Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde

Geldend van 23-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westerwolde,

ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid.

Overwegende dat de Wet open overheid verplicht tot het aanwijzen van een of meerdere contactpersonen;

Besluiten vast te stellen: Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde

Artikel 1 Aanwijzing

  • 1. De medewerkers van het Klant Contact Centrum worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester als contactpersonen zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid.

  • 2. De griffier wordt aangewezen door de raad als contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid.

Artikel 2 Slotbepaling

  • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 mei 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2023, het college van burgemeester en wethouders op 26 april 2023 en de burgemeester op 26 april 2023.
De raad van de gemeente Westerwolde
de griffier,
de voorzitter,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,
Gemeentesecretaris,
Burgemeester,
Burgemeester van de gemeente Westerwolde,
Burgemeester,