Regeling vervallen per 04-08-2023

Gemeente Voorst - Besluit aanwijzing toezichthouder handhaving (volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb))

Geldend van 24-05-2023 t/m 03-08-2023

Intitulé

Gemeente Voorst - Besluit aanwijzing toezichthouder handhaving (volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb))

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorst; ieder voor zover zijn bevoegdheid strekt;

gelet op artikel 5.10, derde lid, juncto artikel 5.1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op artikel 22 van de Erfgoedverordening 2017 gemeente Voorst, op artikel 25 van de Afvalstoffenverordening 2009, op artikel 4 van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater, op artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio's, op artikel 8 van de Brandbeveiligingsverordening 2012, op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, op artikel 2.17 van de Crisis- en herstelwet (Chw), op artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet, op artikel 10 van de Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014, op artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, op artikel 17 van de Leegstandwet en op artikel 6.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2019 (Apv);

B E S L U I T E N:

meneer A. Haase, geboren 23 juni 1986, aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wabo, de Erfgoedverordening 2017 gemeente Voorst, de Afvalstoffenverordening 2009, de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater, de Wet veiligheidsregio's, de Brandbeveiligingsverordening 2012, de Wet basisregistratie personen, de Chw, de Alcoholwet, de Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014, de Wet op de kansspelen, de Leegstandwet en de Apv;

Ondertekening

Twello, 9 mei 2023

burgemeester en wethouders

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Twello, 9 mei 2023

burgemeester

Paula Jorritsma-Verkade