Beleidsregel gegevensverstrekking BRP derden Vaals 2022

Geldend van 26-05-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gegevensverstrekking BRP derden Vaals 2022

Burgemeester en Wethouders van Vaals

gelet op artikel 3.6 en artikel 3.9 van de Wet BRP en de Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022

besluit vast te stellen

De beleidsregel gegevensverstrekking BRP derden Vaals 2022

Inclusief bijlage 1 (op basis van artikel 4 van de Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022 aangewezen derden)

Artikel 1 Verstrekking aan op basis van artikel 4 van de Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022 aangewezen derden

  • 1. Met inachtneming van artikel 3 van de Verordening gegevensverstrekking BRP Vaals 2022 en de bij die verordening vastgestelde bijlage 1, kunnen gegevens uit de BRP aan deze derden worden verstrekt.

  • 2. De in lid 1 bedoelde derden dienen een aanvraag tot verstrekking te doen middels een schriftelijk verzoek aan het College van B&W.

  • 3. Indien de functionaris kwaliteitsbeheer BRP dat nodig acht, zal een verzoek tot verstrekking aan derden met een advies aan de leidinggevende van het KlantContactCentrum ter besluitvorming voorgelegd worden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

  • 2. Deze beleidsregel kan aangehaald worden als “De beleidsregel gegevensverstrekking BRP derden Vaals 2022”

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester