid moet vooraf worden gemeld. In gemeentelijke opvanglocatie wordt dit gemeld aan locatiemanager en bij particuliere opvang dient de belanghebbende zich bij de gemeente te melden.

Artikel 6 Vrijwilligersvergoeding

 • 1. De belanghebbende die structureel vrijwilligerswerk verricht op een gemeentelijke opvanglocatie krijgt een vrijwilligersvergoeding van €14,- per week indien aan de volgende voorwaarden is voldaan

  • a.

   de werkzaamheden zijn minimaal 4 uur per week;

  • b.

   gedurende minimaal 1 maand;

  • c.

   de minimale leeftijd is 16 jaar.

 • 2. De locatiemanager bepaalt namens de burgemeester de vrijwilligersplekken en werkzaamheden en wijst deze in wisselende samenstelling toe aan belanghebbenden die op de opvanglocatie verblijven met inachtneming van artikel 11a van de Regeling.

 • 3. Vrijwilligerswerk uitgevoerd voor en in opdracht van andere partijen komt niet in aanmerking voor vergoeding door de gemeente Gooise Meren.

 • 4. Incidentele werkzaamheden worden niet beschouwd als vrijwilligerswerk en komen niet in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding.

Artikel 7 Terugvorderen en verrekenen

De burgemeester kan de verstrekkingen geheel of gedeeltelijk intrekken en de kosten die teveel of ten onrechte zijn verstrekt, terugvorderen of verrekenen indien deze ten onrechte of tot een te hoog bedrag zijn verstrekt aan de belanghebbende.

Artikel 8 Langdurig verblijf in (zorg)instelling

De belanghebbende die ten minste 4 weken onafgebroken verblijf heeft in een zorginstelling in de gemeente Gooise Meren krijgt een vergoeding voor kleding en persoonlijke uitgaven als bepaald in artikel 10, lid 7, van de Regeling.

Artikel 9 Inlichtingenplicht

De belanghebbende verstrekt binnen een termijn van 7 dagen na het wijzigen van de situatie de inlichtingen die van invloed kunnen zijn op het recht op en de hoogte van het leefgeld. De belanghebbende verstrekt in ieder geval inlichtingen die betrekking hebben op de aanvaarding of wijzigingen van betaald werk, het verkrijgen van een uitkering, verhuizing binnen de gemeente, vertrek uit de gemeente, tijdelijk verblijf buiten de gemeente en wijzigingen in zijn gezinssituatie.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking per 1 augustus 2023.

 • 2. Artikel 6 treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 december 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Gooise Meren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Gooise Meren, in de vergadering van 23 mei 2023.

burgemeester,

drs. H.M.W. ter Heegde

gemeentesecretaris,

M. Voorhorst