Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Scherpenzeel

Geldend van 26-05-2023 t/m heden

Intitulé

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Scherpenzeel

INLEIDING

Jaarlijks geeft de gemeente Scherpenzeel tussen en 12 en 18 miljoen euro uit aan verschillende producten, diensten en werken. Deze inkopen zijn nodig voor het aanschaffen of onderhouden van publieke voorzieningen en voor het in stand houden en functioneren van de gemeentelijke organisatie. Hiervoor handelt de gemeente binnen de wettelijke kaders, zoals bijvoorbeeld de Aanbestedingswet.

Eigen gemeentelijk Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid geeft invulling aan de gemeentelijke beleidsvrijheid die de wetgeving biedt. De gemeente kan daarbij sturen op de manier waarop de inkopen tot stand komen, hetgeen juist voor een publieke organisatie van belang is. Het geeft immers mogelijkheden om naast het primaire inkoopdoel ook invulling te geven aan andere (beleids-) doelstellingen die verband houden met het algemeen belang. Zoals het stimuleren van een lokaal ondernemersklimaat en kansen creëren voor mensen met een afstand van de arbeidsmarkt of invulling geven aan duurzaamheidsambities en CO2-reductie.

In het Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid liggen dus niet alleen de kaders vast waarbinnen wordt ingekocht, maar ook welke uitgangspunten de gemeente met haar inkopen hanteert en nastreeft.

Ter zake onderscheiden we in dit inkoopbeleid drie uitgangspunten:

 • Juridische uitgangspunten;

 • Economische uitgangspunten;

 • Ideële uitgangspunten.

Dit inkoopbeleid geeft richting aan de manier hoe aan deze uitgangspunten invulling wordt gegeven. Het is hiermee een door de gemeenteraad vastgesteld kader waarbinnen het College (uitgevoerd door de ambtelijke organisatie) de inkopen vormgeeft.

De basis voor dit inkoopbeleid is dat voorafgaande aan een individuele (concrete) inkoop zal worden afgewogen, hoe aan de drie uitgangspunten invulling gegeven wordt. Uiteraard is hierbij rechtmatigheid en het naleven van de relevante wet- en regelgeving als vanzelfsprekend een gegeven. De te volgen inkoopprocedure (enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, nationaal openbaar dan wel Europees openbaar) echter niet. Deze wordt bepaald door (een) concrete afweging(-en) op basis van een Inkoopstrategie. Met dit geactualiseerde inkoopbeleid wordt een verdere professionalisering van de Inkoopfunctie nagestreefd.

Leeswijzer:

Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid beoogt aan te geven hoe de gemeente Scherpenzeel met haar privaatrechtelijke bevoegdheden betreffende Inkoop omgaat en is ingedeeld in vier hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 Juridische uitgangspunten;

Hoofdstuk 2 Economische uitgangspunten;

Hoofdstuk 3 Ideële uitgangspunten;

Hoofdstuk 4 De Inkoopstrategie.

In de bijlage worden bepaalde definities verder toegelicht. Om het Inkoop- en aanbestedingsbeleid goed leesbaar te houden zijn de definities blauw en schuingedrukt.

1. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN

1.1 Naleven relevante wet- en regelgeving

Rechtmatigheid is een gegeven. Belangrijke kaders hierbij zijn het Burgerlijk Wetboek en de Aanbestedingswet.

1.2 Uniforme documenten

De Gemeente zal zoveel mogelijk uniforme documenten hanteren, tenzij een concreet geval dit niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Ondernemers weten waar ze aan toe zijn. De Gemeente past bij de betreffende Inkoop dan ook in beginsel de volgende Richtsnoeren toe:

 • -

  Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) bij Werken of aan Werken gerelateerde Leveringen en Diensten;

 • -

  Voorschriften uit de Gids Proportionaliteit (meest recente versie).

1.3 Algemene beginselen bij Inkoop

1.3.1 Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

De Gemeente neemt bij Overheidsopdrachten en Concessieopdrachten vanaf de Europese drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieopdrachten onder de Europese drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang de algemene beginselen van het Europese aanbestedingsrecht in acht.

1.3.2 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De Gemeente neemt bij haar Inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht.

1.4 Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaat- en volmachtregeling van de Gemeente. De Gemeente wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

1.5 Afwijkingsbevoegdheid

Afwijkingen van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een vooraf genomen en deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

1.6 Algemene voorwaarden bij Werken

Bij het sluiten van overeenkomsten die betrekking hebben op werken zullen (afhankelijk van het betreffende werk) de UAV of de UAV-GC worden toegepast.

1.7 Algemene voorwaarden bij Leveringen en Diensten

Voor het inkopen van leveringen en diensten worden de gemeentelijke Inkoopvoorwaarden (volgens VNG-model), de DNR of de GIBIT in beginsel toegepast. Afhankelijk van de Inkoop zal hieraan invulling worden gegeven middels de Inkoopstrategie (zie hoofdstuk 4).

1.8 Elektronisch inkopen

De Gemeente is verplicht bij Europese aanbestedingen, alle communicatie met ondernemingen, inclusief de inschrijving, elektronisch te laten verlopen.

De Gemeente streeft er, in verband met eenduidigheid, kostbesparingen, lastenverlichting en duurzaamheid, naar om het elektronisch aanbesteden (e-aanbesteden) voornoemd ook onder de Europese drempelwaarden toe te passen.

1.9 Klachtafhandeling

Klachten in, of in verband met, een aanbestedingsprocedure worden (laagdrempelig) afgehandeld door IBMN waaraan de Gemeente deelneemt.

2. ECONOMISCHE UITGANGSPUNTEN

2.1 Product- en marktanalyse

Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de overheidsopdracht niet wordt gerechtvaardigd. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de Ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met Ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

2.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

2.2.1 Onafhankelijkheid

De Gemeente streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van Ondernemers (Contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. De Gemeente moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar Inkoop, waaronder de keuze van/voor Ondernemer(-s) en Contractant(en), in verband met bijvoorbeeld de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving.

2.2.2 Keuze ondernemersrelatie

Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van de Gemeente door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. De Gemeente kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve Ondernemers.

2.3 Raming en financiële budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de (overheids-) opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de (overheids-) opdracht te bepalen. De Gemeente wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen.

2.4 Economisch meest voordelige inschrijving (aanbieding)

De Gemeente streeft bij haar Inkopen naar de economisch meest voordelige inschrijving (aanbieding). De economisch meest voordelige inschrijving kan gestalte krijgen door (het gunningscriterium op basis van) ‘de beste prijs-kwaliteitverhouding’, ‘de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit’ of ‘de laagste prijs’.

2.5 Administratieve lasten

Zowel de Gemeente als Ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. De Gemeente verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet zal de Gemeente hiertoe digitaal Inkopen (en aanbesteden). De Gemeente maakt – indien van toepassing – gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

2.6 Samenwerkingsverbanden

De Gemeente hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij Inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerking (-en) binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met andere gemeenten of aanbestedende diensten. De samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningsschappen, belastingen, handhaving en veiligheid, ICT, P&O en sociale regelgeving.

3. IDEËLE UITGANGSPUNTEN

3.1 Integriteit

3.1.1 Bestuurlijke en ambtelijke integriteit

De Gemeente heeft hoog in het vaandel staan, dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

3.1.2 Integriteit Ondernemers

De Gemeente wil enkel zaken doen met integere Ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Daarbij kan de Gemeente gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Dit is een bestuursrechtelijk instrument waarmee overheden voorkomen dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd door vergunning, subsidies of het verstrekken van overheidsopdrachten door aanbestedingen. De Wet Bibob stelt aanbestedende overheden in staat onderzoek te doen naar de integriteit van de inschrijvers op hun aanbestedingen voor alle soorten overheidsopdrachten. Onze gemeente heeft hiervoor de Beleidsregels Wet Bibob gemeente Scherpenzeel opgesteld.

3.1.3 Integriteit cliënten en zorgleveranciers

Passende zorg voor iedereen, dat is waar elke gemeente het zorggeld aan wil besteden. Helaas komt het voor dat er misbruik wordt gemaakt van dit geld. Wij trainen onze medewerkers en richten onze werkprocessen in om zorgfraude te voorkomen of te herkennen en aan te pakken. Met deze maatregelen tegen zorgfraude beschermen we kwetsbare groepen en voorkomen en bestrijden we misbruik van overheidsgeld.

3.2 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

De Gemeente hecht waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

3.2.1 Arbeidsre-integratie

Bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) spelen onder meer onderwerpen als arbeidsre-integratie, arbeidsomstandigheden en - indien passend - social return een rol. De Gemeente heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Daarnaast worden werken, leveringen en/of diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

3.2.2 Duurzaamheid

Bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) speelt duurzaamheid, waaronder de begrippen Total Cost of Ownership (TCO), levensduurkosten en verduurzaming van materiaalgebruik een rol. Per concreet geval zal - daar waar mogelijk - worden afgewogen of een TCO-benadering bij de betreffende inkoop aangewezen is. Zo’n benadering maakt financiële afwegingen mogelijk gedurende de levenscyclus van een product, werk of dienst. Hiertoe wordt niet alleen gelet op aanschafkosten, maar ook op beheers-, gebruiks- en onderhoudskosten, 'sloopkosten', afvoerkosten, (eventueel) hergebruik en dergelijke.

3.2.3 Milieu kosten indicator (MKI)

Bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) spelen milieueffecten een rol. Milieueffecten kunnen uitgedrukt worden met behulp van de milieukostenindicator (MKI); een in euro’s uitgedrukte uitkomst van een levenscyclusanalyse (LCA). Een levenscyclusanalyse bepaalt de milieueffecten van een oplossing over verschillende levensfasen, bijvoorbeeld van grondstoffenwinning tot afdanking. De MKI drukt deze milieubelasting uit in één enkele financiële waarde. Deze financiële waarde geeft uitdrukking aan de verwachte maatschappelijke kosten om de optredende milieueffecten ongedaan te maken. Bij het ontwerpproces zal de Gemeente - daar waar mogelijk en aangewezen - bij de keuze van het ontwerp de MKI als afwegingsinstrument meenemen.

3.2.4 Klimaatbewust Inkopen

Bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) speelt Klimaatbewust Inkopen een rol. De Gemeente onderschrijft het Klimaatakkoord van Parijs (2015) waarin 195 landen afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden.

De Gemeente wil stappen maken naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering binnen de Gemeente (zoals in energie, mobiliteit en materiaalgebruik). Daarnaast worden ook Ondernemers, waar mogelijk en aangewezen, aangespoord tot CO2-reductie.

3.2.5 Biobased Inkopen

Bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) speelt Biobased Inkopen een rol. Bij biobased Inkopen worden producten ingekocht die geheel of gedeeltelijk van hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. Het gebruik van fossiele grondstoffen wordt teruggedrongen, waardoor de transitie naar een koolstofarme economie wordt ondersteund. De Gemeente streeft ernaar daar waar mogelijk en gewenst biobased producten in te kopen.

3.2.6 Circulair Inkopen

Bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) speelt Circulair Inkopen een rol. Bij circulair Inkopen wordt het inkoopinstrument ingezet om productie en (her)gebruik van producten en diensten te stimuleren en daarmee de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. De Gemeente kan bij Inkopen en aanbestedingen bijvoorbeeld het hergebruik van materialen en afvalreductie vereisen. Met het ondertekenen van het ‘Convenant duurzaam beton’ beoogt de Gemeente het verhogen van hergebruik van secundaire bouwgrondstoffen, reductie in CO2-uitstoot, en een regionale circulaire economie op het gebied van beton. Bovendien leidt dit tot meer uniformiteit in aanbestedingen in de regio FoodValley.

3.2.7 Innovatie

Bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) speelt Innovatie een rol. De Gemeente moedigt - daar waar mogelijk - innovatiegericht Inkopen (en aanbesteden) aan. Bij innovatiegericht Inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de Gemeente ruimte aan de Ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product’.

3.2.8 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) spelen Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN een rol. Door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt de Gemeente bij aan het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Doel 11 van de 17 Doelen gaat specifiek in op het realiseren van duurzame steden en gemeenschappen. Doel 12 (in het bijzonder doel 12.7) ziet op duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt onder meer bij aan het zorgen voor duurzame energie (doel 7), het terugdringen van klimaatverandering (doel 13) en het bevorderen van fatsoenlijk werk en gelijk loon voor gelijk werk (doel 8).

3.3 Lokale economie, MKB en de zelfstandige (ZZP)

De gemeente wil middels haar inkoopbeleid het lokaal ondernemersklimaat stimuleren. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) en de zelfstandige zonder personeel (ZZP). Voor zover juridisch mogelijk zullen (overheids-) opdrachten van de Gemeente (dan ook) worden gegund aan lokale ondernemers uit de gemeente Scherpenzeel. Zij moeten dan wel concreet hebben aangetoond geschikt te zijn en marktconform te handelen in verband met (uitvoering van) de betreffende (overheids-) opdracht.

4. DE INKOOPSTRATEGIE

Professioneel inkopen houdt onder andere in, dat zorgvuldig en bewust wordt nagedacht over een voorgenomen inkoop en dat alle daarmee verband houdende relevante aspecten schriftelijk worden vastgelegd. Bijvoorbeeld ook in verband met controle en verantwoording.

De inkoop- of aanbestedingsprocedure wordt bepaald aan de hand van een zogenaamde ‘inkoopstrategie’ die per concrete inkoop voor het specifieke geval wordt geschreven.

Een juist gebruik van een inkoopstrategie leidt er onder meer toe, dat bewust keuzes worden gemaakt en dat kan worden voldaan aan de motiveringsverplichtingen die vanuit de aanbestedingsregels op de Gemeente rusten. Denk daarbij aan de artikelen 1.4 en 1.5 Aanbestedingswet 2012 en/of aan het “Pas toe, of leg uit-beginsel” (in verband met de bij AMVB aangewezen Richtsnoeren ARW 2016 en Gids Proportionaliteit).

Zoals in de inleiding van dit inkoopbeleid is beschreven, wordt zorgvuldig bepaald op welke manier aan de inkoop invulling wordt gegeven.

 • a.

  De inkoop van leveringen en diensten gelijk aan of groter dan € 5.000,--, maar kleiner dan € 15.000,-- exclusief BTW wordt vooraf deugdelijk schriftelijk gemotiveerd op basis van een verkorte inkoopstrategie.

 • b.

  De inkoop van werken gelijk aan of groter dan € 5.000,--, maar kleiner dan € 50.000,-- exclusief BTW wordt vooraf deugdelijk schriftelijk gemotiveerd op basis van een verkorte inkoopstrategie.

 • c.

  De inkoop van leveringen en diensten gelijk aan of groter dan € 15.000,-- exclusief BTW en de inkoop van werken gelijk aan of groter dan € 50.000,-- exclusief BTW wordt vooraf deugdelijk schriftelijk gemotiveerd op basis van een uitgebreide inkoopstrategie inclusief het toepassen van de MVI Criteriatool (www.mvicriteria.nl).

Zie ook onderstaand schema:

 

Leveringen en Diensten

Werken

Schriftelijke motivering op

basis van een verkorte

inkoopstrategie

Van € 5.000 tot € 15.000,-

Van € 5.000 tot € 50.000,-

Schriftelijke motivering op

basis van een uitgebreide inkoopstrategie inclusief het toepassen van de MVI Criteriatool (www.mvicriteria.nl)

Vanaf € 15.000,-

Vanaf € 50.000,-

Bedragen exclusief BTW

De verkorte inkoopstrategie bevat minimaal: De doelstelling van de inkoop, aard en raming van de opdracht, de ondernemerskeuze en de inkoopprocedure.

De uitgebreide inkoopstrategie bevat naast de hierboven genoemde onderdelen van de verkorte inkoopstrategie minimaal een product-/marktanalyse en een analyse / afweging betreffende Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (zie paragraaf 3.2).

Tevens dient in het kader van (het opstellen van) de uitgebreide inkoopstrategie de MVI criteriatool (www.mvicriteria.nl) te worden ingevuld, waarbij tenminste de ‘eisen’ genoemd in de MVI criteriatool worden toegepast en vermeld in de inkoopstrategie, maar waar (verder) ook verantwoord MVI-keuzes worden gemaakt waar keuzemogelijkheden worden gegeven in de MVI criteriatool.

Er dient verder deugdelijk te worden gemotiveerd omtrent de beslissingen die genomen worden over het al dan niet toepassen van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, gunningscriteria en contractbepalingen.

Het College draagt zorg voor een praktisch instrument waarmee een deugdelijke inkoopstrategie kan worden vormgegeven.

5. RAPPORTAGE EN EVALUATIE

5.1 Inkoopdossier

 • a.

  (De betreffende) Inkoop wordt schriftelijk vastgelegd in een (digitaal) inkoopdossier De drempelwaarde voor het vormen van een inkoopdossier is € 5.000,00 exclusief BTW.

 • b.

  Het inkoopdossier bevat alle, ten behoeve van de interne en externe controle benodigde, relevante inkoop- en aanbestedingsdocumenten.

 • c.

  Het inkoopdossier wordt op de voorgeschreven wijze gearchiveerd.

5.2 Contractbeheer en contractmanagement

De gemeente streeft naar een actief contractbeheer en -management.

5.3 Controle en rechtmatigheid

 • a.

  Het toetsen van de naleving van dit beleid maakt onderdeel uit van de interne controle.

 • b.

  Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid valt buiten het normenkader voor de financiële rechtmatigheid. De accountant rapporteert in een rapport van bevindingen over het toepassen van gemeentelijke regelgeving omtrent inkopen en aanbesteden en kan hierbij gebruik maken van de rapportage van de interne controle.

5.4 Evaluatie

 • a.

  De jaarlijkse rapportage vanuit de interne controle wordt gebruikt voor evaluatie van de inkoopprocessen binnen de organisatie.

 • b.

  Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt minimaal eens per vier jaar geactualiseerd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 26 april 2023

B.S. van Ginkel-Schuur

griffier

M.C. Teunissen-Willemsen

voorzitter

Ondertekening

BIJLAGE DEFINITIES EN TOELICHTINGEN

Aanbestedingsregels

Het geheel van geldende geschreven en ongeschreven rechtsregels bij inkoop en aanbesteden voortvloeiende uit nationale en Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Aanbestedingswet

De vigerende Aanbestedingswet 2012.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Relevant bij Inkoop onder meer: Het ‘zorgvuldigheidsbeginsel’ (art. 3:4 lid 1 Awb), het ‘fairplay beginsel’ (art. 2:4 Awb), het ‘evenredigheids- (proportionaliteits-) beginsel’ (art. 3:4 lid 2 Awb), het ‘gelijkheidsbeginsel’ (art. 1 Gw), het ‘motiveringsbeginsel’ (Art 3:47 Awb) en het ‘vertrouwensbeginsel’ (niet in de wet vastgelegd.

Algemene beginselen van het Europese aanbestedingsrecht

‘Gelijkheidsbeginsel’ (‘gelijke behandeling’ en/of ‘verbod van discriminatie naar nationaliteit’), ‘transparantiebeginsel’, ‘evenredigheidsbeginsel’ en ‘wederzijdse erkenning’.

Concessieopdrachten

Concessieopdrachten als genoemd in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

Contractant

De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente.

Diensten

Diensten van een ‘dienstverlener’ als genoemd in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

DNR

De Nieuwe Regeling 2011, algemene (uitvoerings-)voorwaarden op het gebied van architecten en ingenieurs opdrachten of (de) opvolgers van die algemene (uitvoerings-) voorwaarden.

Europese drempelwaarden

De financiële bedragen ter bepaling of een opdracht Europees moet worden aanbesteed. De drempelbedragen worden tweejaarlijks per EU-verordening gewijzigd.

Gemeente

De gemeente Scherpenzeel, zetelend Stationsweg 389a, 3925 CC te Scherpenzeel.

GIBIT

De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT 2020 of (de) opvolgers van die algemene (uitvoerings-) voorwaarden.

IBMN

Inkoopbureau Midden-Nederland.

Inkoop

(Rechts)handelingen van de Gemeente gericht op de verwerving van werken, leveringen of diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde werken, leveringen of diensten tot gevolg hebben.

Inkoopfunctie

De functie binnen de Gemeente die uit oogpunt van haar taak bevoegd en verantwoordelijk is voor het tegen betaling verkrijgen van werken, leveringen of diensten van derden (-ondernemers) ter verwezenlijking van (een) doelstelling (-en) van de gemeente.

Leveringen

Leveringen van een ‘leverancier’ als genoemd in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

Ondernemer

Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

Overeenkomst

De met de Inkoop beoogde en/of (uiteindelijk) gerealiseerde overeenkomst (overheidsopdracht).

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten (voor Werken, Leveringen of Diensten) als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet

UAV

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 of (de) opvolgers van die algemene (uitvoerings-) voorwaarden.

UAV-GC

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten 2005 of (de) opvolgers van die algemene (uitvoerings-) voorwaarden.

Relevante wet- en regelgeving

De voor de gemeente-praktijk meest relevante wet- en regelgeving: De Aanbestedingswet 2012, de Europese Richtlijnen 2014/24/EU (klassiek) en 2014/23/EU (concessies), de Rechtsbeschermingsrichtlijn 2007/66/EG (tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EG en 92/13/EEG), de (CPV-) Verordening (EG) nr. 213/2008, de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), de geschreven en ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, het Burgerlijk Wetboek en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, het Europese Gerecht van eerste Aanleg, de Nederlandse Hoge Raad, de gerechtshoven, de rechtbanken en de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Verder zijn in verband met inkoop en aanbesteding de artikelen 212 t/m 215 van de Gemeentewet relevant.

Werken

Werken als genoemd in artikel 1.1 Aanbestedingswet die door een ‘aannemer’ als genoemd in artikel 1.1 Aanbestedingswet worden uitgevoerd.