Aanwijzingsbesluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit gemeente Nijmegen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit gemeente Nijmegen

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 28 september 2022;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juli 2022

Gelet op artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet

Besluit vast te stellen: Aanwijzingsbesluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit gemeente Nijmegen

Artikel 1 Participatie verplicht

  • 1. Voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die zijn opgenomen in het Besluit Lijst bindend advies raad bij omgevingsvergunning Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA), is participatie van en overleg met derden verplicht.

  • 2. In het Participatiebeleid voor het ruimtelijk domein van de gemeente Nijmegen is aangegeven op welke wijze de participatie wordt uitgevoerd.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.

  • 2. De citeertitel is: Aanwijzingsbesluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit gemeente Nijmegen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 28 september 2022

De raadsgriffier,

Drs. S.J. Ruta

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

Toelichting

In artikel 16.55 lid 7van de Omgevingswet is vastgelegd dat de gemeenteraad gevallen van activiteiten kan aanwijzen waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Met dit besluit maken wij van deze mogelijkheid gebruik.

Niet voor alle aanvragen om een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is participatie verplicht. Participatie is alleen verplicht voor die activiteiten waarbij de raad een bindend adviesrecht heeft.

Tegelijk met het vaststellen van dit besluit, wordt het Participatiebeleid voor het ruimtelijk domein in de raad vastgesteld. Hierin is beschreven op welke wijze participatie uitgevoerd moet worden.