Het incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen gemeente Assen 2019

Geldend van 26-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Het incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen gemeente Assen 2019

De ambtenaar aangewezen ingevolge artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet

(De invorderingsambtenaar van de gemeente Assen);

 • overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen;

 • gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, Invorderingswet 1990, en de belastingverordeningen van de gemeente Assen;

besluit:

vast te stellen het:

Het incassoreglement automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Assen

(Het incassoreglement Assen)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de rekeninghouder, ten gunste van de rekening van de gemeente Assen.

 • Aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen: aanslagbiljet dat kan bestaan uit meer dan één belastingsoort.

 • Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven.

 • Belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.

 • Belastingschuldige: natuurlijke persoon of rechtspersoon, welke is aangeslagen voor één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Assen.

 • Vervaldag: laatste dag van de betaaltermijn.

 • Incassant: de gemeente Assen.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de belastingschuld van de rekeninghouder gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren zoals in de belastingverordening van de gemeente Assen is opgenomen.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen waarvoor automatische incasso mogelijk is

In de automatische incasso zijn de gemeentelijke belastingen opgenomen welke vermeld staan op het gecombineerde aanslagbiljet van de gemeente Assen:

 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB);

 • Afvalstoffenheffing;

 • Rioolheffing;

 • Toeristenbelasting.

Artikel 4 Aanmelding automatische incasso

Aanmelding voor automatische incasso vindt plaats door:

 • a.

  Een schriftelijke machtiging af te geven. Een machtigingsformulier is op de volgende manieren te verkrijgen;

 • Zie hiervoor de website van uw gemeente. U wordt dan doorgelinkt naar de website van Aa en Hunze waarbij u een machtigingsformulier kunt invullen.

 • Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden opgestuurd naar afdeling Belastingen, Postbus 93,

 • 9460 AB Gieten. E-mail: gemeente@aaenhunze.nl

 • b.

  Digitaal machtigen via de digitale belastingbalie van de gemeente Assen (volgens procedure DigiD).

Artikel 5 Voorwaarden automatische incasso

 • 1.

  De verzoeker kan via de digitale belastingbalie een machtiging voor automatische incasso afgeven.

 • 2.

  De afgegeven machtiging blijft tot wederopzegging gelden.

 • 3.

  Verzoeker is verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening zodat de automatische incasso tijdig en volledig kan plaats vinden.

 • 4.

  Indien dat rekeningnummer later wijzigt, deelt verzoeker dat direct, schriftelijk of via de digitale belastingbalie, mede aan incassant, zodat de automatische incasso via de nieuwe rekening kan doorlopen.

 • 5.

  Incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 6 Opschorting van de automatische incasso

 • 1.

  Bij een verzoek om kwijtschelding wordt de automatische incasso opgeschort tot er een beslissing op het kwijtscheldingsverzoek is genomen. Belastingschuldige kan incassant verzoeken de automatische incasso niet op te schorten in afwachting van de beslissing op het verzoek om kwijtschelding.

 • 2.

  Bij bezwaar tegen de aanslag kan voor het gedeelte waartegen bezwaar wordt gemaakt, uitstel van betaling worden aangevraagd bij de invorderingsambtenaar. De automatische incasso wordt voor dat betreffende deel opgeschort.

Artikel 7 Termijnen en bedragen

 • 1.

  De automatische incasso vindt plaats in het in de belastingverordening genoemde aantal termijnen.

 • 2.

  Indien een machtiging tot automatische incasso wordt afgegeven wanneer al één of meer termijnen van de aanslag zijn verstreken, dan zal incasso plaatsvinden inde resterende termijnen voor het betreffende belastingjaar.

 • 3.

  Indien een termijnbedrag door verzoeker wordt teruggeboekt of een termijn niet kon worden geïncasseerd zal het niet geïncasseerde bedrag in de eerstvolgende termijn worden geïncasseerd.

 • 4.

  Bij automatische incasso wordt de vermindering verrekend met de laatste termijn (dus niet verdeeld/verminderd over de resterende termijnen).

Artikel 8 Beëindigen van de automatische incasso

1. Het intrekken van de machtiging tot automatische incasso kan alleen schriftelijk, of via de digitale belastingbalie van de gemeente Assen.

2. De automatische incasso wordt door incassant voor die betreffende aanslag gedeactiveerd indien de automatische incasso gedurende twee achtereenvolgende pogingen niet slaagt. Het resterende openstaand bedrag is dan direct invorderbaar.

Artikel 9 Gevolgen van de beëindiging van de automatische incasso

Indien de automatische incasso door verzoeker, door incassant of van rechtswege wordt beëindigd vervallen de resterende incassotermijnen. Verzoeker valt dan terug naar de in de belastingverordening genoemde betaaltermijnen.

Artikel 10 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de automatische incasso beëindigen door middel van het intrekken van de machtiging.

Artikel 11 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van een echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap/gezamenlijke huishouding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer moet worden geïncasseerd van het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige z.s.m. een nieuwe machtiging af te geven of de machtiging in te trekken.

Artikel 12 Verhuizing

 • 1.

  Verhuizingen van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Bij verhuizingen naar een andere gemeente dient de belastingschuldige na de laatste incassotermijn van het afschrijvingstijdvak de incasso zelf te beëindigen.

Artikel 13 Wijziging rekeningnummer incasso

Wijzigingen van het rekeningnummer moeten altijd direct worden gemeld. Dit kan zowel schriftelijk (door middel van een wijzigingsformulier), als via de website ( DigiD).

Artikel 14 Terug storting

 • 1.

  Indien de rekeninghouder het niet eens is met het afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij/zij op de wijze zoals voorgeschreven door de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op de rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terug storting moet gegeven worden binnen 56 dagen na boekingsdatum zoals die genoemd wordt op de afrekening van de bankinstelling.

Artikel 15 Betalingen en verrekeningen buiten de automatische incasso

Betalingen buiten de automatische incasso om en verrekeningen worden verwerkt in de resterende termijnen voor automatische incasso.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • Tegelijkertijd komt het ‘incassoreglement Assen 2010’ te vervallen

 • Dit reglement kan worden aangehaald als Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen van de gemeente Assen 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 2 september 2019

De invorderingsambtenaar van de gemeente Assen

De heer A. Vos

Teamleider Belastingen SDA