Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland tot vaststelling van de Beleidsregel Zeeuwse prioriteiten VTH 2023-2024

Geldend van 25-05-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland tot vaststelling van de Beleidsregel Zeeuwse prioriteiten VTH 2023-2024

Besluit van gedeputeerde staten van 16 mei 2023, kenmerk 309014 tot vaststelling van de Nota ‘Zeeuwse prioriteiten VTH 2023-2024’.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • maken bekend dat zij op 16 mei 2023 de nota ‘Zeeuwse prioriteiten VTH 2023-2024’ hebben vastgesteld. De nota is een uitwerking van het VTH-beleid Zeeland en de gezamenlijke VTH-strategie Zeeland die voor alle Zeeuwse overheden geldt en is vastgelegd in het VTH-programma 2021;

 • Nota is opgesteld door de werkgroep “Zeeuwse prioriteiten: risico en probleemanalyse” in opdracht van het Regieteam Zeeuws VTH Beleid: november 2022;

 • De navolgende nota is in te zien op de website van de Provincie Zeeland en treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Zeeuwse prioriteiten VTH 2023-2024

Inleiding

Het Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht heeft het Regieteam VTH Zeeland gevraagd een Zeeuwse probleem- en risico-inventarisatie uit te werken. Aanvankelijk zouden twee werkgroepen hiermee aan de slag gaan: één voor Zeeuwse prioriteiten en probleemanalyse en één voor de risicoanalyse. Al snel bleek dat het lastig is dit precies te knippen en is vanuit de werkgroep voorgesteld de opdrachten samen te voegen tot één opdracht. Hiertoe is een projectplan vastgesteld (zie bijlage 1).

Doel

We leveren een herijkte probleemanalyse en een integrale risicoanalyse (met wegingsfactoren) op die gedeeld is met en getoetst is door alle bevoegd gezagen in Zeeland op het totale VTH gebied. De uitkomst is Omgevingswetproof of wel is de relatie met de Omgevingswet omschreven. Het eindproduct omvat een document inclusief een top 5 van onderwerpen waaraan wij willen samenwerken in Zeeland.

Resultaat

Via deze rapportage leveren wij de Top 5 op voor de Zeeuwse probleemanalyse en een achttal samenwerkingsonderwerpen voor 2023 en 2024.

De probleem- en risicoanalyses van RUD Zeeland, VRZ en Natuurmonumenten zijn leidend voor de eigen bedrijfsvoering en passen in de Top 5.

Dit document is opgesteld in de geest van de Omgevingswet (en Wet kwaliteitsborging), maar is nog niet Omgevingswet-proof te noemen. Dit kan ook niet, omdat we nog niet kunnen toetsen aan de verschillende Omgevingsplannen. Deze zijn er nog niet. Daarom stelt de werkgroep voor dit document te gebruiken bij het opstellen / vervolmaken van de Omgevingsplannen.

Een integrale risicoanalyse met wegingsfactoren bleek echter nog te vroeg en werken wij graag uit in een meerjarenprogramma vanaf 2024 en verder. Hiertoe verkennen wij in het tweede kwartaal 2022 de mogelijkheden voor samenwerking met het project Robuuste milieutaken Zeeland. Eén van de onderwerpen binnen dat project is namelijk Zeeuwse probleem- en risicoanalyse en meerjarenprogramma. De probleemanalyse ligt nu voor en wordt hierna toegelicht.

Top 5

De probleemanalyse is opgehaald bij bovengenoemde bevoegd gezagen. Tussentijds heeft een bestuurlijke toetsing plaatsgevonden naar aanleiding het Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht van 2 december 2021.

De probleemanalyse omvat 2023 en 2024 en vatten we samen in een top 5 per kleurthema. De (bekende) kleursporen duiden op verschillende taakgebieden en bijbehorende juridische basis die in verschillende wet- en regelgeving is terug te vinden. Het betreft de volgende kleursporen:

Kleurspoor 1

Paars

Leefbaarheid (inclusief openbare orde en veiligheid)

Kleurspoor 2

Grijs

Milieu (inclusief bedrijven)

Kleurspoor 3

Rood

Bouwen (inclusief erfgoed, ruimtelijke ordening, wonen)

Kleurspoor 4

Blauw

Water

Kleurspoor 5

Groen

Natuur

Samenwerkingsonderwerpen

Geel

Over alle kleursporen heen

Samenvatting Zeeuwse prioriteiten en samenwerkingsonderwerpen

Onderstaand overzicht is tot stand gekomen na inbreng van en consultering met Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), Politie, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Zeeland West Brabant (RIEC), Rijkswaterstaat (RWS).

afbeelding binnen de regeling

Prioriteiten per kleurspoor

Top 1

Leefbaarheid

Evenementen

Toelichting

In Zeeland worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd, waaronder enkele grote, zoals de Kustmarathon, Concert at Sea . Daarnaast vinden er veel middelgrote en kleinere evenementen plaats. Denk hierbij aan havendagen, visserijdagen en braderieën. Al deze evenementen trekken veel bezoekers. Het is van belang dat dat deze evenementen veilig plaatsvinden en volgens de vergunde regels verlopen om de veiligheid te waarborgen en hinder zo veel als mogelijk te voorkomen.

Kanttekening

Bij de prioritering van het toezicht op de evenementen maken we gebruik van de indeling in A, B of C evenementen. Daarnaast maken we een afweging waar met de inzet van toezicht de grootste winst behaald wordt qua naleving en effect op leefomgeving. Ook terreinbeheerders ontvangen veel aanvragen voor evenementen. Bij het in gebruik geven van deze gebieden is een privaatrechtelijk toestemming noodzakelijk en dienen de huisregels gerespecteerd te worden.

Betrokkenen

Gemeenten, Politie, VRZ, RUD Zeeland, Provincie en terreinbeheerders.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Top 2

Leefbaarheid

Illegale recreatie

Toelichting

Veel toeristen bezoeken Zeeland en overnachten hier ook. Voor overnachtingen kent Zeeland veel faciliteiten, zoals hotels, pensions, bed en breakfast, campings, bungalowparken. Helaas kiest een deel van de bezoekers er voor om geen gebruik te maken van deze faciliteiten en te overnachten op plaatsen waar dit niet is toegestaan, zoals in natuurgebieden en op parkeerterreinen. Dit is een onwenselijke situatie omdat dit gepaard kan gaan met overlast en bovendien ook nadelig is voor recreatieondernemers. De gemeenten derven inkomsten door het niet kunnen innen van toeristenbelasting. En tenslotte kan illegaal kamperen significante gevolgen hebben voor de Zeeuwse natuurdoelen dan wel de instandhoudingsdoelen uit Natura 2000 beheerplannen.

Kanttekening

Er is een samenloop met dezelfde prioriteit bij samenwerking. We kunnen overwegen om beide samen te voegen en onder te brengen onder het onderwerp samenwerking.

Betrokkenen

Gemeenten, Politie, RUD Zeeland (namens Provincie Zeeland), Waterschap, Staatsbosbeheer / Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Top 3

Leefbaarheid

Gescheiden afvalinzameling particulieren

Toelichting

Het is belangrijk dat particulieren afvalstromen goed scheiden en het gescheiden afval vervolgens juist aanbieden. Er is steeds meer sprake van een circulaire economie waarbij afvalstoffen optimaal ingezet en hergebruikt worden als grondstoffen in verschillende schakels van de productieketen. Ook de toenemende schaarste van grondstoffen en klimaatafspraken geven noodzaak om wijs om te gaan met afvalstoffen en grondstoffen.

Tevens heeft onjuist aanbieden consequenties voor de afvalstoffenheffingen.

Kanttekening

-

Betrokkenen

Gemeenten.

Uitwerking

Voorlichting, faciliteren, handhaving.

Top 4

Leefbaarheid

Geluidhinder

Toelichting

Met dit onderwerp wordt geluidhinder bedoeld welk niet wordt veroorzaakt door bedrijven. Dit valt namelijk onder de milieuregelgeving. Hiermee wordt onder meer geluidhinder bedoeld in en vanuit de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door horecabezoekers, jeugdoverlast, straatraces, knalapparaten, carbidschieten vuurwerk. Ook evenementen kunnen geluidoverlast veroorzaken. Het voorkomen van geluidoverlast is een belangrijk aandachtspunt voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving.

In Zeeland zijn ook tal van stilte gebieden aangewezen zoals de Grevelingen. Deze wetgeving is opgenomen in de provinciale milieuverordening. Stilte is in deze gebieden wettelijk vastgesteld.

Kanttekening

-

Betrokkenen

Gemeenten, Politie, RUD Zeeland,

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Top 5

Leefbaarheid

Huisvesting arbeidsmigranten en seizoenswerknemers (welzijn / overlast)

Toelichting

De huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenswerknemers is een belangrijk aandachtspunt voor vrijwel alle gemeenten in de Provincie Zeeland.

Hierbij spelen verschillende aspecten, zoals veiligheid, welzijn, acceptatie en regelgeving.

De aanpak van het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten en seizoenswerknemers is een taak binnen de taakvelden planologie, vergunningverlening en handhaving en toezicht.

Naast het welzijn en menswaardige huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenswerknemers is ook maatschappelijke onrust en ervaren overlast een item.

Kanttekening

Met seizoen werknemers worden bedoeld de werknemers die alleen tijdens een seizoen (bijvoorbeeld het recreatieseizoen, plukseizoen of andere campagnes) in de provincie aanwezig zijn en van elders uit het land komen.

Dit onderwerp is ook separaat opgenomen bij het kleurspoor rood voor wat betreft de veiligheid van de huisvesting en de ruimtelijke regels.

Betrokkenen

Gemeenten, VRZ.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Top 1

Milieu

Uitvoering Zeeuws kwaliteitsniveau / risicoanalyse PxQ inrichtingen Bij RUD Zeeland ingebrachte (basis)taken

Toelichting

Uitvoering van vergunningverlening en toezicht en handhaving van milieuwetgeving is een wettelijke verplichting voor zowel gemeenten als provincie Zeeland. Door in te zetten op adequate milieuvergunningverlening en milieutoezicht en -handhaving werken we aan een schoon en veilig Zeeland.

Voor de Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland is een Zeeuws brede risicoanalyse uitgewerkt met als prioritaire thema’s: lucht, bodem en veiligheid. Deze risicoanalyse leidt tot een prioriteitenstelling op brancheniveau. Onder meer op deze wijze wordt invulling gegeven aan een risicogericht benadering van toezicht op milieuwet- en regelgeving bij bedrijven.

Kanttekening

-

Betrokkenen

RUD Zeeland (namens gemeenten en provincie Zeeland)

DCMR en VRZ (namens provincie voor Brzo- en RIE4-bedrijven).

Uitwerking

Jaarlijks worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten en jaarplannen werkprogramma’s gemaakt met de risicoanalyse en het inrichtingenbestand als uitgangspunt.

Top 2

Milieu

Asbesttoezicht (bedrijfsmatige asbestsaneringen)

Toelichting

Er is een Zeeuws brede risicoanalyse vastgesteld voor de uitvoering van toezicht op bedrijfsmatige asbestsaneringen. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse parameters, zoals risicoklasse van asbestsanering, locatie van sanering, afwijkingen etc.

Kanttekening

-

Betrokkenen

RUD Zeeland (namens gemeenten en provincie Zeeland) en DCMR.

Uitwerking

Jaarlijks worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten en jaarplannen werkprogramma’s gemaakt met de risicoanalyse.

Top 3

Milieu

Afvalstoffen – grondstoffen

Toelichting

Hierbij valt te denken aan:

 • 1.

  Gescheiden afvalinzameling (bedrijven)

 • 2.

  Dumpen van afval in het buitengebied

 • 3.

  Ketentoezicht

Er is steeds meer sprake van een circulaire economie waarbij afvalstoffen optimaal ingezet en hergebruikt worden als grondstoffen in verschillende schakels van de productieketen. Ook de toenemende schaarste van grondstoffen en klimaatafspraken noodzaken om wijs om te gaan met afvalstoffen en grondstoffen. Controle hierop is noodzakelijk wegens de financiële prikkel om niet toelaatbare afvalstoffen als grondstoffen te gebruiken/in te zetten. Daarentegen worden regelmatig ook dumpingen van afval, waaronder drugsafval, aangetroffen. Hiermee betreft dit een breed inzetbaar aandachtspunt binnen de provincie Zeeland.

Ketentoezicht is een basistaak voor omgevingsdiensten, zoals RUD Zeeland.

Kanttekening

-

Betrokkenen

 • 1.

  RUD Zeeland (namens gemeenten en Provincie Zeeland) en DCMR voor ingebrachte basistaken/-inrichtingen. Gemeenten (niet overgedragen inrichtingen).

 • 2.

  Gemeenten, waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer, RUD Zeeland, DCMR, Rijkswaterstaat Zee en Delta (oog- en oortoezicht inzake afvaldumpingen in beheergebied RWS en waar nodig doorgeven aan de andere partners)

 • 3.

  RUD Zeeland (namens gemeenten en provincie Zeeland), DCMR, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat.

Uitwerking

 • 1.

  Toezicht op onder meer gescheiden afvalinzameling bij bedrijven is verwerkt in het Zeeuws kwaliteitsniveau zoals RUD Zeeland dit uitvoert.

 • 2.

  We werken ‘buiten’ samen en vervullen voor elkaar een ‘oog en oor functie’.

 • 3.

  RUD Zeeland werkt voorstel met betrekking tot Ketentoezicht nader uit voor haar deelnemers en stemt af met overige handhavingspartners.

Top 4

Milieu

Energie / duurzaamheid Bij RUD Zeeland ingebrachte (basis)taken/inrichtingen

Toelichting

Uitvoering van vergunningverlening en toezicht en handhaving van milieuwetgeving is een wettelijke verplichting voor zowel gemeenten als provincie Zeeland. Hieronder valt ook vergunningverlening en toezicht op het gebied van energie(besparing). De klimaatdoelstellingen en -afspraken geven noodzaak om actief in te zetten op energiebesparingen. Er wordt hiertoe ondersteuning geleverd via het Rijk middels verstrekking van subsidiegelden.

Kanttekening

Zie voor het aspect veiligheid rondom voorzieningen die bijdrage aan de energietransitie, onder samenwerkingsonderwerp Veilige energietransitie

Betrokkenen

RUD Zeeland (namens gemeenten en Provincie Zeeland) en DCMR.

Uitwerking

In overleg en afstemming met bevoegd gezag vindt aanspraak en inzet van de subsidiegelden plaats en zorgt RUD Zeeland, samen met een ingehuurd adviesbureau, voor de uitvoering van advisering, vergunningverlening en toezicht op het gebied van energiebesparing en -maatregelen.

Top 5

Milieu

Vuurwerkinrichtingen

Toelichting

Vanaf de oprichting van RUD Zeeland worden vuurwerkcontroles qua frequentie ook ten minste conform de risicoanalyse uitgevoerd (bij veel vuurwerklocaties is in onderling overleg met het bevoegd gezag de frequentie verhoogd naar jaarlijks enkele controles voorafgaand, tijdens én na de verkoopperiode). Enkele gemeenten verzoeken de inzet bij vuurwerkbedrijven op te hogen naar hun voormalige niveau van controlefrequentie.

In 2018 heeft een PDC wijziging plaatsgevonden. Daarbij is onder andere het product TH01.12 controle vuurwerkopslag toegevoegd aan de PDC catalogus. Dit maakt het registeren van vuurwerkcontroles inzichtelijker. Met ingang van de DVO/Jaarplannen 2019 is de uitvoering van controles bij vuurwerkverkooppunten en -opslaglocaties apart benoemd in de jaarplannen.

Kanttekening

In de toelichting van het basistakenpakket staat expliciet dat vuurwerk als aparte taak wordt gezien. Maar als het bedrijf voor haar reguliere activiteiten niet onder het basistakenpakket valt en deze taken niet bij de RUD zijn ondergebracht, is de gemeente verantwoordelijk voor de overige VTH-taken van dat bedrijf.

Betrokkenen

RUD Zeeland, VRZ, Politie, Gemeenten.

Uitwerking

In het PxQ rapport is de branche vuurwerk apart benoemd. In Zeeland is binnen de risicoanalyse er voor gekozen om deze branche te prioriteren als medium risico met een controlefrequentie van 2-jaarlijks. Zie onder meer pag. 60 van het PxQ rapport. Deze branche is daarmee reeds vertegenwoordigd via het punt onder top 1.

Top 1

Bouwen

Bouwtoezicht

Toelichting

Bouwtoezicht is een belangrijke en een wettelijk verplichte taak voor elke gemeente. Bouwtoezicht omvat zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving.

Een adequaat bouwtoezicht zorgt er voor dat er gebouwd wordt volgens de regels die gelden voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid

Onderwerpen aangaande bouwtoezicht:

 • Vergunningverlening en toezicht m.b.t. nieuwbouw en verbouw;

 • Vergunning en toezicht m.b.t. slopen;

 • Asbest verwijdering door particulieren;

 • Toezicht op vergunningvrij bouwen;

 • Handhaving illegale bouw;

 • Handelingen met monumenten;

 • Themagerichte onderwerpen, zoals bijvoorbeeld veiligheid balkons, gevels.

Kanttekening

Voor wat betreft sloop waarbij asbest een onderdeel is, heeft RUD Zeeland tevens een rol bij bedrijfsmatige asbestsaneringen.

De bevoegde gezagen kunnen aan de hand van een risico-/probleemanalyse zelf prioriteiten bepalen betreffende de sub onderwerpen van bouwtoezicht.

Aandacht voor het Verdrag van Malta (1992): dit verdrag regelt de bescherming van het archeologisch erfgoed.

Bij inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging verandert de focus van bovenstaande bouwtoezichttaken bij bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 (oa grondgebonden woningen, lage bedrijfsgebouwen en eenvoudige infrastructurele werken). De focus verschuift van toezicht naar handhaving. Bouwveiligheid blijft wel een onderwerp voor toezicht. Voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 2 (oa hoogbouw) blijven de taken vooralsnog behouden.

Betrokkenen

Gemeenten, VRZ, RUD Zeeland, DCMR.

Uitwerking

 

Top 2

Bouwen

Brandveilig gebruik / Meerjarenprogramma Veiligheidsregio Zeeland

Toelichting

Het onderwerp brandveilig gebruik van gebouwen en recreatieobjecten is een prioriteit bij de VRZ en ook als zodanig vastgelegd in het meerjarenprogramma. Denk hierbij onder andere ook aan de veiligheid van installaties ten behoeve van energietransitie.

Kanttekening

De nadrukkelijke wens van de VRZ is om tot Zeeuws breed uniform beleid te komen met betrekking tot dit onderwerp.

Betrokkenen

Gemeenten, VRZ, RUD-Zeeland, DCMR.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de problematiek rondom voldoende bluswatervoorzieningen

Top 3

Bouwen

Strijdig gebruik ruimtelijke ordening

Toelichting

Strijdig gebruik ruimtelijke ordening omvat meerdere in onze provincie voorkomende onderwerpen, zoals:

 • Strijdig gebruik van gronden;

 • Strijdig gebruik van gebouwen;

 • Handelingen zonder aanlegvergunning;

 • Strijdige bedrijfsmatige activiteiten;

 • Illegale bewoning van recreatiewoningen;

 • Illegaal recreatief verhuur van reguliere woningen;

De aanpak van strijdig gebruik is een taak van zowel de taakvelden planologie, vergunningverlening en handhaving en toezicht.

Kanttekening

De bevoegde gezagen kunnen aan de hand van een risico-/probleemanalyse zelf prioriteiten bepalen betreffende de sub onderwerpen betreffende ruimtelijke ordening.

Betrokkenen

Gemeenten.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Top 4

Bouwen

Huisvesting arbeidsmigranten en seizoenswerknemers

Toelichting

De huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenswerknemers is een belangrijk aandachtspunt in de Provincie Zeeland. Vrijwel in elke gemeente is het een aandachtspunt.

Hierbij spelen verschillende aspecten, zoals veiligheid, welzijn, acceptatie en regelgeving.

De aanpak van het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten en seizoenswerknemers is een taak van zowel de taakvelden planologie, vergunningverlening en handhaving en toezicht.

Kanttekening

Met seizoen werknemers worden bedoeld de werknemers die alleen tijdens een seizoen (bijvoorbeeld het recreatieseizoen, plukseizoen of andere campagnes) in de provincie aanwezig zijn en van elders uit het land komen.

Dit onderwerp is ook separaat opgenomen bij het kleurspoor paars voor wat betreft de maatschappelijke impact en welzijn.

Betrokkenen

Gemeenten, VRZ, RUD Zeeland (oog- en oorfunctie).

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Top 1

Water

Waterkwaliteit

Toelichting

Schoon water is van belang voor mens en milieu. Soms lozen bedrijven vanuit het bedrijf en de bijbehorende productieprocessen indirect op het oppervlaktewater. Dit houdt in dat de betreffende afvalwaterstromen via riolering naar de afvalzuivering gaan. Hiervoor zijn lozingsnormeringen afgesproken.

Voor de uitvoering van toezicht op indirecte lozingen vanuit bedrijven is een Zeeuws brede risicoanalyse opgesteld. RUD Zeeland en DCMR draagt zorg voor de uitvoering hiervan.

Kanttekening

 

Betrokkenen

Waterschap, Rijkswaterstaat, RUD Zeeland (namens gemeenten, waterschap en Provincie Zeeland) en DCMR.

Uitwerking

Jaarlijks worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten en jaarplannen werkprogramma’s gemaakt met de risicoanalyse en het inrichtingenbestand als uitgangspunt. Ook waterkwaliteit wordt meegenomen in het Handhavingsuitvoeringsprogramma van het waterschap. Provincie Zeeland hanteert bij de opdracht verlening naar de RUD en DCMR een meetprogramma voor indirecte lozingen.

Top 2

Water

Waterkwantiteit

Toelichting

Oppervlaktewater is er om de watersystemen in stand te houden en wordt ingezet in drogere periodes door agrariërs bij de beregening van percelen. Zoetwater is in Zeeland een schaars goed aan het worden, met name in droge periodes. De primaire taak ligt bij Rijkswaterstaat en het waterschap hierin. Maar omdat Zeeland omringd is door zout of brak water, zijn we voor de kwantiteit met name afhankelijk van regenwater en een aantal ‘zoetwaterreservoirs’ als Volkerak-Zoommeer.

Kanttekening

In geval van droogte kan de Minister de verdringingsreeks in werking te laten treden. Deze verdringingsreeks normeert het optreden van de waterbeheerders in tijden van zoetwatertekorten.

Betrokkenen

Rijkswaterstaat, Waterschap.

Uitwerking

Het waterschap neemt het toezicht en de handhaving mee in het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma. Daarnaast beschikt het waterschap en RWS over een zogenaamd “Droogte Team” waarin alle (interne) disciplines vertegenwoordigd zijn om zo snel mogelijk actie te kunnen ondernemen bij dreigende droogte of schaarste, waarbij dan zo veel als mogelijk wordt gehandeld om extreme problemen te beperken.

RWS is deelnemer in het Regionaal Droogte Overleg (RDO) Zuidwest met de drie omliggende waterschappen.

Top 3

Water

Grondwateronttrekking

Toelichting

Voor bepaalde activiteiten is het nodig om grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Denk bijvoorbeeld aan een productieproces, bodemenergiesysteem, droog houden van bouwputten (bronbemaling) of beregening. Regulering vindt plaats via de Waterwet of de Keur watersystemen van het waterschap. Het bevoegd gezag is afhankelijk van het type onttrekking en de hoeveelheid grondwater.

Door klimaatadaptatie en de energietransitie neemt het aantal grondwateronttrekkingen voor onder de toepassing van bodemenergie (warmtepompen) toe. Om die reden is dit onderwerp aangemerkt als aandachtspunt.

Kanttekening

-

Betrokkenen

Waterschap Scheldestromen, gemeenten zelf tenzij op verzoek neergelegd bij RUD Zeeland, RUD Zeeland (namens Provincie Zeeland).

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Top 1

Groen

Hinderlijk verblijf en het illegaal betreden (al dan niet per voertuig) van en/of recreatie in afgesloten kwetsbare natuurgebieden en zeeweringen

Toelichting

Veel mensen bezoeken natuurgebieden voor rust, ruimte en natuurschoon. Ruimte voor recreatie betekent het laten samengaan van recreatie en natuur. Tijdens de coronapandemie hebben we ervaren dat veel inwoners graag buiten zijn en de natuurgebieden opnieuw hebben ontdekt. De Zeeuwse natuurgebieden zijn belangrijke natuurgebieden waar onder voorwaarden gerecreëerd mag worden. Het trekt zowel individuele recreanten aan als mensen die gebruik maken van groepsactiviteiten. We kunnen stellen dat buiten zijn hot is! Illegale betreding heeft significante gevolgen voor de natuurdoelen dan wel de rust van de dieren. Met goed toezicht en handhaving willen we meer inzetten op naleving van de toegangsregels en van de groene wetten.

Kanttekening

-

Betrokkenen

Gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, RUD Zeeland (namens Provincie Zeeland), Politie, Rijkswaterstaat.

Uitwerking

In het handhavingsuitvoeringsprogramma toezichtskringen natuurhandhaving 2022 wordt dit punt opgenomen.

Top 2

Groen

Natuurbrandrisico

Toelichting

Met name in de kustgemeenten is natuurbrand een reëel risico, dat ingrijpende gevolgen kan hebben, voor zowel veiligheid van personen als schade aan de natuur dan wel de eigendommen van de terreineigenaar.

Kanttekening

Dit onderwerp kan ook onder het kleurspoor paars ondergebracht worden.

Betrokkenen

VRZ, gemeenten, SBB, Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten.

Uitwerking

Dit onderwerp behoeft ook aandacht bij vergunningverlening in het kader van ruimtelijke plannen.

Top 3

Groen

Gebiedsbescherming / behoud natuurwaarden

Toelichting

Met de toenemende recreatiedruk in de natuurgebieden is het instandhouden van planten en diersoorten een belangrijke opgave in de Zeeuwse natuur- en buitengebied, in het bijzonder de Natura 2000 gebieden. We zetten verschillende instrumenten in om de natuurdoelen te bereiken en in stand te houden, namelijk: vergunningverlening, privaatrechtelijke toestemmingen en adequate toezicht en handhaving. Ook gaat de aandacht uit naar het voorkomen van lichthinder.

Kanttekening

-

Betrokkenen

Staatsbosbeheer, RUD Zeeland (namens Provincie Zeeland, toezicht en handhaving) en Provincie Zeeland (vergunningverlening), gemeenten (ruimtelijke plannen en vergunningen), Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap.

Uitwerking

In het handhavingsuitvoeringsprogramma toezichtskringen natuurhandhaving 2022 wordt dit punt nader uitgewerkt.

Top 4

Groen

Soortenbescherming

Toelichting

Met de toenemende recreatiedruk in de natuurgebieden is het in standhoud van planten- en diersoorten een belangrijke opgave in de Zeeuwse natuur- en buitengebied. Mede met behulp van vergunningverlening en toezicht en handhaving kunnen we de planten- en diersoorten beter beschermen. Hierbij hoort ook het voorkomen van en toezicht houden op de verschillende vormen van stroperij (van eenvoudige stroperij als sprokkelen van hout om te stoken tot de zwaardere delicten zoals het afschieten van grof wild).

Kanttekening

-

Betrokkenen

Staatsbosbeheer, RUD Zeeland (namens Provincie Zeeland, toezicht en handhaving) en Provincie Zeeland (vergunningverlening), gemeenten (ruimtelijke plannen en vergunningen) Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap.

Uitwerking

In het handhavingsuitvoeringsprogramma toezichtskringen natuurhandhaving 2022 wordt dit punt opgenomen.

Samenwerkingsonderwerpen

Onderwerp 1

Ondermijning

Toelichting

Het tegengaan van ondermijning betreft een overkoepelend thema met aangrijpingspunten voor diverse partijen. Te meer omdat ondermijning niet per definitie plaatsgebonden is. Hiermee is het een onderwerp wat bij uitstek in aanmerking komt om bij de aanpak daarvan intensief samen te werken. Zeker in het buitengebied zien we een stijging van ondermijnende activiteiten. Evenals het aanleggen van hennepvelden in de bepaalde natuurgebieden.

Kanttekening

Terreinbeherende organisaties kunnen met specifieke gebiedskennis goed optreden als adviseur.

Betrokkenen

Politie, gemeenten, terreinbeheerders, RUD Zeeland, DCMR, Provincie Zeeland.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Onderwerp 2

Beleidsafstemming

Toelichting

Op uniforme beleidsafstemming en -ontwikkeling is meerwaarde te vinden, doordat verschillende partijen daarin samen kunnen optrekken.

Kanttekening

Met het opstellen van een Zeeuws breed VTH-beleid is hiertoe een 1e aanzet gegeven en de vervolgopdrachten zorgen voor Zeeuws brede nadere uitwerking.

Betrokkenen

Provincie Zeeland, gemeenten, Veiligheidsregio Zeeland, RUD Zeeland, DCMR waterschap Scheldestromen, terreinbeheerders.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Onderwerp 3

Ketentoezicht

Toelichting

Ketentoezicht is primair een taak voor de RUD Zeeland en DCMR.

De overige partners kunnen hier een belangrijke oog- en oor functie in vervullen.

Kanttekening

-

Betrokkenen

RUD Zeeland, DCMR, Politie, oog- en oorfunctie: gemeenten, RWS, Waterschap Scheldestromen, terreinbeheerders etc.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Onderwerp 4

Uitwisseling expertise

Toelichting

Daar de regelgeving steeds complexer wordt en de rijksoverheid steeds strengere kwaliteitscriteria oplegt aan de individuele bevoegde gezagen is samenwerking op het gebied van uitwisseling van expertise onontkoombaar en ook wenselijk. Voor de meeste kleinere en middelgrote gemeenten is het ondoenlijk om alle verplichte en gewenste expertise zelf in huis te hebben.

Kanttekening

-

Betrokkenen

Alle betrokken partijen.

Uitwerking

Voorbeelden waaraan gedacht kan worden zijn een boa-pool, samenwerkingsafspraken op bouwkwaliteit.

Onderwerp 5

Illegale recreatie

Toelichting

De aanpak van illegale recreatie leent zich bij uitstek voor samenwerking. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan gelijktijdige handhavingsacties, waarbij alle betrokken partners ook deelnemen. Ook kan hierbij gedacht worden aan gezamenlijke communicatie over dit onderwerp en de aanpak hiervan.

Kanttekening

Er is een samenloop met dezelfde prioriteit bij openbare orde en veiligheid. We kunnen overwegen om beide samen te voegen en onder te brengen onder het onderwerp samenwerking.

Betrokkenen

Gemeenten, Waterschap Scheldestromen, RUD-Zeeland, terreinbeheerders.

Uitwerking

Zie ook de uitwerking onder paars.

Onderwerp 6

Dumping afval synthetische drugs

Toelichting

Het dumpen in het buitengebied van afval voortkomende uit de illegale productie van synthetische drugs komt steeds vaker voor. Dit kan gevaar opleveren en ernstige milieuschade veroorzaken. Tevens zijn de opruimkosten torenhoog. Samenwerking op het gebied van preventie en opsporing.

Kanttekening

-

Betrokkenen

Staasbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Waterschap, Rijkswaterstaat, Politie, VRZ en gemeenten.

Uitwerking

Er worden afspraken gemaakt (met AOV-ers en Brandweer) om de omgevingsschade te beperken bij brandstichting of een ontploffing in het geval van een synthetische drugs dumping (zoals het geval bij de dumping in Oude Tongen op 9 op 10 juni 2021). Het gebruik van (veel) bluswater kan gevolgen hebben op het verspreiding van de chemicaliën over een grotere oppervlakte waardoor de kans op (meer) omgevingsschade toeneemt en opruimkosten stijgen.

Onderwerp 7

Risicorelevante bedrijven

Toelichting

Het uitvoeren van een verkenning van alle risicorelevante bedrijven binnen Zeeland, om zicht te krijgen op de risico’s van deze bedrijven, risicobeheersing bij deze bedrijven te kunnen realiseren en hierdoor de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid binnen de regio te bevorderen. Dit vanuit een risicogerichte insteek en in brede zin (veiligheid, gezondheid, leefomgeving, milieu).

Kanttekening

Hiervoor zal een collectief risicobeeld (heel Zeeland) van risicorelevante bedrijven worden opgeleverd evenals een individueel beeld van de risicorelevante bedrijven (per gemeente en per bedrijf).

Betrokkenen

VRZ, RUD Zeeland, DCMR, GGD, gemeenten, Waterschap Scheldestromen, RWS, Provincie.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Onderwerp 8

Veilige energietransitie

Toelichting

Vanuit de VRZ is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor samenwerking op het gebied van toezicht op de implementatie van voorzieningen die bijdragen aan de energietransitie. Ondanks de noodzaak van aanpassing van technische voorzieningen ten behoeve van energietransitie blijft veiligheid hierbij een belangrijk aspect.

Kanttekening

Bij veiligheid wordt onder meer gedoeld op (brand)veiligheid van zonnepanelen, het gebruik van waterstof als brandstof, het parkeren van elektrische auto’s in parkeergarages.

Betrokkenen

VRZ, RUD Zeeland, DCMR, gemeenten, Provincie.

Uitwerking

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de volgende fase.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie Zeeland in de vergadering van 16 mei 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, secretaris