Aanwijzing toezichthouders Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022

Geldend van 23-05-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, ieder voor zover bevoegd, bijeen in zijn vergadering van 16 mei 2023;

Overwegende, dat het met het oog op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten en verordeningen noodzakelijk is om toezichthouders aan te wijzen als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op:

- de artikelen 5:11 en 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

- artikel 21 van de Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022;

- artikel 18.6 van de Omgevingswet;

Besluit vast te stellen: Aanwijzing toezichthouders Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022

Artikel 1 Aanwijzing

  • 1. De medewerkers in de functie van Integraal Toezichthouder van de gemeente Nijmegen zijn aangewezen als toezichthouder op grond van artikel 5.10, derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

  • de Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022

  • alsmede de voor deze verordening in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

  • 2. Op het moment dat de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking treedt, zijn de medewerkers genoemd in het eerste lid tevens aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

  • 3. De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2 Legitimatiebewijs

  • 1. Aan de in artikel 1genoemde toezichthouders wordt een legitimatiebewijs te verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 16 mei 2023

de gemeentesecretaris,

A.P.W. van de Klift

de burgemeester,

Drs. H.M.F. Bruls