Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023

Geldend van 05-04-2024 t/m heden

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 • -

  Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders;

 • -

  Gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen dat het college bevoegdheden heeft om voertuigen te kunnen wegslepen;

 • -

  Overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen.

B E S L U I T:

vast te stellen onderstaande Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b)

  de wet: Wegenverkeerswet 1994;

 • c)

  het besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d)

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990

 • e)

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Bewaring van voertuigen en openingstijden tot en met 3500 kg

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen tot en met 3500 kg wordt aangewezen:

  • a.

   het terrein Dusseldorp, Hoofdstraat 101-I te Midwolde

  • b.

   terreinen die de burgemeester tijdelijk als plaatsen van bewaring heeft aangewezen. Hij kan daarbij tevens de openingstijden voor het betreffende terrein bepalen.

 • 2. De openingstijden van de bewaarplaats aan de Hoofdstraat 101-I te Midwolde is van 09:00 tot 16:00 uur op werkdagen.

 • 3. Het college kan voor de bewaarplaats aan de Hoofdstraat 101-I te Midwolde openingstijden vaststellen op andere dagen dan werkdagen.

 • 4. Voor het afhalen van weggesleepte voertuigen dient men zich tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis te melden in het gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66 te Leek alwaar de betaling verricht dient te worden.

 • 5. In aanvulling op het bepaalde in het vierde lid, kan het college andere locaties en/of openingstijden vaststellen waarop men zich kan melden en de betaling kan verrichten. Ingeval de burgemeester een tijdelijk terrein heeft aangewezen op grond van het eerste lid onder b, kan de burgemeester voor de periode dat het terrein in gebruik is andere locaties en/of openingstijden vaststellen waarop men zich kan melden en de betaling kan verrichten.

Artikel 3a Bewaring voertuigen en openingstijden boven 3500 kg

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen boven 3500 kg wordt aangewezen:

  • a.

   Als plaats van bewaring van voertuigen boven 3500 kg wordt aangewezen:

  • b.

   terreinen die de burgemeester tijdelijk als plaatsen van bewaring heeft aangewezen. Hij kan daarbij tevens de openingstijden voor het betreffende terrein bepalen.

 • 2. De openingstijden van de bewaarplaats aan de Kerkstraat 52 te Groningen is van 08:00 tot 17:00 uur op werkdagen.

 • 3. Voor het afhalen van weggesleepte voertuigen dient men zich tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis te melden in het gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66 te Leek alwaar de betaling verricht dient te worden.

 • 4. In aanvulling op het bepaalde in het derde lid, kan het college andere locaties en/of openingstijden vaststellen waarop men zich kan melden en de betaling kan verrichten. Ingeval de burgemeester een tijdelijk terrein heeft aangewezen op grond van het eerste lid onder b, kan de burgemeester voor de periode dat het terrein in gebruik is andere locaties en/of openingstijden vaststellen waarop men zich kan melden en de betaling kan verrichten.

Artikel 4 Kosten overbrenging en bewaring voertuigen tot en met 3500 kg

 • 1. De kosten van het overbrengen van een voertuig tot en met 3500 kg naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   Uitrijdkosten € 130,-;

  • b.

   Wegsleepkosten € 253,- op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur;

  • c.

   Wegsleepkosten € 318,- van 18.00 uur tot 8.00 uur op werkdagen.

  • d.

   Wegsleepkosten € 318,- op zaterdag, zon- en feestdagen;

 • 2. Voor extra tijd in verband met een niet vrije doorgang wordt € 22,50,- per 15 min in rekening gebracht.

 • 3. Voor de stalling van deze voertuigen bedragen de bewaarkosten in de eerste week € 5,- per dag. Na de eerste week bedragen de bewaarkosten €5,- per week voor de duur van maximaal 12 weken.

 • 4. De in dit artikel genoemde bedragen worden per 1 januari door burgemeester en wethouders jaarlijks geïndexeerd verhoogd op basis van het prijs indexcijfer volgens NEA-transport.

Artikel 4a Kosten overbrengen en bewaren voertuigen boven 3500 kg

 • 1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   Uitrijdkosten €450,-;

  • b.

   Wegsleepkosten €1235,- op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur;

  • c.

   Wegsleepkosten €1475,- van 18.00 uur tot 8.00 uur op werkdagen.

  • d.

   Wegsleepkosten €1475,- op zaterdag, zon- en feestdagen.

 • 2. Voor extra tijd in verband met een niet vrije doorgang wordt € 75,- per 15 min in rekening gebracht.

 • 3. Voor de stalling van deze voertuigen bedragen de bewaarkosten € 35,00 per dag.

 • 4. De in dit artikel genoemde bedragen worden per 1 januari door burgemeester en wethouders jaarlijks geïndexeerd verhoogd op basis van het prijs indexcijfer volgens NEA-transport.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschikheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1,3,en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking van deze verordening;

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 17 mei 2023.

A. van der Tuuk

Voorzitter

O. E. de Vries

Griffier