Beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland

Geldend van 23-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

Heeft het voorstel van Bestuur van 4 augustus 2022 gelezen, en;

Gelet op:

Titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 36b Participatiewet;

Verzamelwet SZW

overwegende dat:

Het college het noodzakelijk vindt om nadere invulling te geven aan de gestelde criteria in artikel 36b van de Participatiewet met betrekking tot de uitvoering van de studietoeslag;

besluit vast te stellen de navolgende beleidsregels:

Beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder;

 • a.

  Studietoeslag: een zelfstandige uitkering zoals bedoeld in artikel 36b van de Participatiewet

 • b.

  Wet: Participatiewet

 • c.

  WML: Wettelijk minimumloon

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Artikel 2. Voorwaarden studietoeslag

 • 1. Een verzoek voor een studietoeslag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier;

 • 2. De studietoeslag kan alleen worden verleend als de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals omschreven in artikel 36b van de Participatiewet.

Artikel 3. Doelgroep

Wanneer het college niet kan vaststellen of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, wordt er een medisch advies opgevraagd bij een externe partij. Uit het medisch advies moet blijken dat de aanvrager als rechtstreeks gevolg van ziekte of gebrek structureel niet in staat is om naast de studie inkomsten te verwerven. Ook moet blijken voor welke periode hiervan sprake is.

Artikel 4. Toekenning en uitbetaling

 • 1. De studietoeslag wordt toegekend voor de duur van de studie tenzij het medisch advies anders uitwijst.

 • 2. Eenmaal per twaalf maanden wordt een heronderzoek uitgevoerd waarin wordt beoordeeld of aanvrager nog aan de gestelde voorwaarden voldoet.

 • 3. De studietoeslag vangt aan op de eerste dag dat aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2, lid 2, van deze beleidsregels wordt voldaan, maar niet eerder dan op de datum van het verzoek om een studietoeslag.

 • 4. In afwijking van lid 3 wordt de studietoeslag met terugwerkende kracht ook toegekend over een periode die is gelegen voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend als:

  • a.

   belanghebbende daarom verzoekt; en

  • b.

   belanghebbende over deze periode voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag;

 • 5. In afwijking van lid 4 wordt de studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen:

  • a.

   voor 1 april 2022;

  • b.

   5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 • 6. De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald;

 • 7. De studietoeslag eindigt vanaf de dag dat:

  • a.

   de aanvrager niet meer aan de voorwaarden voldoet, of;

  • b.

   de toekenningsperiode is verlopen.

Artikel 5. Hoogte van de toeslag

 • 1. De hoogte van de studietoeslag bedraagt per maand:

  Leeftijd

  Verhouding jeugd WML t.o.v. regulier WML

  Netto bedragen

  21 jaar en ouder

  100%

  € 300,00

  20 jaar

  80%

  € 240,00

  19 jaar

  60%

  € 180,00

  18 jaar

  50%

  € 150,00

  17 jaar

  39,5%

  € 118,50

  16 jaar

  34,5%

  € 103,50

 • 2. De leeftijd op de aanvraagdatum is bepalend voor de hoogte van de studietoeslag;

 • 3. De in het eerste lid vermelde bedrag wordt elk jaar per 1 januari aangepast met het percentage waarmee het minimumloon ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar is gestegen.

Artikel 6. Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland.

 • 2. De huidige beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland, zoals gepubliceerd op 6 juli 2022, worden per 1 april 2022 ingetrokken.

 • 3. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht per 1 april 2022 in werking.

 • 4. Voor aanvragen voor studietoeslag die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels en waarop het college op een datum na inwerkingtreding beslist geldt dat deze beleidsregels van toepassing zijn, tenzij het oude regime gunstiger is voor belanghebbende.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

de gemeentesecretaris,

E.A. van Wattingen

de burgemeester,

Monique M. Bonsen-Lemmers