Besluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling

Geldend van 24-05-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling

De Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling;

Overwegende dat:

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team Maatschappelijke Ontwikkeling te leggen bij de medewerkers, die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

BESLUITEN:

 • 1.

  De aan de teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Het besluit ondermandaat Maatschappelijke Ontwikkeling van 18 februari 2020, wordt ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Ondertekening

Panningen, 15 mei 2023

Esther Verhaeg

Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijlage, behorende bij ondermandaat besluit d.d. 15 mei 2023 van de teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

Bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Bijhouden van het kinderopvangregister

college

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling B

Uitvoerend medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling A

Senior medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Medewerker samenleving van de gemeente Venray

Zolang de medewerker werkzaam is voor de gemeente Venray

Aanschrijven op grond van inspectierapporten en accommodaties en voorzieningen kinderopvang

college

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling B

Uitvoerend medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling A

Senior medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Beslissen op verzoeken om subsidie die passen binnen de door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen tot een bedrag van € 10.000,-.

college

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Senior Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling A

Adviseur maatschappelijke ontwikkeling B

Senior medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling A

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling B

Projectleider Maatschappelijke Ontwikkeling

Voor zover de medewerkers waaraan ondermandaat is verleend productbeheerder dan wel fcl-beheerder is. Met inachtneming van de producthouders-regeling

Het ondermandaat ziet niet op (gedeeltelijke) afwijzingen van subsidieaanvragen.