Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland

Geldend van 23-05-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 19-04-2022

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

Heeft het voorstel van Bestuur van 19 september 2022 gelezen, en;

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Koggenland.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 4.4 van de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Koggenland;

 • d.

  peildatum: 19 april 2022 of aanvraagdatum;

 • e.

  referteperiode: een periode van 3 maanden voorafgaand aan de peildatum;

 • f.

  Huishouden: het totaal van personen, bedoeld in artikel 3, 4 en 19a van de Participatiewet, die op eenzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag van € 1.300,00 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. De toeslag wordt eenmaal per huishouden toegekend.

 • 4. Aan kostendelers op grond van artikel 19a van de wet, wordt geen afzonderlijke toeslag toegekend. Wanneer een huishouden kostendelers heeft wordt de toeslag uitbetaald aan de hoofdhuurder. De hoofdhuurder moet voldoen aan de in deze beleidsregels gestelde voorwaarden.

 • 5. Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 6. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

De energietoeslag wordt ambtshalve toegekend aan huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op 19 april 2022:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ of BBZ 2004;

 • c.

  in 2022 of 2021 gebruik hebben gemaakt van bijzondere bijstand of minimaregelingen, voor zover we beschikken over recent getoetste (inkomens)gegevens; of

 • d.

  algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de

 • energietoeslag kunnen vanaf datum inwerkingtreding van deze beleidsregels een aanvraagindienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier;

 • 3. Bij de aanvraag worden in ieder geval ingediend: een kopie ID bewijs en bewijsstukken van het inkomen.

 • 4. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Citeertitel, inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland 2022 worden ingetrokken.

 • 2. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht per 19 april 2022 in werking en vervangen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland 2022.

 • 3. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

de gemeentesecretaris,

E.A. van Wattingen

de burgemeester,

Monique M. Bonsen-Lemmers