Regeling vervalt per 31-12-2024

Regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie

Geldend van 30-05-2023 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2023

Intitulé

Regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie

Intitulé

Regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN:

In aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018(ASVL);

Gelet op de ASVL 2018, artikel 2, lid 1;

Gelet op het door het College vastgestelde Collegeprogramma ‘’Nu investeren in de toekomst: vergroenen, verbinden, verwaarden’’

Gelet op de Gemeentewet artikel 156;

Gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten

De volgende regeling vast te stellen: Regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie. Geldend van 01-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. Activiteit: het ontplooien van innovatieve activiteiten (projecten) die binnen de gemeente Leeuwarden worden uitgevoerd op het gebied van circulaire economie en duurzame energie.

b. Circulaire economie: systeem waarin grondstoffen en (onderdelen van) producten zoveel mogelijk worden hergebruikt of biologisch worden afgebroken in de natuur.

c. Duurzame energie:

a. duurzame energieproductie;

b. energie-innovatie in de bebouwde omgeving;

c. energie uit reststromen.

d. Innovatie:

a. experimentele ontwikkeling van een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuw procedé;

b. het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, diensten of procedés in de circulaire economie of energietransitie.

e. Subsidie aanvraag: de aanvraag voor een onderbouwde financiële bijdrage gerelateerd aan de subsidiabele kosten;

f. Subsidiabele kosten: de kosten die rechtstreeks aan de te ondernemen activiteit zijn toe te rekenen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op projecten van kennisinstellingen en bedrijven gericht op innovatie en samenwerking op het gebied van circulaire economie en duurzame energie.

Artikel 3. Aanvraag: wanneer en hoe indienen, verleningsbeschikking, voorschot

1. Aanvragen voor subsidie worden bij het College van burgemeester en wethouders ingediend voor aanvang van de activiteit.

2. Voorafgaand aan het doen van een aanvraag treedt de aanvrager in overleg met de gemeente Leeuwarden.

3. Aanvrager maakt gebruik van het door de gemeente Leeuwarden beschikbaar gestelde format voor projectomschrijving en aanvraagformulier.

4. Bij het indienen van een aanvraag worden de volgende gegevens overlegd, het aangeleverde format voor projectenomschrijving kan hierbij gehanteerd worden als vertrekpunt:

a. een activiteitenplan waaruit het volgende blijkt:

- Het aangevraagde subsidiebedrag; en

- De omschrijving, aanleiding, doelstelling, motivering en te verwachten effecten van de activiteit.

b. een sluitende en naar het oordeel van het college voldoende gespecificeerde en toegelichte begroting van inkomsten en uitgaven, inclusief een urenspecificatie.

5. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de formele aanvraag.

6. Uiterlijk één maand na uiterlijke datum van indiening wordt op de aanvraag beschikt door middel van een verleningsbeschikking.

7. Gelijktijdig met de verleningsbeschikking als genoemd, wordt desgevraagd een voorschot van ten hoogste 80% van het gevraagde subsidiebedrag verstrekt.

8. De activiteiten worden binnen één jaar na de verleningsbeschikking uitgevoerd.

9. Eventueel uitstel van één jaar kan, op basis van gegronde redenen en in overleg met de subsidieverstrekker, voor het bereiken van de in de beschikking opgenomen einddatum worden verleend. Hiertoe wordt een schriftelijk verzoek ingediend.

Artikel 4. Weigeringsgronden

De subsidieaanvraag wordt onder andere geweigerd, indien:

a. de aanvraag buiten het toepassingsbereik van deze regeling valt;

b. de aanvrager ten tijde van de subsidieaanvraag niet in de gemeente Leeuwarden is gevestigd of zich niet binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie in de gemeente Leeuwarden zal vestigen;

c. aan de aanvrager in hetzelfde kalenderjaar reeds een subsidie uit het Innovatiefonds heeft aangevraagd en deze subsidie (deels) is verleend;

d. de aanvrager of een rechtspersoon waarin aanvrager beslissende invloed kan uitoefenen een uit het Innovatiefonds gesubsidieerde activiteit uit voorgaande jaren in strijd met een verplichting daartoe uit hoofde van een beschikking of deze regeling financieel niet heeft verantwoord;

e. het project niet wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen;

f. voor hetzelfde of nagenoeg vergelijkbaar project onder deze regeling een subsidie is verleend;

g. het project niet in de gemeente Leeuwarden wordt uitgevoerd;

h. het project geen bijdrage levert aan de realisatie van werkgelegenheid in de gemeente Leeuwarden.

i. met de subsidieverlening het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 5. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

1. Het financiële subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

2. De minimale subsidiabele kosten per aanvraag bedragen € 12.500,-;

3. Per aanvraag wordt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten als subsidie verleend tot een maximaal bedrag van € 25.000,-;

4. De subsidie kan worden aangevraagd als een éénmalige bijdrage in de kosten of als garantiesubsidie.

5. Als eigen interne uren worden opgevoerd als cofinanciering wordt er gewerkt met een vast uur bedrag van € 45.

Artikel 6. Vaststelling van de subsidie

1. Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt overlegd:

a. een inhoudelijk eindverslag over de realisatie van het project waaruit tenminste blijkt in welke mate de doelstelling(en) en de verwachtte effecten van de activiteit behaald zijn;

b. specificatie en de hierbij behorende bewijzen van de gemaakte kosten overeenkomstig de ingediende begroting;

c. benodigde bewijzen ter onderbouwing van de gerealiseerde werkgelegenheid;

d. als aanvullende voorwaarde bij de subsidievaststelling kan worden verzocht om een verklaring van een accountant;

2. bij de behandeling van het verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie bestaat de mogelijkheid dat overgegaan zal worden tot een verificatieonderzoek door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke accountant. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek wordt vervolgens het definitieve subsidiebedrag vastgesteld;

3. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 12 weken nadat de aanvraag tot vaststelling is ingediend. Het besluit geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

4. Indien binnen één jaar na de in de verleningsbeschikking genoemde einddatum van het project geen aanvraag tot vaststelling is ingediend, kan de subsidie ambtshalve vastgesteld worden op € 0,00.

5. In het geval het reeds verstrekte bedrag hoger is dan het bedrag van de vaststelling, dan vindt terugvordering van het teveel verstrekte bedrag plaats.

Artikel 7. Intrekken oude regeling

De “Regeling Innovatiefonds’’ geldend van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Overgangsrecht

Subsidieaanvragen die op basis van de “Regeling innovatiefonds” zijn ingediend of subsidies die onder deze regeling zijn verleend, worden in het geheel afgewikkeld conform laatstgenoemde regeling, welke aldus voor de betreffende verleningen van toepassing blijft.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking één dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie”.

Ondertekening

Leeuwarden, 9 mei 2023,

Het college van burgemeester en wethouders.