Beleid Wet politiegegevens (Wpg) gemeente Woensdrecht 2023

Geldend van 16-05-2023 t/m heden

Intitulé

Beleid Wet politiegegevens (Wpg) gemeente Woensdrecht 2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht aangaande de vaststelling van beleidsregels omtrent de uitvoering van de Wet politiegegevens.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  gemeente Woensdrecht: het college van de burgemeester en wethouders als verwerkingsverantwoordelijke van de politiegegevens;

 • b.

  buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) als bedoeld in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • c.

  opsporingstaak: de opsporing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;

 • d.

  akte van opsporingsbevoegdheid: de akte van opsporingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafvordering;

 • e.

  wet: de Wet politiegegevens (Wpg), het Besluit politiegegevens (Bpg), het Besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaar en de Regeling periodieke audit politiegegevens;

 • f.

  Wpg-domein: domein bestaande uit de politie, marechaussee, rijksrecherche, bijzondere opsporingsdiensten en de buitengewoon opsporingsambtenaren;

 • g.

  politiegegevens: persoonsgegevens die in het kader van de uitoefening van de politietaak worden verwerkt;

 • h.

  politietaak: de taak als bedoeld in artikel 8 van de Wet politiegegevens;

 • i.

  verwerken van politiegegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot politiegegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, vergelijken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van politiegegevens;

 • j.

  autorisatieprocedure: de procedure voor het toewijzen, wijzigen en intrekken van autorisaties ten behoeve van de toegang tot politiegegevens;

 • k.

  verwerker van politiegegevens: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de politiegegevens worden verwerkt.

 

Artikel 2 Het aanwijzen van een buitengewoon opsporingsambtenaar

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht wijst de buitengewoon opsporingsambtenaar aan, indien de buitengewoon opsporingsambtenaar in het bezit is van een:

  • a.

   akte van opsporingsbevoegdheid;

  • b.

   verklaring omtrent het gedrag.

 • 2.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar voldoet aan de her- en bijscholingsplicht.

 • 3.

  Voor de buitengewoon opsporingsambtenaren en andere medewerkers die geautoriseerd zijn om politiegegevens te verwerken organiseert de gemeente Woensdrecht al dan niet in samenwerking met andere gemeenten en/of samenwerkingspartners periodiek verplichte bewustwordingsactiviteiten en trainingen over de verwerking van en de omgang met politiegegevens. Bewijzen van deelname worden in het personeelsdossier gearchiveerd.

 

Artikel 3 Het verlenen, wijzigen en beëindigen van de toegang tot politiegegevens (artikel 6 van de Wet politiegegevens)

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht stelt ten aanzien van het verlenen, wijzigen- en beëindigen van toegang tot politiegegevens een autorisatieprocedure vast.

 • 2.

  De gemeente Woensdrecht verleent aan de buitengewoon opsporingsambtenaar conform de vastgestelde autorisatieprocedure een autorisatie tot politiegegevens, indien de toegang tot politiegegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aan de buitengewoon opsporingsambtenaar opgedragen opsporingstaak. 

 • 3.

  De gemeente Woensdrecht wijst de buitengewoon opsporingsambtenaar ten aanzien van politiegegevens op de plicht tot geheimhouding en de consequenties bij de schending van deze plicht.

 • 4.

  Indien de buitengewoon opsporingsambtenaar van functie verandert dan wel uit dienst gaat, wordt de autorisatie conform de autorisatieprocedure gewijzigd of beëindigd.

 • 5.

  De gemeente Woensdrecht controleert en evalueert periodiek de toegekende autorisaties van de buitengewoon opsporingsambtenaar met als doel om de integriteit en de rechtmatigheid van de toegang tot politiegegevens te waarborgen.

 • 6.

  Het in de leden 2 t/m 5 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de autorisatie van medewerkers niet zijnde buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 3 Bpg boa.

 

Artikel 4 De plicht tot loggen (artikel 32a van de Wet politiegegevens)

 • 1.

  De verwerker verstrekt op verzoek van de gemeente Woensdrecht de logginggegevens zodat deze conform het loggingbeleid periodiek gecontroleerd kunnen worden.

 • 2.

  De gemeente Woensdrecht gebruikt de logginggegevens uitsluitend voor de controle van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, ter ondersteuning van de verplichte audits en ter waarborging van de integriteit en de rechtmatigheid van de toegang tot politiegegevens.

 • 3.

  De gemeente Woensdrecht legt het resultaat van de periodieke controle vast in een verslag van bevindingen, welke met een ‘vertrouwelijkheidslabel’ wordt gearchiveerd in het daartoe bestemde DocumentManagementSysteem (DMS).

 • 4.

  De gemeente Woensdrecht bewaart de logginggegevens alsmede het resultaat van de periodieke controle voor een periode van vijf jaar.

 

Artikel 5 Het verwerken van politiegegevens

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht voorziet in werkinstructies per boa-domein, die de buitengewoon opsporingsambtenaar bij de uitvoering van de opsporingstaak in acht neemt.

 • 2.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar verwerkt politiegegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak als bedoeld in artikel 8 van de Wet politiegegevens.

 • 3.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar verwerkt geen politiegegevens, indien het gegevens betreft die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aan hem of haar opgedragen opsporingstaak.

 • 4.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar maakt bij het verwerken van politiegegevens onderscheid tussen:

 • a.

  de verschillende categorieën van betrokkenen zoals genoemd in artikel 6b van de Wet politiegegevens;

 • b.

  gegevens die gebaseerd zijn op feiten en een persoonlijk oordeel zoals genoemd in artikel 4 van de Wet politiegegevens.

 • 5.

  De verwerker dient ervoor te zorgen dat het onderscheid zoals genoemd in het vierde lid en onder a van dit artikel in de applicatie, waartoe de buitengewoon opsporingsambtenaar toegang heeft, mogelijk wordt gemaakt.

 • 6.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar neemt geen besluiten die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking zoals bedoeld in artikel 7a van de Wet politiegegevens, met inbegrip van profilering, dat voor de betrokkene nadelige rechtsgevolgen heeft of hem of haar in aanmerkelijke mate treft.

Artikel 6 De termijnen van politiegegevens (artikel 14 van de Wet politiegegevens)

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht voorziet in voldoende waarborgen om te bewerkstelligen dat de politiegegevens conform de wet niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de buitengewoon opsporingsambtenaar opgedragen opsporingstaak.

 • 2.

  De gemeente Woensdrecht zorgt ervoor dat de politiegegevens voor de uitvoering van de opsporingstaak zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet politiegegevens:

  • a.

   gedurende een jaar beschikbaar zijn in het kader van de uitvoering van de opsporingstaak;

  • b.

   na een jaar slechts beschikbaar zijn voor het gericht zoeken;

  • c.

   na vijf jaar worden verwijderd;

  • d.

   na tien jaar worden vernietigd.

 • 3.

  De verwerker zorgt ervoor dat de bewaartermijn conform de wet en het tweede lid van dit artikel geconfigureerd zijn, zodat gewaarborgd is dat de politiegegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opsporingstaak.

 • 4.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar neemt de termijnen conform de wet en het tweede lid van dit artikel in acht.

 

Artikel 7 Het ter beschikking stellen en verstrekken van politiegegevens (artikel 15 en paragraaf 3 van de Wet politiegegevens)

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht stelt de politiegegevens conform de wet ter beschikking op basis van het ‘Free flow of information’ principe, indien het ter beschikking stellen van politiegegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken binnen het Wpg-domein.

 • 2.

  De gemeente Woensdrecht mag de politiegegevens verstrekken zoals beschreven in de zogenaamde ‘Verstrekkingenwijzer’ aan partijen buiten het Wpg-domein. Daarbij wijst de gemeente Woensdrecht de ontvangende partij op de plicht tot geheimhouding die op de verstrekte gegevens van toepassing is.

 • 3.

  De gemeente Woensdrecht legt conform artikel 32, eerste lid aanhef en onder b, van de Wet politiegegevens, de verstrekking zoals genoemd in het tweede lid van dit artikel vast.

 • 4.

  De verwerker heeft op grond van artikel 32, eerste lid aanhef en onder b van de Wet politiegegevens, ten aanzien van het tweede lid van dit artikel de plicht om binnen de gebruikte applicaties, technische mogelijkheden te creëren, waarmee verstrekkingen kunnen worden vastgelegd.

 • 5.

  De verwerker dient ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde verstrekkingen, zoals bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau, conform de wet plaatsvinden en worden gedocumenteerd.

 • 6.

  De gemeente Woensdrecht alsmede de verwerker voorzien in de technische mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de politiegegevens door middel van een beveiligde wijze worden verstrekt aan de ontvangende partij.

 • 7.

  De gemeente Woensdrecht verstrekt geen politiegegevens aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties.

 

Artikel 8 De rechten van de betrokkenen (paragraaf 4 van de Wet politiegegevens)

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht draagt zorg voor het informeren van de betrokkenen over de verwerking van politiegegevens. Dit vindt plaats conform paragraaf 4 van de Wet politiegegevens. Daarbij heeft de gemeente Woensdrecht de plicht tot:

  • a.

   actieve informatieverstrekking waarbij de informatievoorziening op de website conform de wet plaatsvindt;

  • b.

   passieve informatieverstrekking; waarbij de informatie op verzoek wordt verstrekt, tenzij het verzoek conform artikel 27 van de Wet politiegegevens geheel of gedeeltelijk kan worden afgewezen, bijvoorbeeld als de informatieverstrekking de opsporing en vervolging belemmert.

 • 2.

  De gemeente Woensdrecht stelt een procedure op voor de behandeling van verzoeken van betrokkenen, bestaande uit:

  • a.

   recht op informatie;

  • b.

   inzagerecht;

  • c.

   correctierecht;

  • d.

   recht van verzet;

  • e.

   recht op bezwaar.

Artikel 9 Het behandelen van datalekken (artikel 33a va de Wet politiegegevens)

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht stelt een procedure op voor het melden van een (vermoedelijke) inbreuk op de beveiliging op politiegegevens, waaronder voor het melden van datalekken.

 • 2.

  De gemeente Woensdrecht houdt een register bij van gemelde datalekken.

 

Artikel 10 Het register van verwerkingen (artikel 31d van de Wet politiegegevens)

De gemeente Woensdrecht houdt een register van verwerkingen bij, waarin per verwerking minimaal de volgende informatie voorkomt:

 • 1.

  de naam en contactgegevens van de gemeente Woensdrecht;

 • 2.

  de verwerkingsdoeleinden;

 • 3.

  een beschrijving van de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

 • 4.

  een beschrijving van de categorieën betrokkenen;

 • 5.

  een beschrijving van de categorieën van ontvangers aan wie de politiegegevens ter beschikking worden gesteld of worden verstrekt;

Artikel 11 Het uitvoeren van een audit (artikel 33 van de Wet politiegegevens)

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht laat conform de wet eenmaal in de vier jaren een externe audit uitvoeren.

 • 2.

  De gemeente Woensdrecht zorgt dat er ter voorbereiding op de verplichting in het eerste lid van dit artikel, jaarlijks een interne audit wordt uitgevoerd.

 • 3.

  De gemeente Woensdrecht stelt ten behoeve van het tweede lid van dit artikel een auditplan vast.

 • 4.

  De betrokken verwerkers dienen ten behoeve van de audit een Third Party Memorandum verklaring te overleggen die conform de ‘Nederlandse Orde van EDP Auditors (NOREA)-handreiking’ wordt uitgevoerd, zodat deze verklaring betrokken kan worden bij de beoordeling van de audit.

 • 5.

  Indien uit de resultaten van de audit, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, blijkt dat de verwerking van de politiegegevens op onderdelen niet voldoet aan de wettelijke normen, dient de gemeente Woensdrecht binnen een jaar zorg te dragen voor deze tekortkomingen, met als doel dat deze worden verholpen. Daarnaast voert de gemeente Woensdrecht binnen één jaar een hercontrole uit, binnen de onderdelen waarvan het resultaat onvoldoende bleek te zijn.

 • 6.

  Indien blijkt dat de beheersmaatregelen ten aanzien van de gebruikte applicatie(s) niet voldoen aan de wettelijke normen, dan draagt de verwerker verantwoordelijkheid voor het verhelpen van de tekortkomingen binnen een periode van één jaar.

 • 7.

  De gemeente Woensdrecht zendt een afschrift van de controleresultaten van de audit zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 12 De Functionaris Gegevensbescherming (artikel 36 van de Wet politiegegevens)

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht stelt een Functionaris Gegevensbescherming aan ten behoeve van de controle en het toezicht op het verwerken van politiegegevens conform de wet en het beleid van de gemeente Woensdrecht.

 • 2.

  De Functionaris Gegevensbescherming voert daarbij periodiek controles uit op het naleven van de wettelijke verplichtingen, waaronder de controle op:

  • a.

   de bewustwordingsverplichting conform het derde lid van artikel 1 van dit beleid;

  • b.

   het autorisatieproces conform artikel 2 van dit beleid;

  • c.

   de kwaliteit en waarborging van de juistheid van de nauwkeurigheid van politiegegevens;

  • d.

   het verwerken van politiegegevens conform artikel 5 van dit beleid;

  • e.

   de bewaartermijnen conform artikel 6 van dit beleid;

  • f.

   het ter beschikking stellen en verstrekken van politiegegevens zoals bedoeld in artikel 7 van dit beleid;

  • g.

   de controle op de informatiebeveiliging en de controle op het uitvoeren van een risicoanalyse zoals genoemd artikel 8 van dit beleid;

  • h.

   het register voor verwerkingen conform artikel 11 van dit beleid;

  • i.

   de verplichtingen ten aanzien van de audit conform artikel 12 van dit beleid;

 • 3.

  De Functionaris Gegevensbescherming stelt periodiek rapportages op en rapporteert zo nodig rechtstreeks aan de gemeente Woensdrecht.

 

Artikel 13 De verplichtingen van de gemeente Woensdrecht

 • 1.

  De gemeente Woensdrecht draagt er zorg voor dat de procesinrichting voor de verwerking van politiegegevens in opzet, bestaan en werking voldoet aan de wet, zodat hierop door de auditor en de Functionaris Gegevensbescherming toezicht kan worden gehouden.

 • 2.

  De gemeente Woensdrecht treft daarbij conform artikel 4a en 4b van de Wet politiegegevens, passende technische- en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerkingen, verlies, vernietiging of beschadiging van politiegegevens tegen te gaan, met als doel om de rechtmatigheid en beveiliging van politiegegevens te waarborgen.

 • 3.

  Indien er sprake is van een verwerking met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, dan voert de gemeente Woensdrecht conform artikel 4c van de Wet politiegegevens een risicoanalyse in de vorm van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit. De gemeente Woensdrecht stelt een procedure op voor het uitvoeren van DPIA’s.

 • 4.

  De gemeente Woensdrecht maakt uitsluitend gebruik van een verwerker, indien de verwerker afdoende garandeert dat de passende technische- en organisatorische maatregelen en procedures zodanig worden geïmplementeerd dat voldaan wordt aan het met name in de artikelen 6c, 4a en 4b van de Wet politiegegevens. bij of krachtens de wet bepaalde.

 • 5.

  De verwerker verstrekt op verzoek van de gemeente Woensdrecht alle informatie die nodig is om de nakoming van de verplichtingen uit artikel 6, 32 en 32a van de Wet politiegegevens, aan te tonen.

 • 6.

  De gemeente Woensdrecht legt de verplichtingen zoals genoemd in het vijfde lid van dit artikel vast in een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 6c, tweede lid, van de Wet politiegegevens. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.

 • 7.

  De gemeente Woensdrecht voldoet aan de documentatieplicht zoals genoemd in artikel 32, eerste lid, van de wet Politiegegevens.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

ing. P.A.C. Bogers drs. J.J.C. Adriaansen

secretaris burgemeester