Beleidsregels studietoeslag Midden-Groningen

Geldend van 29-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 31-03-2022

Intitulé

Beleidsregels studietoeslag Midden-Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op:

• titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

• artikel 36b Participatiewet (Pw);

overwegende dat het college het nodig vindt kaders te maken voor de studietoeslag;

besluit vast te stellen de Beleidsregels studietoeslag gemeente Midden-Groningen:

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: een verzoek om studietoeslag als bedoeld in artikel 36b lid 1 Pw

 • b.

  AMvB: Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • d.

  Pw: Participatiewet

 • e.

  Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 • f.

  WSF: Wet studiefinanciering 2000

 • g.

  WTOS: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 2. Structurele medische beperking

 • 1.

  Ziekte of gebrek: een fysieke of psychische ziekte of beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek, zo ernstig dat daardoor die persoon structureel niet in staat is naast de studie inkomsten te verwerven.

 • 2.

  Structureel: als er binnen een periode van 12 maanden na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de ziekte of medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomsten mee te verwerven.

Artikel 3. Voorwaarden

Er bestaat recht op studietoeslag als belanghebbende:

 • a.

  als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat is naast de studie inkomsten te ververwerven; en

 • b.

  studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF of een tegemoetkoming krijgt op grond van de WTOS. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder; en

 • c.

  geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor studietoeslag wordt ingediend via het aanvraagformulier studietoeslag Midden-Groningen.

 • 2.

  Belanghebbende verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

  a. een bewijs van de ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een

 • tegemoetkoming op grond van de WTOS;

  b. bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding

 • blijkt.

 • 3.

  Belanghebbende kan bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom belanghebbende niet kan werken naast de studie.

Artikel 5. Toekennen en uitbetalen

 • 1.

  Als door het college is vastgesteld dat recht op studietoeslag bestaat, wordt de studietoeslag toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 wordt studietoeslag met terugwerkende kracht ook toegekend over een periode die is gelegen voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend als:

  a. belanghebbende daarom verzoekt; en

  b. belanghebbende over deze periode aantoonbaar voldoet aan de voorwaarden voor het

 • recht op studietoeslag;

 • 3.

  In afwijking van lid 2 wordt studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen:

  a. voor 1 april 2022;

  b. meer dan 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om

 • studietoeslag heeft ingediend.

 • 4.

  De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 • 5.

  De studietoeslag die met terugwerkende kracht wordt toegekend, wordt na toekenning als een bedrag ineens uitbetaald.

Artikel 6. Hoogte studietoeslag

De hoogte van de studietoeslag is gelijk aan de bedragen genoemd in artikel 7a van de AMvB.

Artikel 7. Medisch advies

 • 1.

  Het college is verplicht een medisch advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige voor de beoordeling of er sprake is van een ziekte of gebrek waardoor structureel geen inkomen verworven kan worden.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan het college alleen in deze situaties een medisch advies achterwege laten als:

 • a.

  direct duidelijk is dat er recht bestaat op studietoeslag gelet op de ernst/aard van de ziekte of het gebrek;

 • b.

  eerder recht op studietoeslag was en de toeslagonderbreking korter dan 3 maanden is geweest én er geen redenen zijn om te veronderstellen dat de medische situatie gewijzigd is;

 • c.

  vaststaat dat door belanghebbende geen studiefinanciering op grond van de WSF of tegemoetkoming op grond van de WTOS wordt ontvangen;

 • d.

  belanghebbende recht heeft op een Wajong uitkering;

 • e.

  belanghebbende werkt naast de studie, niet zijnde een stage.

Artikel 8. Nieuw medisch advies bij zicht op verbetering

Wanneer het eerste medisch advies daartoe aanleiding geeft, bepaalt het college in de toekenningsbeschikking dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies zal worden gevraagd om te beoordelen of belanghebbende nog steeds niet in staat is om naast de studie te werken.

Artikel 9. Inwerkingtreding en intrekking beleidsregels en toepassingsbereik

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 29 juni 2023, mits dan het intrekkingsbesluit van de Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Groningen 2020 in werking is getreden, met terugwerkende kracht tot 31 maart 2022.

 • 2.

  Op aanvragen die voor de inwerkingtredingsdatum zijn ingediend, waarop nog geen beslissing is genomen, zijn de beleidsregels uit lid 1 van toepassing.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels studietoeslag Midden-Groningen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 16 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders

Hoogendoorn H.P. Bakker

Burgemeester Gemeentesecretaris